ČR: Coolhousing zrýchlil konektivitu internetu na Slovensku

Pro zvý­še­ní ka­pa­ci­ty li­nek na Slo­ven­sko a dal­ší zlep­še­ní kon­tak­tu s tamější­mi server­y se roz­hod­lo zná­mé da­to­vé cen­trum Cool­hou­sing.

Čes­ké fir­my stá­le ví­ce pro­ni­ka­jí na slo­ven­ský trh a rovněž zá­kaz­ní­ci Cool­hou­sin­gu vy­ža­do­va­li dob­rou ko­nek­ti­vi­tu na Slo­ven­sko v mno­hem větší míře, než do­sud. Cool­hou­sing se pro­to stal v up­ly­nu­lých dnech čle­nem pee­rin­go­vých uzlů SIX a Si­te­lIX a zís­kal tak přímý vstup a ka­pa­ci­tu přípo­jek 1 Gb/s.

Da­to­vé cen­trum Cool­hou­sing ny­ní ve­de ko­nek­ti­vi­tu na Slo­ven­sko přímo do slo­ven­ských pee­rin­go­vých uzlů - na roz­díl od před­cho­zí­ho spo­je­ní, kdy by­lo zprostřed­ko­vá­vá­no pos­ky­to­va­te­li za­hra­nič­ní ko­nek­ti­vi­ty. Přímá ko­nek­ti­vi­ta umož­ňu­je všem uži­va­telům da­to­vé­ho cen­tra rych­lej­ší od­ez­vu a kon­takt serverů se Slo­ven­skem, a to za stej­ných pod­mí­nek, ja­ké Cool­hou­sing na­bí­zí v rám­ci tu­zem­ské­ho spo­je­ní do NIX.CZ.

Zry­chle­ní slo­ven­ské ko­nek­ti­vi­ty a kon­tak­tu se slo­ven­ský­mi server­y

Inter­ne­to­vé spo­je­ní na Slo­ven­sko se dí­ky ne­dáv­né re­kon­fi­gu­ra­ci sítě Cool­hou­sin­gu přesměro­va­lo přímo do slo­ven­ských pee­rin­go­vých uzlů SIX a Si­te­lIX. Na roz­díl od původ­ní ko­nek­ti­vi­ty směro­va­né na Slo­ven­sko prostřed­nic­tvím pos­ky­to­va­telů za­hra­nič­ní ko­nek­ti­vi­ty.

Cool­hou­sing spo­je­ní do SIXu a Si­te­lIXu nev­ní­má vůči svým zá­kaz­níkům ja­ko za­hra­nič­ní ko­nek­ti­vi­tu. Bu­de s ním nak­lá­dat ja­ko se spo­je­ním do čes­ké­ho pee­rin­go­vé­ho uz­lu NIX.CZ. Pro zá­kaz­ní­ky da­to­vé­ho cen­tra to v praxi zna­me­ná předev­ším vý­ho­du na­vý­še­ní rych­los­ti inter­ne­to­vé­ho spo­je­ní za ji­nak stej­ných pod­mí­nek.

Ka­pa­ci­ta přípo­jek 1 Gb/s dos­ta­ču­je

V sou­čas­né době je ka­pa­ci­ta přípo­jek do SIXu a Si­te­lIXu 1 Gb/s, což dle před­pok­ladů pok­ry­je i s dos­ta­teč­nou re­zer­vou ak­tuál­ní potřebu zá­kaz­níků. S něko­li­ka pos­ky­to­va­te­li připo­je­ných do SIX a Si­te­lIX již Cool­hou­sing pee­ring reali­zo­val dříve v čes­kém uz­lu NIX.CZ.

„Sku­teč­nost je ta­ko­vá, že s řadou pos­ky­to­va­telů za­po­je­ných do SIX a Si­te­lIX již pee­ring reali­zu­je­me v čes­kém uz­lu NIX.CZ. Pro­to­že však ví­me, že na­ši zá­kaz­ní­ci ma­jí nezříd­ka zá­jem i o slo­ven­ský trh, roz­hod­li jsme se vstou­pit do SIXu a Si­te­lIXu a spo­je­ní na Slo­ven­sko tak co nej­ví­ce napřímit," uvá­dí Jiří Dvořák, ob­chod­ní spe­cial­ista spo­leč­nos­ti Cool­hou­sing (www.cool­hou­sing.cz).

Z důvo­du čas­té­ho zá­jmu zá­kaz­níků i o slo­ven­ský trh se tak v da­to­vém cen­tru roz­hod­li vstou­pit do SIXu i Si­te­lIXu a spo­je­ní na Slo­ven­sko co nej­ví­ce napřímit a ury­chlit.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter