Školstvo: Minister Draxler ocenil slovenských vedcov

Mi­nis­ter škol­stva Ju­raj Draxler dnes v Ban­skej Štiav­ni­ci ude­lil vy­zna­me­na­nia za mi­mo­riad­ny prí­nos v ob­las­ti ve­dy a tech­ni­ky - Ce­nu Sa­mue­la Mi­ko­ví­ni­ho. Oce­ňo­va­nie pok­ra­čo­va­lo se­mi­ná­rom o pa­ten­toch Jo­ze­fa Mur­ga­ša pre od­bor­nú aj laic­kú ve­rej­nosť. In­for­mo­va­la o tom ho­vor­ky­ňa re­zor­tu škol­stva Mar­ti­na Sluš­ná.

Veľ­kú me­dai­lu Sa­mue­la Mi­ko­ví­ni­ho za ce­lo­ži­vot­né di­elo v ob­las­ti ve­dy a tech­ni­ky ude­lil mi­nis­ter Ri­char­do­vi Kvet­ňan­ské­mu za zá­slu­hy o roz­voj ve­dy v ob­las­ti neu­roen­dok­rin­ných re­gu­lá­cií za stre­su a za mi­mo­riad­nu pub­li­kač­nú ak­ti­vi­tu a ci­to­va­nosť je­ho prác. Ma­lú me­dai­lu Sa­mue­la Mi­ko­ví­ni­ho za prí­no­sy v ob­las­ti ve­dy a tech­ni­ky v za­hra­ni­čí ude­lil Já­no­vi Tká­čo­vi za ús­peš­né rie­še­nie pro­jek­tov v ob­las­ti vý­vo­ja za­ria­de­ní na di­ag­nos­ti­ku ra­ko­vi­ny a v ob­las­ti bio­na­no­tech­no­ló­gií. "Tým­to oce­ne­ním vy­jad­ru­je­me vďa­ku ved­com, kto­rí tr­pez­li­vo, čas­tok­rát aj v nie cel­kom adek­vát­nych pod­mien­kach, tvo­ria vý­znam­né hod­no­ty, roz­ví­ja­jú na­šu spo­loč­nosť, po­sú­va­jú ľud­stvo dop­re­du," po­ve­dal po­čas ude­ľo­va­nia vy­zna­me­na­ní mi­nis­ter Draxler. Zá­ro­veň do­dal, že re­zort pod je­ho ve­de­ním prip­ra­ví no­vý sys­tém ve­rej­ných oce­ne­ní špič­ko­vých ved­cov.

"Cie­ľom je po­sil­niť me­diál­ne pok­ry­tie a zvý­šiť spo­lo­čen­skú pres­tíž cien, kto­ré ude­ľu­je­me. Ve­rej­nosť mu­sí ved­cov spoz­ná­vať cez ko­mu­ni­kač­né ak­ti­vi­ty aj pros­tred­níc­tvom ta­kých­to po­du­ja­tí a pros­tred­níc­tvom ta­kých­to oce­ne­ní," do­dal. Mi­nis­ter zá­ro­veň ude­lil Pa­mät­ný list mi­nis­tra škol­stva ude­ľo­va­ný mla­dým pra­cov­ní­kom vý­sku­mu a vý­vo­ja do 35 ro­kov. To­to oce­ne­nie zís­ka­la Ja­na Šimeg Ve­ter­ní­ko­vá za vý­skum konštruk­čných ma­te­riá­lov pre no­vú ge­ne­rá­ciu jad­ro­vých reak­to­rov.

Dru­hý roč­ník ude­ľo­va­nia Ce­ny Sa­mue­la Mi­ko­ví­ni­ho sa ko­nal v pries­to­roch Slo­ven­ské­ho ban­ské­ho mú­zea v Ban­skej Štiav­ni­ci. Sa­muel Mi­ko­ví­ni vy­tvo­ril pred viac ako dva a pol sto­ro­čím uni­kát­ny ban­ský vo­do­hos­po­dár­sky sys­tém, kto­rý je vo svo­jej pod­sta­te za­cho­va­ný dod­nes. Je­ho sys­tém vod­ných nádr­ží - taj­chov, kto­rým de­fi­ni­tív­ne vy­rie­šil otáz­ku ener­ge­tic­kej zá­klad­ne ba­níc­tva v ban­skoš­tiav­nic­kom rud­nom re­ví­ri, sa za­cho­val vo svo­jej pod­sta­te dod­nes.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter