NBG-418N v2 bezdrôtový N300 domáci router

ZyXEL NBG-418N v2, bez­drô­to­vý N300 do­má­ci rou­ter, za­is­ťu­je bez­drô­to­vé pri­po­je­nie rých­los­ťou až 300 Mb/s pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie 802.11n. Ide o bez­drô­to­vé rie­še­nie s veľ­kým pok­ry­tím, kto­ré je ideál­ne pre pou­ži­tie v do­mác­nos­ti. NBG-418N v2 pos­ky­tu­je sta­bil­nú, spo­ľah­li­vú bez­drô­to­vú ko­nek­ti­vi­tu pre pre­ze­ra­nie inter­ne­tu, vý­me­nu sú­bo­rov, strea­ming mé­dií a hra­nie on­li­ne hier.

ZyXEL NBG-418N v2 dis­po­nu­je tiež sprá­vou šír­ky pás­ma, kto­rá umož­ňu­je sta­no­viť prio­ri­ty rôz­nych dru­hov sie­ťo­vej pre­vádz­ky. Pre­to je op­ti­mál­nym rie­še­ním pre strea­ming, hra­nie on­li­ne hier a pre­ze­ra­nie inter­ne­tu v ce­lej do­mác­nos­ti. Pod­po­ru­je pro­to­kol IPv6.

Rou­ter dis­po­nu­je dvo­ma všes­me­ro­vý­mi an­té­na­mi so zis­kom 5dBi pre sta­bil­ný pre­nos dát
a väč­šie pok­ry­tie. Bez­drô­to­vé služ­by tak mô­že­te vy­uží­vať v ce­lej do­má­cej sie­ti, ale nap­rík­lad aj na dvo­re za do­mom. Vďa­ka to­mu si bu­de­te môcť vy­chut­nať sta­bil­né a spo­ľah­li­vé bez­drô­to­vé pri­po­je­nie pre pre­ze­ra­nie inter­ne­tu, vý­me­nu sú­bo­rov a strea­ming mul­ti­mé­dií. ZyXEL NBG-418N v2 ob­sa­hu­je tiež fun­kciu WPS, kto­rá uží­va­te­ľom umož­ňu­je rých­le spre­vádz­ko­vať za­bez­pe­če­nie sie­te iba stla­če­ním tla­čid­la WPS na rou­te­ru. U to­ho­to rou­te­ru je mož­né kom­for­tne vy­lep­šo­vať fun­kcie vďa­ka služ­be pre on­li­ne up­gra­do­va­nie firmwaru.

Eko­lo­gic­ky šetr­ný rou­ter pris­pie­va k ús­po­re ener­gie, keď ob­me­dzu­je zby­toč­nú spot­re­bu ener­gie a zni­žu­je vy­ža­ro­va­nie bez­drô­to­vej sie­te, po­kiaľ sa bez­drô­to­vé pri­po­je­nie ne­pou­ží­va. Zá­ro­veň je mož­né re­gu­lo­vať vý­stup­ný vý­kon a ob­me­dziť tak inter­fe­ren­cie so su­sed­ný­mi prís­tu­po­vý­mi bod­mi v ob­las­tiach s vy­so­kou hus­to­tou bez­drô­to­vých sie­tí.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter