Kybernetickým hrozbám čelí podľa EY 67 % spoločností

V naj­bliž­ších dva­nás­tich me­sia­coch pod­ľa pries­ku­mu fir­my EY neu­va­žu­je zvý­šiť pros­tried­ky vy­čle­ne­né na in­for­mač­nú bez­peč­nosť 43 % pod­ni­kov. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní je to len mier­ne zlep­še­nie, keď mi­nu­lý rok to bo­lo 46 % res­pon­den­tov.

Hroz­bám v ob­las­ti in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti če­lí 67 % spo­loč­nos­tí. Viac ako tre­ti­na, kon­krét­ne 37 %, pri­tom ne­má pot­reb­ný ak­tuál­ny preh­ľad o ky­ber­ne­tic­kých ri­zi­kách. Vy­plý­va to z glo­bál­nej štú­die spo­loč­nos­ti EY o bez­peč­nos­ti in­for­mač­ných sys­té­mov. V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo 1 825 pod­ni­kov zo 60 kra­jín sve­ta. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií fir­mám chý­ba pruž­nosť, pros­tried­ky i schop­nos­ti pot­reb­né na to, aby do­ká­za­li eli­mi­no­vať zra­ni­teľ­nos­ti a dos­ta­toč­ne sa zo­rien­to­va­li v otáz­kach ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. V naj­bliž­ších dva­nás­tich me­sia­coch pod­ľa pries­ku­mu neu­va­žu­je zvý­šiť pros­tried­ky vy­čle­ne­né na in­for­mač­nú bez­peč­nosť 43 % pod­ni­kov. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní je to len mier­ne zlep­še­nie, keď mi­nu­lý rok to bo­lo 46 % res­pon­den­tov.

Za jed­nu z hlav­ných pre­ká­žok roz­vo­ja prog­ra­mu in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti ozna­či­la viac ako po­lo­vi­ca opý­ta­ných ne­dos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­kov. Iba 5 % za­hr­nu­tých spo­loč­nos­tí dis­po­nu­je tí­mom špe­cia­li­zo­va­ným na ana­lý­zu re­le­van­tných hro­zieb. V reb­ríč­ku sla­bých miest, kto­ré ob­lasť in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti naj­viac oh­ro­zu­jú, je ned­ba­lý, či neu­ve­do­me­lý prís­tup za­mes­tnan­cov. Ten­to prob­lém po­va­žu­je za naj­akút­nej­ší 38 % res­pon­den­tov. Naj­vý­raz­nej­ší­mi hroz­ba­mi sú krá­dež fi­nan­čných úda­jov (28 %), na­ru­še­nie cho­du ale­bo poš­ko­de­nie po­ves­ti spo­loč­nos­ti (25 %) a krá­dež du­šev­né­ho vlas­tníc­tva ale­bo in­for­má­cií (20 %).

"Ky­ber­ne­tic­ké úto­ky sú čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­šie a ich dôs­led­ky, kto­ré mô­žu byť ďa­le­ko­siah­le, sa čo­raz ťaž­šie pred­ví­da­jú, a to nie­len z fi­nan­čné­ho hľa­dis­ka, ale aj z hľa­dis­ka poš­ko­de­nia dob­ré­ho me­na znač­ky a po­ves­ti fir­my, stra­ty kon­ku­ren­čných vý­hod, či ne­dodr­žia­va­nia zá­kon­ných po­žia­da­viek," uvie­dol ria­di­teľ od­de­le­nia pod­ni­ko­vé­ho po­ra­den­stva EY špe­cia­li­zu­jú­ci sa na in­for­mač­nú bez­peč­nosť Lu­káš Ne­du­chal. Mno­hé spo­loč­nos­ti, kto­ré sa zú­čas­tni­li pries­ku­mu, pod­ľa Ne­du­cha­la stá­le za­os­tá­va­jú v im­ple­men­tá­cii niek­to­rých zá­klad­ných ak­ti­vít sú­vi­sia­cich s ky­ber­ne­tic­kou bez­peč­nos­ťou. Ok­rem ne­dos­ta­toč­nej pod­po­ry zo stra­ny ve­de­nia a chý­ba­jú­cich pres­ne vy­me­dze­ných pro­ce­sov a pos­tu­pov od­ha­lil ak­tuál­ny pries­kum aj to, že viac ako 40 % účas­tní­kov ne­má špe­cia­li­zo­va­né pre­vádz­ko­vé bez­peč­nos­tné cen­trum.

Spo­loč­nosť EY je pos­ky­to­va­te­ľom po­ra­den­ských slu­žieb v ob­las­ti audi­tu, da­ní, tran­sak­čné­ho a pod­ni­ko­vé­ho po­ra­den­stva. Ná­zov EY ozna­ču­je ce­los­ve­to­vú or­ga­ni­zá­ciu a mô­že za­hŕňať jed­nu ale­bo viac člen­ských fi­riem Ernst & Young Glo­bal Li­mi­ted, pri­čom kaž­dá je sa­mos­tat­ná práv­nic­ká oso­ba.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter