Penetrácia mobilných SIM kariet dosiahla v septembri 121 %

Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb do­siah­la v tre­ťom kvar­tá­li toh­to ro­ka 121,03 %, v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní sa tak zvý­ši­la o 3,09 per­cen­tuál­ne­ho bo­du. Spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko, Slo­vak Te­le­kom (Te­le­kom) a O2 Slo­va­kia v tre­ťom štvrťro­ku 2014 spo­loč­ne evi­do­va­li 6,584 mil. ak­tív­nych SIM ka­riet. V po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka sa tak ich po­čet zvý­šil o 168 ti­síc.

Oran­ge Slo­ven­sko ku kon­cu sep­tem­bra toh­to ro­ka evi­do­val 2,814 mi­lió­na ak­tív­nych SIM ka­riet, Slo­vak Te­le­kom 2,132 mi­lió­na a v prí­pa­de O2 Slo­va­kia to bo­lo 1,638 mi­lió­na. Me­dzi­roč­ný prí­ras­tok, kon­krét­ne o 167 ti­síc SIM ka­riet, za­zna­me­na­la O2 Slo­va­kia, za­tiaľ čo spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom evi­do­va­la pok­les o 43 ti­síc. Zá­kaz­níc­ka bá­za ope­rá­to­ra Oran­ge Slo­ven­sko sa me­dzi­roč­ne zvý­ši­la o 44 ti­síc ak­tív­nych SIM ka­riet. V cel­ko­vom poč­te SIM ka­riet sú za­hr­nu­té aj úda­je od pre­daj­cov mo­bil­ných slu­žieb, kto­rí vy­uží­va­jú sie­te niek­to­ré­ho z ope­rá­to­rov.

Údaj o pe­net­rá­cii mo­bil­ných slu­žieb je vy­po­čí­ta­ný na zá­kla­de po­rov­na­teľ­nej me­to­di­ky, pod­ľa kto­rej sa za ak­tív­ne­ho zá­kaz­ní­ka po­va­žu­jú zá­kaz­ní­ci pred­pla­te­ných slu­žieb, kto­rí na svo­jej SIM kar­te za pos­led­né tri me­sia­ce us­ku­toč­ni­li naj­me­nej jed­nu ak­tív­nu ope­rá­ciu, spo­lu so zá­kaz­ník­mi vy­uží­va­jú­ci­mi pau­šál­ne služ­by. Zá­kla­dom pre vý­po­čet pe­net­rá­cie je po­čet oby­va­te­ľov SR na úrov­ni 5,4 mi­lió­na.

Úda­je ope­rá­to­rov pri­tom za­hŕňa­jú cel­ko­vý po­čet klien­tov, vrá­ta­ne SIM ka­riet pou­ží­va­ných v tech­no­lo­gic­kých za­ria­de­niach, na pre­vádz­ku GSM brán, služ­by mo­bil­né­ho inter­ne­tu, te­le­me­triu, SIM kar­ty na pre­vádz­ku slu­žieb ces­tné­ho mý­ta, lo­ka­li­zač­né služ­by dop­rav­cov, alar­my, ka­me­ro­vé mo­ni­to­ro­va­cie sys­té­my a ďal­šie, pre­to ich nie je mož­né uviesť ako cel­ko­vý po­čet fy­zic­kých klien­tov mo­bil­ných ope­rá­to­rov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter