Samsung rozširuje obsah inteligentných televízorov o Stream.cz

Spo­loč­nosť Sam­sung je pr­vým vý­rob­com in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov, kto­rá svo­jim uží­va­te­ľom po­nú­ka mož­nosť sle­do­vať prog­ra­my čes­kej inter­ne­to­vej te­le­ví­zie Stream.cz.

V ap­li­ká­cii Stream.cz, kto­rá je dos­tup­ná pre in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry Sam­sung Smart TV vy­ro­be­ných od ro­ku 2012, si tak di­vá­ci mô­žu vy­brať ob­ľú­be­né re­lá­cie ako Jíd­lo s.r.o. s Ro­ma­nom Vaň­kom, Kan­ce­lář Bla­ník ale­bo Kaz­mo­vu One man show.

„Sle­do­va­nosť vi­deí Stream.cz na inter­ne­te sa po­hy­bu­je v de­siat­kach mi­lió­nov vzhliad­nu­tí, pre­to sme sa roz­hod­li za­ra­diť ich re­lá­cie do na­šich te­le­ví­zo­rov Smart TV. Priaz­niv­ci Stream.cz si mô­žu preh­rá­vať svo­je ob­ľú­be­né vi­deá vo vy­so­kej kva­li­te na veľ­kej te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke. Ve­rím, že po­nu­ka za­uj­me i ma­ji­te­ľov Smart TV, kto­rí inter­ne­to­vú te­le­ví­ziu Stream.cz do­te­raz nes­le­do­va­li," ho­vo­rí Pa­vel Mi­ze­ra, špe­cial­ista na ob­sah Smart TV v spo­loč­nos­ti Sam­sung.

Väč­ši­na vi­deí zo Stream.cz je dos­tup­ná vo Full HD Vzhľa­dom k dos­tup­nej rých­los­ti inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia ju mož­no sa­moz­rej­me zní­žiť. V ap­li­ká­cii Stream, kto­rá je sú­čas­ťou po­nu­ky Smart TV, sta­čí vy­brať kon­krét­nu re­lá­ciu a v rám­ci nej preh­rá­vať vi­deá pod­ľa vlas­tné­ho vý­be­ru. Po skon­če­ní zvo­le­né­ho vi­dea sa auto­ma­tic­ky spus­tí ďal­ší di­el v po­ra­dí.

Ap­li­ká­cia Stream je sú­čas­ťou ob­sa­ho­vej po­nu­ky tiež UHD te­le­ví­zo­rov Sam­sung. Tie sú te­raz eš­te dos­tup­nej­šie vďa­ka bo­nu­so­vé­mu cas­hback prog­ra­mu. K zís­ka­niu až 550 € z ob­sta­rá­va­cej ce­ny späť sa sta­čí do 14 dní od ná­ku­pu a naj­dlh­šie do 31. de­cem­bra 2014 za­re­gis­tro­vať na webo­vých strán­kach www.sam­sung-bo­nus.eu. Pre viac in­for­má­cií o bo­nu­so­vej ak­cii vrá­ta­ne pra­vi­diel účas­ti nav­štív­te tie­to strán­ky, ale­bo kon­tak­tuj­te in­fo­lin­ku: +420 606 276 122, in­fo@sam­sung-bo­nus.eu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter