DATALAN rozširuje tím v oblasti infokomunikačných riešení

Spo­loč­nosť DA­TA­LAN, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ IT slu­žieb na slo­ven­skom tr­hu, pred­sta­vu­je no­vú po­si­lu pre ob­lasť in­fo­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní. Od 1. no­vem­bra 2014 nas­tú­pil na po­zí­ciu ve­dú­ce­ho pre­sa­les ICT od­de­le­nia Jan Böjtös, kto­rý bu­de mať v kom­pe­ten­cii pod­po­ru pre­da­ja pre klien­tov v ob­las­ti in­fo­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní.

Spo­loč­nosť DA­TA­LAN, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ IT slu­žieb na slo­ven­skom tr­hu, pred­sta­vu­je no­vú po­si­lu pre ob­lasť in­fo­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní. Od 1. no­vem­bra 2014 nas­tú­pil na po­zí­ciu ve­dú­ce­ho pre­sa­les ICT od­de­le­nia Jan Böjtös, kto­rý bu­de mať v kom­pe­ten­cii pod­po­ru pre­da­ja pre klien­tov v ob­las­ti in­fo­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní.

Jan je ab­sol­ven­tom in­for­ma­ti­ky na Uni­ver­zi­te Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve a pred nás­tu­pom do spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN pô­so­bil napr. v spo­loč­nos­tiach IBM, HP, Di­gi­tal Equip­ment a Com­paq, kde zís­kal mno­ho pro­fe­sio­nál­nych skú­se­nos­tí na tech­nic­kých a ob­chod­ných po­zí­ciách v rám­ci Slo­ven­ska i na re­gio­nál­nej úrov­ni.

Na no­vej po­zí­cii v spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN bu­de zod­po­ved­ný za pod­po­ru pre­da­ja in­fo­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní spo­loč­nos­ti a ria­de­nie tí­mu s cie­ľom po­sil­niť od­bor­né ka­pa­ci­ty v tej­to sfé­re IT.

„DA­TA­LAN bol vždy mo­ja sr­dcov­ka. Dl­ho­do­bo potvr­dzu­je svo­ju po­zí­ciu ino­vá­to­ra a IT líd­ra na slo­ven­skom tr­hu, ús­peš­ne pre­ni­ká aj do za­hra­ni­čia a po­nú­ka spo­ľah­li­vosť, osob­ný prís­tup a zna­losť zá­kaz­níc­ke­ho pros­tre­dia," vy­jad­ril sa Jan. „V tom­to tren­de bu­dem ur­či­te pok­ra­čo­vať a ve­rím, že aj mo­je dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti pris­pe­jú k roz­vo­ju biz­nis po­ten­ciá­lu a no­vých príl­eži­tos­tí v ob­las­ti in­fo­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní."

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter