ITAPA 2014: Ide o budúcnosť

Už o pár dní, 11. a 12. no­vem­bra na me­dzi­ná­rod­nom kon­gre­se ITA­PA 2014 bu­dú kľú­čo­ví hrá­či z ve­rej­nej aj súk­rom­nej sfé­ry dis­ku­to­vať o glo­bál­nych tren­doch a hod­no­tiť stav slo­ven­skej di­gi­ta­li­zá­cie. ITA­PA, ako vr­chol­né po­du­ja­tie v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy so 130 spík­ra­mi z ce­lé­ho sve­ta, pri­chá­dza prá­ve v ča­se roz­ho­do­va­nia o sme­ro­va­ní ce­lé­ho eGov a je­ho pro­jek­tov až do ro­ku 2020.

"No­vé prog­ra­mo­vé ob­do­bie Európ­skej únie je šan­cou na reš­tart di­gi­ta­li­zá­cie na Slo­ven­sku, kto­rá sa už ne­mu­sí zo­pa­ko­vať", upo­zor­ňu­je ria­di­teľ ITA­PA Mi­chal Ivan­ty­šyn. "Mu­sí­me však fé­ro­vo zhod­no­tiť, kde sme uro­bi­li chy­by, a kde sme, nao­pak, do­siah­li ús­pe­chy." Vý­bor­ným prík­la­dom zvlád­nu­té­ho pro­ce­su di­gi­ta­li­zá­cie je su­sed­né Ra­kús­ko. Aj pre­to or­ga­ni­zá­to­ri ITA­PA v spo­lup­rá­ci s Ra­kús­kou hos­po­dár­skou ko­mo­rou pred­sta­via fun­gu­jú­ce služ­by ra­kús­ke­ho eGo­ver­nmen­tu.

Cloud, open da­ta a bez­peč­nosť pa­tria me­dzi prio­ri­ty, kto­ré pod­po­ru­je EÚ. Na ITA­PA te­da ne­bu­de chý­bať pre­zen­tá­cia z Veľ­kej Bri­tá­nie, kto­rá je ab­so­lút­nou sve­to­vou jed­not­kou v ob­las­ti OPEN DA­TA. Rov­na­ko tak e-Gov líd­ri Taiwanu - sve­to­vej veľ­mo­ci clou­dov­ských rie­še­ní - bu­dú de­monštro­vať, ako zá­sad­ne mô­že cloud viesť k ús­po­rám nák­la­dov. Ne­za­bú­daj­me však ani na ta­ké kra­ji­ny ako Ek­vá­dor, kto­rý mô­že prek­va­piť.

Di­gi­ta­li­zá­cia vzde­lá­va­nia bu­de ďal­šou ho­rú­cou té­mou. Mi­nis­ter škol­stva Pe­ter Pelleg­ri­ni si za je­den stôl sad­ne s Mar­tou Cza­pin­skou z Poľ­ska, kto­ré za pos­led­ných 5 ro­kov uro­bi­lo z ce­lej Euró­py naj­väč­ší skok v mo­der­ni­zá­cii vlas­tné­ho škol­stva.

Tím ITA­PA ten­to rok po­núk­ne aj no­vin­ku v po­do­be spo­je­nia so start-up ko­mu­ni­tou, kto­rá je proti­pó­lom k tra­dič­ným a veľ­kým IT fir­mám. Bu­de­me sa pý­tať, ako uro­biť zo Slo­ven­ska raj pre star­tu­py. Me­dzi dis­ku­tér­mi bu­dú aj ľu­dia, kto­rým sa to po­da­ri­lo a kto­rí do­ká­za­li pre­ra­ziť na sve­to­vých tr­hoch. De­ba­to­vať s ni­mi bu­dú pred­sta­vi­te­lia exeku­tí­vy zod­po­ved­ní za tú­to ob­lasť na Slo­ven­sku.

Ob­ľú­be­nou čas­ťou kon­gre­su je pre­zen­tá­cia no­vých tech­no­ló­gií. Účas­tní­ci si bu­dú môcť vy­skú­šať no­vý spô­sob bio­met­ric­kej iden­ti­fi­ká­cie osôb, otes­to­vať hu­ma­noid­né­ho ro­bo­ta NAO, či pre­ve­riť In­teg­ro­va­né ob­služ­né mies­to Slo­ven­skej poš­ty, kto­ré bu­de na kon­gre­se ITA­PA pl­ne úrad­ne sfun­kčne­né a na po­žia­da­nie bu­de vy­dá­vať vý­pi­sy z ob­chod­né­ho re­gis­tra, re­gis­tra tres­tov a pod.

Ve­čer 11. no­vem­bra sa zve­rej­nia me­ná ví­ťa­zov sú­ťa­že o Ce­nu ITA­PA 2014. No­vin­kou bu­de no­vá Ce­na Rá­dia Slo­ven­ska, o kto­rej roz­ho­do­va­li pos­lu­chá­či ve­rej­nop­ráv­ne­ho roz­hla­su. Viac na www.ita­pa.sk

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter