ShowIT 2015. To NAJhodnotnejšie pre IT Pro

Pre­čo prísť na ShowIT 2015?

Exper­ti poz­na­jú kva­li­tu veľ­kých IT even­tov. My ich TVORÍME pria­mo na Slo­ven­sku!

Čo vás ča­ká?

TOP IT exper­ti na­ži­vo! Geek room pre tých naj­ná­roč­nej­ších­Vieš čo je Chal­ktalk? Príď a zis­ti!Hands on Lab­sAsk the experts night pri drin­ku vNEXT té­my - o ďal­ších ge­ne­rá­ciách pro­duk­tov

Čo zís­ka­te?

- In­for­má­cie pre IT pro­fe­sio­ná­lov - le­vel pred­ná­šok 300 - 400
- Uži­toč­né kon­tak­ty z IT sve­ta
- Mož­nosť dis­ku­sie s IT exper­tmi z praxe
- Preh­ľad o IT no­vin­kách
- Ra­dy pre správ­ne roz­hod­nu­tia
- Ve­do­mos­ti pre vy­va­ro­va­nie sa chy­bám

Ďal­šie vý­ho­dy

- Vý­hod­ná ce­na za kvan­tum od­bor­ných IT ve­do­mos­tí
- Bo­ha­tý 3-dňo­vý raut
- ShowIT par­ty

IT ško­lia­ce stre­dis­ko GO­PAS v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft vás po­zý­va na IT od­bor­nú kon­fe­ren­ciu ShowIT 2015, kto­rá sa us­ku­toč­ní 10.-12.02.2015 v Bra­tis­la­ve. Bu­de­te môcť za­žiť TOP IT exper­tov, fas­ci­nu­jú­ce od­bor­no-tech­nic­ké pred­náš­ky s množ­stvom prak­tic­kých de­monštrá­cií. Šies­ty roč­ník ShowIT bu­de mať nie­koľ­ko prek­va­pe­ní, o kto­rých sa mô­že­te doz­ve­dieť pos­tup­ne na www.showit.sk. Ne­vá­haj­te a za­re­gis­truj­te sa eš­te dnes a vy­uži­te First Mi­nu­te zľa­vu 15% do 15.11.2014!

Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter