ČR: Obchodné reťazce pre výmenu obchodných dokladov jednoznačne preferujú EDI komunikáciu

O pl­no­hod­not­né vy­uží­vá­ní EDI (Elec­tro­nic Da­ta Inter­chan­ge) opí­rá své ob­chod­ní a lo­gis­tic­ké pro­ce­sy vý­raz­ná větši­na ma­loob­chod­ních řetězců půso­bí­cích na čes­kém tr­hu. Me­zi 30 největší­mi z nich do­sa­hu­je ten­to po­díl do­kon­ce 77 %. Úda­je vy­ply­nu­ly z roz­sáh­lé­ho průzku­mu spo­leč­nos­ti CCV In­for­mač­ní sys­té­my, kte­rý se kromě tra­dič­ních pot­ra­vi­nář­ských řetězců za­měřil i na hob­by mar­ke­ty, inter­ne­to­vé ob­cho­dy ne­bo řetězce se spotřeb­ní elek­tro­ni­kou, dro­gis­tic­kým zbo­žím, kos­me­ti­kou či ná­byt­kem a by­to­vý­mi dopl­ňky.

Vý­sled­ky průzku­mu potvr­zu­jí trend nas­to­le­ný v pos­led­ních le­tech, kdy se elek­tro­nic­ká vý­měna ob­chod­ních dok­ladů prostřed­nic­tvím EDI pro­sa­zu­je stá­le častěji, a to ne­jen na re­tai­lo­vém tr­hu. Přík­la­dem může být ob­last auto­mo­ti­ve, lo­gis­ti­ky, sta­veb­nic­tví či nej­nověji ob­cho­du s elek­tro­ma­te­riá­lem ne­bo gas­tros­lu­žeb. Tu­to sku­teč­nost dok­lá­da­jí i úda­je z kon­so­li­dač­ní­ho cen­tra ORION EDI spo­leč­nos­ti CCV In­for­mač­ní sys­té­my, kte­ré vlo­ni za­zna­me­na­lo me­zi­ročně ví­ce než 20% nárůst poč­tu přene­se­ných zpráv.

Co nej­ví­ce do­da­va­telů, co nej­ví­ce zpráv

Přes­to­že jsou po­zi­tiv­ní důsled­ky za­ve­de­ní EDI neod­dis­ku­to­va­tel­né (jak na straně od­běra­te­le, tak i je­ho do­da­va­telů), je­ho největší po­ten­ciál se skrý­vá jed­nak v za­po­je­ní co nej­vyš­ší­ho po­dí­lu do­da­va­telů do EDI ko­mu­ni­ka­ce, jed­nak ve vy­uží­vá­ní co největší­ho poč­tu EDI zpráv - dok­ladů. „Kromě již běžné ob­jed­náv­ky a fak­tu­ry se od­běra­te­lé sna­ží mo­ti­vo­vat par­tne­ry k za­vádění dal­ších zpráv, ja­ko je napřík­lad aví­zo o do­dá­ní zbo­ží. U od­běra­telů jsou pak nej­častěji vy­uží­vá­ny zprá­vy aví­zo o příj­mu zbo­ží ne­bo vrat­ky," říká Da­vid Reichel, ředi­tel di­vi­ze eBu­si­ness spo­leč­nos­ti CCV In­for­mač­ní sys­té­my a dopl­ňu­je: „Ob­dobně je to s no­ti­fi­kač­ní­mi zprá­va­mi, kte­ré jsou čas­to zá­sad­ní, pro­to­že upo­zor­ňu­jí na mož­né prob­lé­my při do­dáv­kách zbo­ží ne­bo fak­tu­ra­ci. Stá­le častěji se tak fir­my mo­hou set­kat ta­ké s ob­chod­ní ná­mit­kou prostřed­nic­tvím zprá­vy COM­DIS. Evi­du­je­me však rovněž ta­ko­vé zprá­vy, kte­ré za­tím svůj po­ten­ciál plně ne­vyu­ži­ly, napřík­lad ka­ta­log zbo­ží a cen (PRI­CAT) ne­bo zprá­va o sta­vu zá­sob (INVRPT)."

Dal­ším zá­věrem průzku­mu je, že ač­ko­li se již EDI sta­lo u větši­ny ob­chod­ních řetězců sa­mozřej­mos­tí, elek­tro­nic­ká vý­měna dok­ladů ne­pok­rý­vá zda­le­ka kom­plet­ní po­hyb ob­chod­ních, da­ňo­vých či lo­gis­tic­kých dok­ladů. Z to­ho­to důvo­du do­sud ty­to fir­my ne­do­sáh­ly vý­hod spo­je­ných s EDI v pl­né míře. Řada z nich vy­uží­vá jen zá­klad­ní dok­la­dy ja­ko je ob­jed­náv­ka (OR­DERS) a fak­tu­ra (IN­VOIC), za­tím­co EDI pro­cesně na­sa­ze­né na dal­ší lo­gis­tic­ké dok­la­dy (zej­mé­na do­da­cí list DE­SADV) roz­šířilo pou­ze 40 % fi­rem z třice­ti největších řetězců.

Nej­šir­ší ko­mu­ni­ka­ci vy­uží­va­jí řetězce Glo­bus, Mak­ro a Coop Mo­ra­va

Nao­pak řada ob­chod­ních řetězců, kte­ré jsou na če­le žebříč­ku za­vádění EDI, již vý­ho­dy pok­ry­tí co největší­ho poč­tu do­da­va­telů i ob­chod­ních a lo­gis­tic­kých pro­cesů po­cho­pi­la a úspěšně jich vy­uží­vá - mi­mo ji­né k vý­raz­ným ús­po­rám. Pořadí vé­vo­dí ob­chod­ní řetězec Glo­bus (včetně hob­by mar­ketů Bau­markt) s de­ví­ti pou­ží­va­ný­mi EDI zprá­va­mi nás­le­do­va­ný řetězci Coop Mo­ra­va a Mak­ro (8 zpráv), Al­bert, Inter­spar (patřící do kor­po­ra­ce Ahold) a Tes­co (7 zpráv). Kom­plet­ní přeh­led ob­chod­ních řetězců a EDI zpráv, kte­ré pou­ží­va­jí při elek­tro­nic­ké ko­mu­ni­ka­ci se svý­mi do­da­va­te­li, na­lez­ne­te zde.

Roz­mach EDI i na Slo­ven­sku

Ob­dob­ný průzkum us­ku­teč­ni­la spo­leč­nost CCV In­for­mač­ní sys­té­my i na Slo­ven­sku, kde je po­čet půso­bí­cích ma­loob­chod­ních řetězců niž­ší. Přes­to i zde do­chá­zí k ra­zan­tní­mu roz­vo­ji EDI ko­mu­ni­ka­ce me­zi ob­chod­ní­mi řetězci a je­jich do­da­va­te­li. Po­kud se tý­ká sub­jektů, kte­ré jsou zde v na­sa­ze­ní EDI ne­jak­tivnější, je si­tua­ce ob­dob­ná ja­ko v ČR. Na če­le je ob­chod­ní řetězec Met­ro (Mak­ro v ČR) s os­mi zprá­va­mi nás­le­do­va­ný spo­leč­nos­tmi Tes­co (7 zpráv) a COOP Jed­no­ta Slo­ven­sko. Ta má si­ce spo­leč­nou EDI stra­te­gii, ale je­jí jed­not­li­vá druž­stva řeší svou EDI ko­mu­ni­ka­ci od­děleně a přijí­ma­jí tak od čtyř do os­mi EDI zpráv.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter