Nový rad prenosných USB nabíjačiek od Sony: kapacita až 10 000 mAh a odolná konštrukcia

Spo­loč­nosť So­ny dopl­ni­la svoj rad pre­nos­ných USB na­bí­ja­čiek o tri no­vé mo­de­ly. CP-V5 s ka­pa­ci­tou 5 000 mAh pre dve pl­né na­bi­tia smar­tfó­nu je uni­ver­zál­nym spo­loč­ní­kom na ces­ty. Jej väč­ší brat, CP-V10, má oh­ro­mu­jú­cu ka­pa­ci­tu 10 000 mAh, vďa­ka čo­mu „pre­bu­dí k ži­vo­tu" via­ce­ro za­ria­de­ní, kto­ré má­te so se­bou. Drob­ná na­bí­jač­ka „do vrec­ka", CP-V3A, s ka­pa­ci­tou 3 000mAh je prip­ra­ve­ná jed­no­ra­zo­vo ob­no­viť pl­nú ka­pa­ci­tu váš­ho smar­tfó­nu.

Všet­ky tri no­vin­ky sa pre­dá­va­jú v na­bi­tom sta­ve, či­že ich mož­no pou­žiť okam­ži­te po kú­pe. Vý­stup 5V/1,5A za­bez­pe­ču­je rých­le do­bí­ja­nie a hyb­rid-gé­lo­vá tech­no­ló­gia So­ny sa sta­rá o mi­ni­mál­nu stra­tu ka­pa­ci­ty na­bi­tej ba­té­rie (do 10 % aj po vy­še 1 000 na­bí­ja­cích cyk­loch).

CP-V5: Ideál­ny spo­loč­ník na ces­ty

S hmot­nos­ťou len 145 gra­mov a 5 000 mAh lít­hium-iono­vou ba­té­riou má CP-V5 dos­ta­tok ener­gie na dvoj­ná­sob­né na­bi­tie váš­ho mo­bi­lu. Vsta­va­ná LED di­óda in­di­ku­je zní­že­nú zos­tá­va­jú­cu ka­pa­ci­tu, aby ste ma­li dos­ta­tok ča­su náj­sť naj­bliž­šiu zá­suv­ku na do­bi­tie.

Na­bí­jač­ka CP-V5 je dos­tup­ná v čier­nej, bie­lej, mod­rej a ze­le­nej ver­zii so špe­ciál­nou povr­cho­vou úp­ra­vou, od­ol­nou vo­či škra­ban­com, vďa­ka kto­rej si dl­ho za­cho­va­ná at­rak­tív­ny vzhľa­dom aj pri kaž­do­den­nom pou­ží­va­ní.

CP-V10: „Pre­nos­ná elek­trá­reň" pre via­ce­ro za­ria­de­ní

CP-V10 od So­ny do­ká­že vy­kryť všet­ky ka­pa­cit­ne ná­roč­né ak­ti­vi­ty. V roz­me­roch 72.0mm x 127.0mm x 17.5mm pri hmot­nos­ti 245 gra­mov sa skrý­va exter­ná ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 10 000 mAh. Do­ká­že šty­rik­rát pl­ne na­biť váš smar­tfón, av­šak zvlád­ne aj do­bí­ja­nie in­ten­zív­ne vy­uží­va­ných za­ria­de­ní ako tab­le­ty či di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty (nap­rík­lad So­ny RX100M3).

No­vo­vy­vi­nu­tá povr­cho­vá úp­ra­va (iden­tic­ká s CP-V5) predl­žu­je ži­vot­nosť čier­nej CP-V10 pri den­no-den­nom vy­uží­va­ní. Tá­to exter­ná na­bí­jač­ka je ideál­ny spo­loč­ník pre ľu­dí, kto­rí sú pra­cov­ne vy­ťa­že­ní mi­mo kan­ce­lá­rie ale­bo ve­ľa ces­tu­jú.

CP-V10B (Hi Res).jpg

Op­ti­mál­ne vy­uži­tie ka­pa­ci­ty strá­ži vy­pí­nač (za­bra­ňu­je ná­hod­né­mu vy­bi­tiu) a vďa­ka šty­rom LED di­ódam má­te okam­ži­tý preh­ľad, koľ­ko pre­nos­nej ener­gie vám eš­te os­tá­va.

CP-V3A: Ne­vyh­nut­nosť pre ma­ji­te­ľa smar­tfó­nu

Naj­men­šia na­bí­jač­ka v ro­di­ne So­ny - CP-V3A - ob­sa­hu­je Li-Ion ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 3 000 mAh. S mi­ni roz­mer­mi 38.8×99×19 mm je CP-V3A per­fekt­ný spo­loč­ník mi­mo do­mo­va, pri kto­rom mô­že­te po­čí­tať s jed­no­ra­zo­vým pl­ným do­bi­tím váš­ho smar­tfó­nu.

CP-V3A si mô­že­te vy­brať tak, aby la­di­la k váš­mu štý­lu oblie­ka­nia (pre­dá­va sa v bie­lej, mod­rej a fia­lo­vej).

CP-V3 MIX 2.jpg

CP-V3A a CP-V5 sú v Euró­pe v pre­da­ji od ok­tób­ra 2014 and CP-V10.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie

Ná­zov

CP-V10

CP-V5

CP-V3

Far­by

čier­na

bie­la, čier­na, mod­rá, ze­le­ná

bie­la, fia­lo­vá, mod­rá

Roz­me­ry

(š x d x v) 72.0 x 127.0 x 17.5 mm

(š x d x v) 72.0 x 127.0 x 12.2 mm

(š x d x v) 38.8×99×19 mm

Hmot­nosť

  1. 245g
  1. 145g
  1. 86g

Vý­stup

USB 5V 1.5 A (max)

USB 5V 1.5 A (max)

USB 5V 1.5 A (max)

Typ ba­té­rie/ka­pa­ci­ta

Li-ion po­ly­mer 10000mAh

Li-ion po­ly­mer 5000mAh

Li-ion po­ly­mer 3000mAh

Zdroj na­bí­ja­nia

USB & AC

USB & AC

USB & AC

Rých­losť pl­né­ho do­bi­tia smar­tfó­nu

  1. 240 min (max 1.5 A) *
  1. 120 min (max 1.5 A) *
  1. 70 min (max 1.5 A) *

Na­bi­tie pre­nos­nej na­bí­jač­ky

  1. 13 (AC) - 23 ho­dín (USB)
  1. 7 (AC) - 12 ho­dín (USB)
  1. 4 (AC) - 7 ho­dín (USB)

Zdroj: SONYOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter