IBM pomáha Afrike v boji s ebolou

Spo­loč­nosť IBM, od­štar­to­va­la nie­koľ­ko prog­ra­mov, kto­rých cie­ľom je za­sta­viť ďal­šie roz­ši­ro­va­nie ebo­ly v zá­pad­nej Af­ri­ke.

IBM pos­kyt­ne af­ric­ké­mu štá­tu Sierra Leo­ne ana­ly­tic­ké nás­tro­je, po­mo­cou kto­rých bu­dú môcť ob­ča­nia in­for­mo­vať o prob­lé­moch pria­mo vlá­du. Ni­gé­rij­ská vlá­da zís­ka clou­do­vú plat­for­mu IBM Con­nec­tions, kto­rú IBM po­nú­ka všet­kým vlád­nym in­šti­tú­ciám, ako aj ne­zis­ko­vým or­ga­ni­zá­ciám bo­ju­jú­cim pro­ti ebo­le. Spo­loč­nosť tiež kra­ji­nám zá­pad­nej Af­ri­ky pos­kyt­la glo­bál­nu plat­for­mu, po­mo­cou kto­rej mô­žu nav­zá­jom zdie­ľať dá­ta o tej­to zá­važ­nej cho­ro­be.

No­vé prog­ra­my IBM v Af­ri­ke vy­uží­va­jú zna­los­ti ce­los­ve­to­vej sie­te vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií spo­loč­nos­tI IBM, kto­rá má dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti s po­mo­cou pri hu­ma­ni­tár­nych ka­tas­tro­fách. Na pod­po­ru vlád­nych in­šti­tú­cií a hu­ma­ni­tár­nych or­ga­ni­zá­cií vy­uží­va IBM pre­dov­šet­kým mo­bil­né tech­no­ló­gie, ana­ly­tic­ké nás­tro­je a cloud com­pu­ting. Na no­vých pro­jek­tochv Af­ri­ke spo­lup­ra­cu­je IBM s Open Go­ver­nment Ini­tia­ti­ve v Sierra Leo­ne, s Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge a spo­loč­nos­ťa­mi Air­tel a Echo Mo­bi­le.

No­vé vý­skum­né la­bo­ra­tó­rium spo­loč­nos­ti IBM v Af­ri­ke vy­vi­nu­lo v spo­lup­rá­ci so sierra­leon­skou Open Go­ver­nment Ini­tia­ti­ve sy­tém, kto­rý umož­ňu­je ob­ča­nom hlá­siť prob­lé­my a no­vé in­for­má­cie oh­ľad­ne ší­re­nia sa ebo­ly te­le­fo­nic­ky ale­bo pros­tred­níc­tvom SMS správ. Vlá­de zá­ro­veň pos­kyt­ne cen­né in­for­má­cie o kaž­do­den­ných prob­lé­moch ko­mu­nít pria­mo pos­tih­nu­tých ná­ka­zou, vďa­ka čo­mu mô­že zlep­šiť stra­té­giu bo­ja pro­ti ší­re­niu toh­to ocho­re­nia.

Vďa­ka clou­do­vé­mu vy­uži­tiu ob­rov­skej vý­po­čet­nej ka­pa­ci­ty a ana­ly­tic­kých nás­tro­jov je sys­tém schop­ný rých­lo iden­ti­fi­ko­vať ko­re­lá­cie a upo­zor­niť na za­čí­na­jú­ce prob­lé­my, na zá­kla­de ana­lýz pri­ja­tých správ. Keď­že sú­čas­ťou pri­ja­tých SMS a hla­so­vých správ sú aj in­for­má­cie o po­lo­he, mô­že IBM vy­tvá­rať ma­py in­for­má­cií via­žu­cich sa k jed­not­li­vým lo­ka­li­tám.

Dob­ro­voľ­ní­ci z ra­dov za­mes­tnan­cov IBM po­má­ha­jú iden­ti­fi­ko­vať, ka­ta­lo­gi­zo­vať a us­po­ria­da­vať všet­ky zdro­je ot­vo­re­ných dát spo­je­ných so ší­re­ním ebo­ly, a vy­zý­va­jú aj ďal­šie or­ga­ni­zá­cie, aby sa za­po­ji­li do zbe­ru tých­to dát. Cie­ľom je vy­tvo­re­nie da­ta­bá­zy Ebo­la Open Da­ta Re­po­si­to­ry, kto­rá bu­de vy­uží­vať clou­do­vú tech­no­ló­giu IBM Sof­tLayer a vlá­dam, hu­ma­ni­tár­nym or­ga­ni­zá­ciám, ako aj vý­skum­ným pra­cov­ní­kom pos­kyt­ne ot­vo­re­ný a bez­plat­ný prís­tup ku všet­kým dá­tam spo­je­ným s ebo­lou.

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter