Plaťte on-line s MasterCard® Mobile a vyhrajte hudobný výlet do Londýna

Ap­li­ká­ciu Mas­ter­Card® Mo­bi­le už vy­uží­va­jú de­siat­ky ti­síc uží­va­te­ľov a pla­tiť s ňou mô­žu vo viac ako 4 500 e-sho­poch. Spo­loč­nosť Mas­ter­Card®, jed­not­ka v in­te­li­gen­tných, po­hodl­ných a bez­peč­ných plat­bách, te­raz na­vy­še po­nú­ka za kaž­dú plat­bu us­ku­toč­ne­nú pros­tred­níc­tvom Mas­ter­Card® Mo­bi­le mož­nosť zís­kať za­ují­ma­vé od­me­ny a vý­let do Lon­dý­na s Uni­ver­sal Mu­sic. Veľ­ká je­sen­ná kam­paň bu­de tr­vať od 1. no­vem­bra do 14. de­cem­bra toh­to ro­ku.

At­rak­tív­nu vý­hru - hu­dob­ný vý­let do Lon­dý­na pre dve oso­by - zís­ka­jú zá­kaz­ní­ci, kto­rí v tom­to ob­do­bí us­ku­toč­nia naj­väč­ší po­čet tran­sak­cií v e-sho­poch Al­za.sk, mar­ti­nus.sk a slo­vak­rail.sk.

„Štvor­dňo­vý vý­let s Uni­ver­sal Mu­sic za­ve­die vý­her­cu na pre­hliad­ku štú­dií Uni­ver­sal Mu­sic v Lon­dý­ne, ab­sol­vu­je po Lon­dý­ne te­ma­tic­kú tra­su Lon­don Rock Mu­sic Tour a nav­ští­vi hu­dob­ný kon­cert a mu­zi­kál. Sú­čas­ťou vý­hry sú le­ten­ky a dop­ra­va z/na le­tis­ko, uby­to­va­nie v štvorhviez­dič­ko­vom ho­te­li s ra­ňaj­ka­mi a tiež uví­ta­cia a roz­lúč­ko­vá ve­če­ra so zá­stup­ca­mi Uni­ver­sal Mu­sic," ho­vo­rí Mar­ti­na Pis­ko­ro­vá, ria­di­teľ­ka mar­ke­tin­gu Mas­ter­Card Euro­pe pre SR a ČR.

Bez vý­hry však neos­ta­ne nik­to. Kaž­dý, kto v tom­to ča­se vy­uži­je služ­bu Mas­ter­Card Mo­bi­le, sa bu­de môcť te­šiť na zľa­vu 5 % na ná­kup vy­bra­ných ces­tov­ných lís­tkov Slo­vak­rail.sk, pou­kaz v hod­no­te 3 EUR na zľa­vu v mar­ti­nus.sk na ďal­ší ná­kup a e-kni­hu, audio kni­hu a pred­plat­né ča­so­pi­su Euro v Al­za.sk. Hu­dob­ní fa­nú­ši­ko­via bu­dú na­vy­še môcť na Fa­ce­boo­ku Mas­ter­Card hrať o vstu­pen­ky na kon­cert Ka­te Perry v Bra­tis­la­ve, One Re­pub­lic vo Vied­ni a IMT Smi­le v Ko­ši­ciach, ich CD no­si­če a trič­ká.

Zdroj: MasterCardOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter