Epson predstavuje priemyslovú farebnú tlačiareň štítkov

Vý­rob­co­via te­raz mô­žu tvo­riť vy­so­ko kva­lit­né, na mie­ru ši­té štít­ky pria­mo na pra­co­vis­ku, a to vy­so­kou rých­los­ťou a v špič­ko­vej kva­li­te.

No­vý mo­del Co­lorWorks C7500 je vy­ni­ka­jú­cim nás­tro­jom, kto­rý slú­ži na tvor­bu vy­so­ko kva­lit­ných fa­reb­ných štít­kov pria­mo na pra­co­vis­ku. Po­má­ha tak eli­mi­no­vať nák­la­dy sú­vi­sia­ce s pred­tla­čou, pre­to­že umož­ňu­je krát­ko­do­bú tvor­bu štít­kov ši­tých na mie­ru a na po­žia­da­nie. Vý­rob­co­via tak vďa­ka no­vé­mu mo­de­lu Co­lorWorks C7500 mô­žu ušet­riť ve­ľa ča­su a pe­ňa­zí.

Tla­čia­reň C7500 nad­vä­zu­je na ús­pech mo­de­lu TM-C3500 pre krát­ko­do­bú tlač fa­reb­ných štít­kov na po­žia­da­nie, a to v špič­ko­vej kva­li­te a vy­so­kou rých­los­ťou. Vlas­tnos­ti tla­čiar­ne C7500:

 • vy­so­ká kva­li­ta tla­če (600 x 1 200 dpi)
 • vy­so­ká rých­losť tla­če (300 mm/s)
 • vý­ni­moč­ná spo­ľah­li­vosť vďa­ka no­vej per­ma­nen­tnej sé­rio­vej tla­čo­vej hla­ve Pre­ci­sion­Co­re Mic­roTFP

Tá­to prie­mys­lo­vá tla­čia­reň po­mô­že vý­rob­com spl­niť ich po­žia­dav­ky na tlač štít­kov na pra­co­vis­ku, vrá­ta­ne štít­kov pot­ra­vín a ná­po­jov, ba­le­ní a kra­bíc, ale aj ener­ge­tic­kých štít­kov EU a štít­kov GHS. Tlač štít­kov na po­žia­da­nie po­mo­cou tla­čiar­ne C7500 tiež eli­mi­nu­je nák­la­dy sú­vi­sia­ce s pred­tla­čou, kto­ré vzni­ka­jú nap­rík­lad kvô­li plyt­va­niu štít­ka­mi ale­bo veľ­kým zá­so­bám štít­kov.

Tla­čia­reň C7500 je vy­ba­ve­ná no­vou sé­rio­vou tla­čo­vou hla­vou Pre­ci­sion­Co­re od spo­loč­nos­ti Ep­son, kto­rá bo­la vy­ro­be­ná špe­ciál­ne na pou­ži­tie v ko­mer­čnom pros­tre­dí na tr­hu prie­mys­lo­vých štít­kov. Je zá­ru­kou vy­ni­ka­jú­cej spo­ľah­li­vos­ti a umož­ňu­je tvor­bu vy­so­ko kva­lit­ných štít­kov vy­so­kou rých­los­ťou.

Tech­no­ló­gia kon­tro­ly try­siek Nozz­le Ve­ri­fi­ca­tion Tech­no­lo­gy a nah­ra­de­nie tla­čo­vých bo­dov za­bra­ňu­je tla­čo­vým chy­bám a chyb­ným pixlom, tak­že vždy zís­ka­te rov­na­ko kva­lit­né vý­tlač­ky.

Tla­čia­reň vy­uží­va vy­so­ko­ka­pa­cit­né sa­mos­tat­né zá­sob­ní­ky at­ra­men­tu. To zna­me­ná, že sta­čí vy­me­niť len spot­re­bo­va­nú far­bu. Vďa­ka to­mu sa zni­žu­jú nák­la­dy na tlač a mi­ni­ma­li­zu­jú stra­ty at­ra­men­tu.

Tla­čia­reň C7500 ne­vy­ža­du­je tak­mer žiad­nu údr­žbu a po­nú­ka veľ­mi jed­no­du­ché pou­ži­tie. Vďa­ka ov­lá­da­cie­mu pa­ne­lu s dis­ple­jom LCD je nas­ta­ve­nie tla­čiar­ne veľ­mi jed­no­du­ché a rých­le a tech­no­ló­gia ESC/La­bel, na­ša naj­nov­šia sé­ria prí­ka­zov pre fa­reb­né tla­čiar­ne štít­kov, umož­ňu­je in­teg­rá­ciu tla­čiar­ne do tak­mer aké­ho­koľ­vek ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Ro­bert Ma­tuš­ka, Bu­si­ness Ac­count Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Ep­son Euro­pe, ho­vo­rí: „Vý­rob­co­via si te­raz mô­žu uží­vať vý­ho­dy tla­če jed­not­li­vo up­ra­ve­ných fa­reb­ných štít­kov na po­žia­da­nie a pria­mo na pra­co­vis­ku. Ok­rem nep­re­ko­na­teľ­nej spo­ľah­li­vos­ti po­nú­ka tla­čia­reň C7500 vý­znam­né zní­že­nie nák­la­dov vďa­ka per­ma­nen­tnej tla­čo­vej hla­ve, kto­rú nie je tre­ba me­niť po ce­lú do­bu ži­vot­nos­ti tla­čiar­ne. Uží­va­teľ tiež zís­ka vý­ni­moč­nú kva­li­tu tla­če, a to čias­toč­ne vďa­ka pou­ži­tiu pig­men­to­vých at­ra­men­tov na vy­tvá­ra­nie rých­lo schnú­cich štít­kov, kto­ré sa ne­roz­ma­zá­va­jú a sú od­ol­né vo­či vo­de a bled­nu­tiu."

Os­tré a vy­so­ko kva­lit­né vý­sled­ky je mož­né do­siah­nuť pou­ži­tím tech­no­ló­gie pre­men­li­vej veľ­kos­ti kva­piek at­ra­men­tu (VSDT), kto­rá umož­ňu­je tvor­bu at­ra­men­to­vých kva­piek v ce­lom ra­de pres­ne sta­no­ve­ných veľ­kos­tí.

Tla­čia­reň C7500 bu­de k dis­po­zí­cii od ja­nuá­ra 2015.

Hlav­né vlas­tnos­ti:

 • krát­ko­do­bá tlač pl­no­fa­reb­ných (CMYK) štít­kov na po­žia­da­nie
 • vy­so­ká kva­li­ta tla­če v roz­lí­še­ní 600 x 1 200 dpi
 • no­vá tla­čo­vá hla­va Pre­ci­sion­Co­re Mic­roTFP v sé­rio­vom us­po­ria­da­ní
 • vy­so­ká rých­losť tla­če 300 mm/s
 • níz­ke nák­la­dy na ští­tok
 • sa­mos­tat­né zá­sob­ní­ky at­ra­men­tu, kto­ré še­tria va­še pe­nia­ze, pre­to­že sta­čí vy­me­niť len spot­re­bo­va­nú far­bu
 • sa­mos­tat­né vy­so­ko­ka­pa­cit­né zá­sob­ní­ky at­ra­men­tu s ob­je­mom 300 ml
 • dis­plej LCD na jed­no­du­ché mo­ni­to­ro­va­nie sta­vu tla­čiar­ne a ov­lá­da­cí pa­nel na úp­ra­vu nas­ta­ve­ní tla­čiar­ne bez pou­ži­tia po­čí­ta­ča
 • vy­tvá­ra­nie vy­so­ko kva­lit­ných vý­tlač­kov na ši­ro­kom ra­de ma­te­riá­lov, vrá­ta­ne pa­pie­rov s mat­ným ale­bo les­klým povr­chom a syn­te­tic­kých mé­dií v mno­hých rôz­nych for­má­toch a roz­me­roch
 • tlač na mé­diá so šír­kou až 4 pal­ce
 • at­ra­ment Ep­son DU­RAB­ri­te Ultra za­bez­pe­ču­jú­ci dl­hú ži­vot­nosť vý­tlač­kov, kto­ré sú od­ol­né vo­či roz­ma­za­niu, vy­bled­nu­tiu a väč­ši­ne te­ku­tín
 • tech­no­ló­gia kon­tro­ly try­siek Nozz­le Ve­ri­fi­ca­tion Tech­no­lo­gy na zis­te­nie up­cha­ných try­siek pred tla­čou a ich op­ra­vu s pou­ži­tím mi­ni­mál­ne­ho množ­stva at­ra­men­tu
 • nah­rá­dzanie tla­čo­vých bo­dov za úče­lom kom­pen­zá­cie up­cha­ných try­siek
 • auto­ma­tic­ká re­zač­ka v štan­dar­dnej ver­zii a vo­li­teľ­ná na­ví­ja­cia jed­not­ka na pre­nos mé­dia z rol­ky na rol­ku
 • pod­po­ra ja­zy­kov tla­čiar­ne (ESC/La­bel) na ov­lá­da­nie tla­čiar­ne C7500 z ľu­bo­voľ­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu ale­bo softwaru
 • na­tív­ne ov­lá­da­če pre naj­zná­mej­šie softwaro­vé prog­ra­my, ako nap­rík­lad Co­de­soft, Bar­ten­der a Ni­ce­La­bel
 • software na na­sa­de­nie, sprá­vu a údr­žbu sú­čas­ťou ba­le­nia

Zdroj: EPSON


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter