Firma EEA vlani s nárastom tržieb na takmer 2,5 mil. eur

Tvor­ca ap­li­ká­cií a sys­té­mov na zá­kaz­ku, spo­loč­nosť EEA, s.r.o., za­zna­me­nal v mi­nu­lom ro­ku rast tr­žieb z pre­da­ja vlas­tných vý­rob­kov a slu­žieb, a rov­na­ko tak aj ná­rast vý­ro­by. Kým v ro­ku 2012 zin­ka­so­va­la spo­loč­nosť 2,01 mil. eur, vla­ni to bo­lo 2,49 mil. eur. EEA za­kon­či­la os­tat­ný rok so zis­kom 179 tis. eur, čo bo­lo viac v po­rov­na­ní s ro­kom pred­tým, ke­dy do­siah­la fir­ma zisk 143 tis. eur. Vy­plý­va to zo zve­rej­ne­nej úč­tov­nej zá­vier­ky.

V sle­do­va­nom ob­do­bí sa zvý­ši­la aj vý­rob­ná spot­re­ba na 855 tis. eur z 735 tis. eur. Hod­no­ta slu­žieb vzrást­la vla­ni na 806 tis. eur z 707 tis. eur. Na dru­hej stra­ne v mi­nu­lom úč­tov­nom ob­do­bí mier­ne kles­li zá­väz­ky spo­loč­nos­ti na 420 tis. eur zo 425 tis. eur.

Pos­ky­to­va­teľ inter­ne­to­vých rie­še­ní dis­po­no­val ku kon­cu os­tat­né­ho ro­ka ma­jet­kom vo vý­ške 1,45 mil. eur. Z pre­važ­nej čas­ti ho tvo­ril obež­ný ma­je­tok, kon­krét­ne 1,36 mil. eur. Zá­klad­né ima­nie 23,4 tis. eur sa me­dzi­roč­ne nez­me­ni­lo. Spo­loč­nosť EEA, s.r.o., vznik­la 17. jú­la 1991 zá­pi­som do ob­chod­né­ho re­gis­tra. Fir­ma pos­ky­tu­je služ­by v ob­las­ti inter­ne­to­vých rie­še­ní, sprá­vy ob­sa­hu, open da­ta, big da­ta.

Za­obe­rá sa tiež te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi sys­té­ma­mi a ma­naž­men­tom sie­tí. EEA do­dá­va pro­jek­ty pre lo­kál­ne a me­dzi­ná­rod­né fir­my na Slo­ven­sku, ale aj v za­hra­ni­čí, v Ra­kús­ku, Ne­mec­ku, Švaj­čiarsku, Fran­cúz­sku, Bel­gic­ku, Nór­sku, Rus­ku, Dán­sku či USA.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter