ČR: Aktuálny rebríček Dirty Dozen potvrdzuje, že spam je celosvetový problém a prevencia musí začať u každého domáceho používate

Spo­leč­nost Sop­hos zveřej­ni­la zprá­vu Di­rty Do­zen (v přek­la­du Tu­cet špi­navců) za tře­tí čtvrtle­tí 2014 ob­sa­hu­jí­cí přeh­led ze­mí, kte­ré se nej­ví­ce po­dí­le­jí na ro­ze­sí­lá­ní ne­vy­žá­da­né poš­ty. Vítězem „spa­mo­vé­ho šam­pio­ná­tu“ se opět sta­ly Spo­je­né stá­ty nás­le­do­va­né Čí­nou a Fran­cií. Čes­ká re­pub­li­ka si nes­to­jí vůbec špatně – i ve srov­ná­ní s někte­rý­mi nej­bliž­ší­mi sou­se­dy se na ce­losvěto­vém spa­mu po­dí­lí jen mi­ni­málně.

Dneš­ní bez­peč­nos­tní ri­zi­ka jsou op­rav­du zá­važ­ná. Sta­čí si před­sta­vit mož­nos­ti, kte­ré má ky­ber­ne­tic­ký zlo­či­nec ve chví­li, kdy může pro svo­ji proti­zá­kon­nou čin­nost zneu­žít po­čí­ta­če kon­co­vých uži­va­telů. Klidně i z dru­hé stra­ny svě­ta a bez vědo­mí těchto uži­va­telů.  Jde přitom o mož­nos­ti vel­mi ši­ro­ké – od sta­že­ní a spuštění li­bo­vol­né­ho prog­ra­mu přes vy­uži­tí různých webo­vých slu­žeb a otevření či edi­ta­ci do­ku­mentů až po přih­lá­še­ní na so­ciál­ní sítě pod fa­leš­nou iden­ti­tou.

Ji­ný­mi slo­vy, po­čí­ta­čo­vý zlo­či­nec zís­ká­vá stej­ná prá­va a mož­nos­ti ja­ko uži­va­tel na­ka­že­né­ho po­čí­ta­če (tzv. bo­tu – zom­bie). Li­bo­vol­ný software ty­pu ran­somware lze přitom nain­sta­lo­vat i nevědom­ky. Nic­méně přes ši­ro­kou šká­lu mož­nos­tí jsou zom­bie po­čí­ta­če vy­uží­vá­ny nej­častěji k šíření spa­mu. Spo­leč­nost Sop­hos pro­to kaž­dé čtvrtle­tí ses­ta­vu­je žebříček s mírně nad­sa­ze­ným náz­vem „Spa­mo­vý šam­pio­nát“.

V ma­ďar­ských la­bo­ra­tořích glo­bál­ní sítě pro zkou­má­ní hro­zeb Sop­hos­Labs ne­dáv­no proběhl za­jí­ma­vý expe­ri­ment. Ten de­monstro­val, jak ty­pic­ký do­má­cí po­čí­tač s běžným do­má­cím připo­je­ním k inter­ne­tu může kaž­dý tý­den ro­zes­lat ví­ce než pět mi­lionů spamů. A ne­vy­žá­da­ná poš­ta je, jak ji­nak, za­měřená na „pro­pa­ga­ci“ neus­tá­le se mění­cí směsi­ce po­chyb­né­ho software i slu­žeb a na šíření malware v přílo­hách.

Ve třetím čtvrtle­tí le­toš­ní­ho ro­ku se vítězem spa­mo­vé­ho šam­pio­ná­tu opět sta­ly Spo­je­né stá­ty, kte­ré se na cel­ko­vém ob­je­mu ne­vy­žá­da­né poš­ty po­dí­le­ly 11,5 pro­cen­ty. Dru­há příč­ka patří Číně s 9,1 pro­cen­ty a tře­tí mís­to zís­ka­la dí­ky 6,4 % Fran­cie. Bron­zo­vá me­dai­le unik­la bram­bo­ro­vé­mu Rus­ku o pou­hou de­se­ti­nu pro­cen­ta.

Čes­ká re­pub­li­ka si z poh­le­du ro­zes­la­né­ho spa­mu ne­ve­de vůbec špatně – za ob­do­bí čer­ve­nec až zá­ří 2014 do­sáh­la na 45. mís­to s po­dí­lem tří de­se­tin pro­cen­ta. Vý­razně větším po­dí­lem me­zi nej­bliž­ší­mi sou­se­dy se může po­chlu­bit napřík­lad Pol­sko, kte­ré­mu dí­ky 1,1 % patří 24. příč­ka. Ví­ce spamů ve třetím čtvrtle­tí ro­zes­la­lo i Ra­kous­ko – 0,4 % - a ob­sa­di­lo 37. mís­to.

 

Proč se o vý­sled­ky žebříč­ku Di­rty Do­zen za­jí­mat?

Po­kud se da­ná země vý­razně po­dí­lí na ro­ze­sí­lá­ní spa­mu, dos­tá­vá se do hle­dáč­ku po­čí­ta­čo­vých pod­vod­níků i z poh­le­du vy­uži­tí pro dal­ší ne­le­gál­ní úče­ly. Oh­ro­že­né jsou tak osob­ní in­for­ma­ce, fi­nan­ce a do­kon­ce i iden­ti­ta uži­va­telů. Jde ale o špat­nou zprá­vu i pro všech­ny os­tat­ní stá­ty, pro­to­že právě od „ne­júspěšnějších“ ze­mí přijí­ma­jí nej­ví­ce spamů.

 

Vel­mi důle­ži­tou in­for­ma­cí je, že žebříček ne­vy­po­ví­dá nic o tom, kte­ré země uk­rý­va­jí největší spam­me­ry ne­bo ky­ber­ne­tic­ké zlo­čin­ce. Jde o zá­sad­ní prob­lém s ne­vy­žá­da­nou poš­tou – dr­ti­vá větši­na uži­va­telů, kteří se ak­tivně po­dí­le­jí na přeno­su spa­mo­vých zpráv, nej­sou žá­dní pod­vod­ní­ci. Ve sku­teč­nos­ti jsou to bez­děční účas­tní­ci dis­tri­bu­ce, kteří vy­ko­na­jí po­kyn nez­ná­mé­ho pod­vod­ní­ka na­chá­ze­jí­cí­ho se pravděpo­dobně ve zce­la ji­né ze­mi.

 

Pořadí ses­ta­ve­né čistě na zá­kladě množ­ství přene­se­né­ho spa­mu je na­víc tak tro­chu nes­pra­ved­li­vé. Země s vel­kým poč­tem oby­va­tel, ja­ko jen napřík­lad Čí­na, a země s pok­ro­či­lou ko­mu­ni­kač­ní infra­struk­tu­rou ja­ko USA apod. mu­sí zce­la ne­vyh­nu­telně ob­sa­zo­vat před­ní příč­ky. I to je důvod, proč žebříček Di­rty Do­zen za 3. čtvrtle­tí le­toš­ní­ho ro­ku za­hr­nu­je ty sa­mé země, kte­ré „uspě­ly“ v ob­do­bí du­ben až čer­ven 2014. Na­víc změ­ny v pořadí jsou pro 2. a 3. čtvrtle­tí mi­ni­mál­ní – napřík­lad Čí­na si stříbr­nou po­zi­ci vy­měni­la s Fran­cií a Rus­ko ze čtvr­té­ho místa od­su­nu­lo ak­tuálně pá­tou Itá­lii.

Spra­ved­livější – a ta­ké za­jí­mavější – jsou vý­sled­ky při zoh­lednění poč­tu oby­va­tel jed­not­li­vých ze­mí. Pod­le po­dí­lu množ­ství spa­mu a přib­liž­né po­pu­la­ce patří pr­vní mís­to Bul­har­sku. V té­to ze­mi vy­uží­va­jí ky­ber­ne­tič­tí zlo­čin­ci průměr­ný po­čí­tač k ro­zes­lá­ní spa­mu s takřka 5x větší pravděpo­dob­nos­tí (4,9x), než je to­mu v případě po­čí­tačů na úze­mí Spo­je­ných států. Stříbr­ná příč­ka patří Uru­guayi (3,7x) a bron­zo­vá Švý­car­sku (3,5x).

Při přepoč­tu na jed­nu oso­bu je Čes­ká re­pub­li­ka až 51. s poměrem 0,7x vůči Spo­je­ným státům. Němec­ku patří 29. mís­to (1,2x), Ra­kous­ku 30. mís­to (1,2x) a Pol­sku 44. mís­to (0,8x).

Vý­sled­ko­vá lis­ti­na spa­mo­vé­ho šam­pio­ná­tu ne­ní sez­na­mem, na kte­rém by něja­ká země chtě­la fi­gu­ro­vat. Nic­méně dru­hý žebříček své­ho vítěze v klad­ném slo­va smys­lu má – Bělo­rus­ko. Po 1. místě, kte­ré ta­to země zís­ka­la za dru­hé čtvrtle­tí 2013 a pra­vi­delně jej ce­lý rok ob­ha­jo­va­la, a stříbr­né příč­ce za 2. čtvrtle­tí 2014 se Bělo­rus­ko pro­pad­lo až na 9. po­zi­ci. Bělo­rus­ko tak z poh­le­du spa­mo­vos­ti na oso­bu pok­ra­ču­je v ses­tup­ném tren­du a do­kon­ce před se­be pus­ti­lo šest ze­mí, kte­ré me­zi „Tu­cet špi­navců“ patři­ly i v před­cho­zím čtvrtle­tí. Ty­to sku­teč­nos­ti naz­na­ču­jí, že se Bělo­rus­ku po­dařilo množ­ství spa­mu op­rav­du sní­žit a úspěch tak ne­ní dán zhor­še­ním si­tua­ce v dal­ších ze­mích.

 

Dob­rý vý­sle­dek

Cel­kově spa­mo­vý šam­pio­nát zce­la jasně do­ka­zu­je dvě sku­teč­nos­ti:

  1.          Spam je ce­losvěto­vý prob­lém
  2.          Pre­ven­ce pro­ti spa­mu mu­sí za­čít na úrov­ni do­mác­nos­ti

 

Ur­čitě je lep­ší ne­být sou­čás­tí prob­lémů, ale sou­čás­tí řeše­ní. A zba­vit se zom­bie ještě dnes. Té­to prob­le­ma­ti­ce se věnu­je i Měsíc zvy­šo­vá­ní povědo­mí o ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. Kaž­dý uži­va­tel pos­ky­tu­jí­cí IT pod­po­ru ro­dině a svým zná­mým k nim může v té­to době vy­ra­zit na návštěvu a zjis­tit, zda právě je­jich po­čí­ta­če nej­sou ony skry­té zom­bie.

Zdroj: SOPHOSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter