ČR: Panasonic uvádza na trh svoj najvýkonnejší, flexibilný a odolný tablet FZ-B2 so systémom Android

Nej­novější tab­let Toug­hpad dopl­ňu­je řadu od­ol­ných tab­letů Pa­na­so­nic se sed­mi­pal­co­vým dis­ple­jem, kte­rá je vhod­ná pro všech­ny pra­cov­ní­ky v te­ré­nu v ja­kém­ko­liv pod­ni­ká­ní a od­větví.

Spo­leč­nost Pa­na­so­nic dnes uvá­dí na trh svůj nej­vý­konnější, flexibil­ní, pra­cov­ní, od­ol­ný tab­let Toug­hpad FZ-B2 s ope­rač­ním sys­té­mem An­droid™, kte­rý dis­po­nu­je sed­mi­pal­co­vým dis­ple­jem. Tab­let Toug­hpad FZ-B2 je per­fek­tním pra­cov­ním nás­tro­jem pro pra­cov­ní­ky v te­ré­nu dí­ky extrém­ní ži­vot­nos­ti ba­te­rie, dis­ple­ji s per­fek­tní či­tel­nos­tí za den­ní­ho svět­la a mož­nos­tem flexibil­ní­ho pra­cov­ní­ho nas­ta­ve­ní. Tab­let vy­uží­vá ne­ná­roč­né ap­li­ka­ce ne­bo ak­ti­vi­ty, kte­ré těží z ope­rač­ních sys­témů s otevřeným zdro­jo­vým kó­dem.

Za­říze­ní s ope­rač­ním sys­té­mem An­droidTM by­lo před­sta­ve­no na ve­letr­hu ICT v Ut­rech­tu v Ni­zo­ze­mí a dopl­ňu­je řadu od­ol­ných tab­letů Toug­hpad se sed­mi­pal­co­vým dis­ple­jem, včetně mo­delů FZ-M1 a FZ-M1 Va­lue s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 8.1. Všech­ny tři za­říze­ní ny­ní pou­ží­va­jí stej­nou plat­for­mu, což je důle­ži­té pro pod­ni­ká­ní. Zna­me­ná to, že dopl­ňko­vá za­říze­ní ja­ko ko­léb­ka Li­te, do­ko­va­cí za­říze­ní do vo­zid­la, pout­ka na ru­ku, na­bí­ječ­ka na ví­ce ba­te­rií a dopl­ňko­vá ba­te­rie, mo­hou být pou­ži­ty v ja­kém­ko­liv za­říze­ní v rám­ci pro­duk­to­vé řady.

Jan Šplí­chal, Mar­ke­ting Ma­na­ger spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Com­pu­ter Pro­duct So­lu­tions, říká: „Tab­let Toug­hpad FZ-B2 jsme navrh­li ja­ko nej­vý­konnější, flexibil­ní, pra­cov­ní tab­let s ope­rač­ním sys­té­mem An­droidTM na tr­hu. Spo­lu s os­tat­ní­mi vy­ni­ka­jí­cí­mi tab­le­ty Toug­hpad se sed­mi­pal­co­vým dis­ple­jem a ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows jsme tak vy­tvoři­li řadu pra­cov­ních od­ol­ných tab­letů, kte­ré mo­hou být up­ra­ve­ny na mí­ru tak, aby us­po­ko­ji­ly potřeby kaž­dé­ho pra­cov­ní­ka v te­ré­nu v ja­kém­ko­liv pod­ni­ká­ní i od­větví."

Vý­kon pro pod­ni­ká­ní

Tab­let Toug­hpad FZ-B2 s konstruk­cí bez ven­ti­lá­to­ru ve­de na rych­le se rozrůsta­jí­cím tr­hu tab­letů se sed­mi­pal­co­vým dis­ple­jem a ope­rač­ním sys­té­mem An­droidTM, a to jak v ob­las­ti vý­ko­nu pro­ce­so­ru, tak pamě­ti. To­to za­říze­ní s ope­rač­ním sys­té­mem An­droidTM 4.4 vy­uží­vá nej­novější a nej­mo­dernější pro­ce­sor In­tel® Ce­le­ron® N2930 (čtyřjád­ro­vý s 1,83 GHz až 2,16 GHz) s vy­ni­ka­jí­cí ka­pa­ci­tou ope­rač­ní pamě­ti 2 GB RAM a úlož­nou ka­pa­ci­tou 32 GB.

Dlou­há do­ba pro­vo­zu na ba­te­rii a mož­nost vý­mě­ny za cho­du

S ves­tavěnou tech­no­lo­gií pro ús­po­ru ener­gie, ja­ko je čid­lo okol­ní­ho osvětle­ní, může tab­let Toug­hpad FZ-B2 fun­go­vat ce­lých 7 ho­din při na­pá­je­ní ze své vy­měni­tel­né ba­te­rie, kte­rá se plně na­bi­je již za 2,5 ho­di­ny. Pro uži­va­te­le, kteří potřebu­jí pra­co­vat dé­le, je tu mož­nost kon­fi­gu­ra­ce s ba­te­rií vy­měni­tel­nou za pro­vo­zu prostřed­nic­tvím dopl­ňko­vých kon­fi­gu­ro­va­tel­ných portů.

15670133131_094eaf937e_z.jpg

Bez­kon­ku­ren­ční kva­li­ta zob­ra­ze­ní

Dí­ky nej­novější tech­no­lo­gii LCD na­bí­zí tab­let Toug­hpad FZ-B2 bez­kon­ku­ren­ční úro­veň kva­li­ty zob­ra­ze­ní pro všech­ny uži­va­te­le tab­letů se sed­mi­pal­co­vým dis­ple­jem, ať už pra­cu­jí v uzavřených pros­to­rách ne­bo v te­ré­nu. Na­bí­zí mi­mořádně ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úh­ly, ze­sí­le­né sklo, vy­so­ký kon­tras­tní poměr 500 cd/m² a vy­so­ký jas spo­lu s anti­ref­lexní vrstvou Pa­na­so­nic, a k to­mu dis­plej s roz­li­še­ním WXGA (1280x800), kte­rý byl vy­tvořen tak, aby fun­go­val v ja­kých­ko­liv světel­ných pod­mín­kách. Dis­plej je ka­pa­cit­ní do­ty­ko­vý a pod­po­ru­je ov­lá­dá­ní pě­ti prs­ty.

Ka­me­ry a rych­lá ko­mu­ni­ka­ce

Uži­va­telům, kteří potřebu­jí mož­nost vi­deo­kon­fe­ren­cí a fo­to­ko­pí­ro­vá­ní do­ku­men­ta­ce v te­ré­nu, na­bí­zí tab­let FZ-B2 2Mpx před­ní ka­me­ru se ste­reo mik­ro­fo­nem a 5Mpx za­dní ka­me­ru.

Tab­let Toug­hpad FZ-B2 je pos­ta­ven pro dne­šek s myš­len­kou na zítřek. Je op­ti­ma­li­zo­ván pro ko­nek­ti­vi­tu, ať jste kde­ko­li, a ob­sa­hu­je nej­novější tech­no­lo­gii bez­drá­to­vých sí­tí 802.11ac pro nej­ry­chlej­ší přenos dat a Blue­tooth® v4.0.

Navr­žen pro pod­ni­ká­ní

Hmot­nost za­říze­ní je pou­ze 540 g a tlouš­ťka či­ní pou­hých 18 mm. Tab­let Toug­hpad FZ-B2 je ta­ké vel­mi flexibil­ní dí­ky svým kon­fi­gu­rač­ním mož­nos­tem pro proměnu tab­le­tu pro ver­ti­kál­ní ap­li­ka­ce. Kon­fi­gu­ro­va­tel­né in­teg­ro­va­né dopl­ňky za­hr­nu­jí čteč­ku 2D čá­ro­vých kódů, čteč­ku Smar­tcard, bez­drá­to­vé připo­je­ní k inter­ne­tu vy­uží­va­jí­cí nej­novější tech­no­lo­gii Go­bi 5000, an­té­nu do auto­mo­bi­lu a ba­te­rii vy­měni­tel­nou za pro­vo­zu. Tab­let Toug­hpad FZ-B2 je stan­dardně vy­ba­ven por­tem USB 3.0 pl­né ve­li­kos­ti, kar­tou Mic­ro SD, náh­lav­ní soup­ra­vou, vstu­pem pro stej­nosměrné na­pá­je­ní a kar­tou mic­ro­SIM.

Ma­lý, ale od­ol­ný

Tab­let­Toug­hpad FZ-B2 spl­ňu­je přís­né po­ža­dav­ky od­větví. Pro­šel tes­ty pá­du z vý­šky 150 cm** a dis­po­nu­je stupněm kry­tí pro­ti průni­ku pra­chu a vo­dy IP65**. Je scho­pen pro­vo­zu při tep­lo­tách od -10 °C do +50 °C.

Přís­lu­šen­ství, kte­ré umož­ní vy­užít maximum mož­nos­tí tab­le­tu Toug­hpad

Pro mo­bil­ní pro­fe­sio­ná­ly bu­de při uve­de­ní tab­le­tu Toug­hpad FZ-B2 na trh k dis­po­zi­ci kom­plexní sor­ti­ment přís­lu­šen­ství, kte­ré umož­ní vy­užít mož­nos­tí to­ho­to za­říze­ní na maximum. To­to přís­lu­šen­ství za­hr­nu­je ko­léb­ku Li­te, do­ko­va­cí za­říze­ní do auto­mo­bi­lu, na­bí­ječ­ku na ví­ce ba­te­rií, pop­ruh na ra­me­no, pout­ko na ru­ku a otoč­né pout­ko, přenos­né braš­ny a pa­siv­ní pe­ro.

Ce­na a dos­tup­nost

Tab­let Toug­hpad FZ-B2 bu­de dos­tup­ný od pro­sin­ce 2014 za za­váděcí ce­nu 799 €.

Zdroj: Panoasonic


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter