Rovnaká šanca na vzdelanie vďaka štedrým darcom

Pra­vi­del­né na­po­me­nu­tia a poz­nám­ky za ne­no­se­nie učeb­níc. Dô­vod? Šikov­ný štu­dent, úpl­ná si­ro­ta, na ne jed­no­du­cho ne­mal pe­nia­ze. Tých­to prí­be­hov je na Slo­ven­sku ve­ľa, no aj vďa­ka no­vé­mu pro­jek­tu dar­cov­ské­ho por­tá­lu ĽudiaĽuďom.sk mô­žu skon­čiť šťas­tne. Tak, ako to bo­lo v prí­pa­de De­ni­sa, kto­rý vďa­ka pro­jek­tu Ka­mo­ši z webu zís­kal v re­kor­dne krát­kom ča­se pot­reb­né fi­nan­cie na kú­pu učeb­níc.

Iba jed­nu ho­di­nu tr­va­lo, kým sa nep­rí­jem­ná a ťaž­ká si­tuácia stre­doš­ko­lá­ka De­ni­sa Csis­zá­ra vy­rie­ši­la. Chla­pec je úpl­ná si­ro­ta a ži­je so sú­ro­den­ca­mi v ro­di­ne svo­jej ses­try. Tá mu pla­ti­la ces­tov­né do ško­ly, na kni­hy už ale ne­do­ká­za­la na­šet­riť. Na por­tá­li Ka­mo­ši z webu bo­la pre­to za­re­gis­tro­va­ná vý­zva - žia­dosť o fi­nan­čnú pod­po­ru. Ka­mo­ši z webu sú pro­jek­tom za­me­ra­ným na pod­po­ru vzde­lá­va­nia de­tí zo so­ciál­ne sla­bých ro­dín a vy­lú­če­ných spo­lo­čen­stiev.

„Po­dob­ných výziev, ako bo­la De­ni­so­va, je na por­tá­li www.ka­mo­sizwebu.sk hneď nie­koľ­ko. Vždy sa tý­ka di­eťa­ťa, kto­ré­mu zlá fi­nan­čná si­tuácia ro­di­ny neu­mož­ňu­je vzde­lá­vať sa ale­bo roz­ví­jať svoj ta­lent. Čas­to pri­tom chý­ba iba pár eur. Prá­ve pre­to vzni­kol spo­mí­na­ný por­tál, aby for­mou mik­rog­ran­tov po­má­hal zís­ka­vať zdro­je na vzde­lá­va­nie a roz­voj ta­len­tu de­tí zo so­ciál­ne vy­lú­če­ných spo­lo­čen­stiev. Vý­zvy re­gis­tru­je vždy or­ga­ni­zá­cia, kto­rá s di­eťa­ťom pra­cu­je, nap­rík­lad ško­la, mi­mov­lád­na or­ga­ni­zá­cia, sa­mos­prá­va či cir­kev­né zdru­že­nie. Tá­to je aj prí­jem­com pe­ňa­zí a in­for­mu­je dar­cov o tom, ako bo­li zís­ka­né da­ry vy­uži­té," po­ve­da­la Da­nie­la La­li­šo­vá, pro­jek­to­vá ma­na­žér­ka Ka­mo­šov z webu.

De­ni­sov prí­beh však nie je je­di­ný, kto­rý si zís­kal dar­cov. Osu­dy de­tí, kto­ré ne­raz vy­ras­ta­jú v bie­de a bez rov­na­kých šan­cí na vzde­la­nie, ako ma­jú ich ro­ves­ní­ci, ich ne­ne­cha­li chlad­ný­mi. Od spus­te­nia pro­jek­tu Ka­mo­ši z webu up­ly­nu­li dva me­sia­ce a za ten­to čas sa po­da­ri­lo napl­niť ďal­šie dve vý­zvy - dvom chlap­com z chu­dob­nej osa­dy Os­tro­va­ny. Fre­de­rik Ka­le­ja má uh­ra­de­né ces­tov­né do inter­nát­nej stred­nej ško­ly a Lu­ká­šo­vi Dun­ko­vi, ši­kov­né­mu kraj­čí­ro­vi, šted­rí dar­co­via pris­pe­li na kú­pu vlas­tné­ho ši­ja­cie­ho stro­ja, aby mo­hol zu­žit­ko­vať, čo sa v ško­le nau­čil a ši­tím pre zná­mych fi­nan­čne vy­po­môcť skrom­né­mu ro­din­né­mu roz­poč­tu.

Ka­mo­ši z webu sú sa­mos­tat­nou plat­for­mou dar­cov­ské­ho por­tá­lu ĽudiaĽuďom.sk, kto­rý vzni­kol v ro­ku 2010 s jas­ným cie­ľom po­dať po­moc­nú ru­ku tým, kto­rí sa z rôz­nych dô­vo­dov ocit­li vo fi­nan­čnej nú­dzi ale­bo pre­vádz­ku­jú či prip­ra­vu­jú no­vý za­ují­ma­vý pro­jekt vo ve­rej­nom zá­uj­me.

Pro­jekt Ka­mo­ši z webu bol pod­po­re­ný su­mou 49 999 eur z Fon­du pre mi­mov­lád­ne or­ga­ni­zá­cie, kto­rý je fi­nan­co­va­ný z Fi­nan­čné­ho me­cha­niz­mu EHP 2009-2014. Správ­com Fon­du je Na­dá­cia ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti - Open So­cie­ty Foun­da­tion. Cie­ľom pro­jek­tu je po­sil­ne­nie zra­ni­teľ­ných sku­pín.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter