IBM je lídrom v mobilných službách

Spo­loč­nosť IBM ozná­mi­la, že bo­la v sprá­ve spo­loč­nos­ti Forres­ter (The Fo­res­ter Wave: En­terpri­se Mo­bi­le Ma­na­ge­ment, Q3 2014) ozna­če­ná za líd­ra v mo­bil­nom ria­de­ní fi­riem.

Sprá­va v se­be za­hŕňa aj zhod­no­te­nie IBM Mo­bi­le First por­tfó­lia, ako aj je­ho čas­tí, kto­ré sú prís­tup­né v clou­de. Pod­ľa ana­lý­zy spo­loč­nos­ti Forres­ter, spo­loč­nosť IBM zís­ka­la naj­vyš­šie skó­re pri hod­no­te­ní ak­tuál­nej po­nu­ky na tr­hu. Veľ­mi sil­ná je IBM aj na­prieč jed­not­li­vý­mi ka­te­gó­ria­mi hod­no­te­nia, ako sú nap­rík­lad ar­chi­tek­tú­ra a šká­lo­va­teľ­nosť, pod­po­ra mo­bil­nej plat­for­my, re­por­ty a ana­ly­ti­ka, sprá­va dát a ich bez­peč­nosť, či za­bez­pe­če­nie ap­li­ká­cií.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti IBM ľah­ko in­teg­ro­va­teľ­né rie­še­nia Mo­bi­le­First pos­ky­tu­jú pod­ni­kom a or­ga­ni­zá­ciám vy­so­kú flexibi­li­tu pri tvor­be fi­rem­nej mo­bi­li­ty, bez oh­ľa­du na veľ­kosť pod­ni­ku a od­vet­vie, v kto­rom pô­so­bí. IBM Mo­bi­le­First umož­ňu­je klien­tom bez­peč­nú ochra­nu a sprá­vu mo­bil­nej infra­štruk­tú­ry, ako aj bez­peč­ný vý­voj a za­vá­dzanie mo­bil­ných ap­li­ká­cií, kto­ré zvy­šu­jú prouk­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov bez oh­ľa­du na to, či sa na­chá­dza­jú prá­ve na svo­jom pra­co­vis­ku ale­bo pra­cu­jú v te­ré­ne.

S por­tfó­liom IBM Mo­bi­le­First sa mô­žu fir­my za­po­jiť do tren­du BYOD, pri kto­rom za­mes­tnan­ci vy­uží­va­jú pri ko­mu­ni­ká­cii v prá­ci svo­je súk­rom­né za­ria­de­nia a ap­li­ká­cie. IBM Mo­bi­le­First por­tfó­lio dá­va pod­ni­kom a or­ga­ni­zá­ciám sku­toč­nú slo­bo­du pri vý­vo­ji mo­bil­nej stra­té­gie a ap­li­ká­cií. Umož­ňu­je im lep­šie po­cho­piť všet­ky úda­je a dá­ta spros­tred­ko­va­né ana­ly­tic­ký­mi nás­troj­mi, a rov­na­ko im po­mô­že us­ku­toč­niť zme­ny pot­reb­né pre zvý­še­nie spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov s pod­ni­ko­vý­mi ap­li­ká­cia­mi.

Zdroj: IBM



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter