ČR: Spojenie svetov živých a mŕtvych - 7 najklasickejších japonských hororov s Toshibou

Svá­tek mr­tvých, v Če­chách zná­mý ja­ko Du­šič­ky. Sta­rý kel­tský a později slo­van­ský svá­tek, kte­rý se od­eh­rá­vá v ča­se, kdy se pod­le pras­ta­ré tra­di­ce stí­ra­jí hra­ni­ce me­zi světem ži­vých a mr­tvých. Ob­do­bí, kdy jsme se na­dob­ro roz­lou­či­li s lé­tem a sna­ží­me se vy­rov­nat s nás­tu­pem sy­chra­vé­ho po­ča­sí a dlou­hých ve­čerů.

Po­kud by­chom to však chtě­li brát z té ve­se­lej­ší strán­ky, vzni­ká v ča­se Du­ši­ček ce­lá řada příle­ži­tos­tí k pro­le­no­še­ní vol­né­ho ča­su a pl­né­mu vy­uži­tí mys­te­rióz­ní at­mos­fé­ry. Co se napřík­lad schoulit do peři­ny při sle­do­vá­ním stra­ši­del­ných filmů?

Po­kud by­chom hle­da­li op­rav­do­vé mis­try fil­mo­vé­ho ho­ro­ro­vé­ho žá­nru, pravděpo­dobně by­chom na pr­vním místě jme­no­va­li ja­pon­ské re­ži­sé­ry. Větši­na je­jich snímků je vy­so­ce ceněná jak ve světě, tak u tu­zem­ských di­váků. Vlastně ne­bu­de­me da­le­ko od prav­dy, když řek­ne­me, že me­zi Če­chy a Ja­pon­ci exis­tu­jí dlou­ho­do­bé sym­pa­tie.

„Ja­pon­ská fil­mo­vá kul­tu­ra má s tou čes­kou ce­lou řadu průse­číků," zmi­ňu­je Ka­rel Dr­da, fil­mo­vý kri­tik a re­dak­tor por­tá­lu do­ki­na.cz. „Ja­pon­ské fil­my vy­ni­ka­jí vel­kou úc­tou k vlas­tní tra­di­ci, ne­pod­bí­ze­jí se, jsou ur­če­ny pro ko­mor­ní pub­li­kum a ne­sou své­ráz­né kul­tur­ní pr­vky."

Ja­pon­ský svá­tek mr­tvých, bud­dhis­tic­ký Obon, se sla­ví 15. den sed­mé­ho měsí­ce lu­nár­ní­ho ka­len­dáře. Pod­le tra­di­ce se během těchto dnů mr­tví vra­ce­jí zpět na zem. Ces­tu jim uka­zu­jí svíč­ky a lu­cer­ny, a to jak na ze­mi, tak na moři ne­bo je­ze­rech. Tříden­ní svá­tek slou­ží pro náv­rat do rod­ných ves­nic a roz­mlou­vá­ní s příbuz­ný­mi a je vel­mi po­dob­ný to­mu čes­ké­mu.

I pro­to le­tos Ja­pon­ská znač­ka Tos­hi­ba, kte­rá uved­la na trh ja­ko pr­vní 4K tech­no­lo­gii, vy­bra­la ve spo­lup­rá­ci s Karlem Dr­dou pro čes­ké fa­nouš­ky sedm kla­sic­kých ja­pon­ských ho­rorů, kte­ré po­mo­hou dos­ta­tečně si užít at­mos­fé­ru nás­le­du­jí­cích dnů. Jsou to právě ho­ro­ry ze země vy­chá­ze­jí­cí­ho slun­ce, kte­ré do­ká­ží mistrně pra­co­vat s náz­na­ky, fan­ta­zií a za­po­jit do ce­lé­ho fil­mu di­vá­ko­vo podvědo­mí. Zkrát­ka, po­kud se rá­di bo­jí­te, ga­ran­tu­je­me vám, že někte­ré z těchto snímků vám zůsta­nou pod kůží něko­lik dní.

1. Chyt­rý ho­ror, pra­cu­jí­cí s di­vác­kým podvědo­mím

Rin­gu - 1998, re­žie: Hi­deo Na­ka­ta
Kla­si­ka, kte­rou mu­sí vidět kaž­dý mi­lov­ník ho­ro­ro­vé­ho žá­nru. A to i v případě, kdy zná­te pozdější re­ma­ke Kruh z ame­ric­ké pro­duk­ce. Zrnění te­le­viz­ní ob­ra­zov­ky nik­dy ne­vy­pa­da­lo tak hrůzos­trašně!

2. Ten nej­tra­dičnější ja­pon­ský stra­ši­del­ný film

Oni­ba­ba - 1964, re­žie: Ka­ne­to Šin­dó
Sy­ro­vý příběh z do­by feu­dál­ní­ho Ja­pon­ska, kte­rý sto­jí roz­kro­čen me­zi his­to­ric­kým fil­mem, mý­tem a stra­ši­del­nou po­hád­kou. Po­nu­rá at­mos­fé­ra ba­ži­ny a všu­dypřítom­né­ho rá­ko­sí, kte­ré je do­mo­vem dvou žen, vás ne­ne­chá v kli­du.

3. Dep­re­siv­ní ho­ro­ro­vý thriller s pr­vky anti­uto­pie

Kai­ro - 2001, re­žie: Ki­jo­ši Ku­ro­sawa
Důmyslně bu­do­va­ná hrůza. Ko­lem vás za­čí­na­jí mi­zet li­dé. Jste svědky ta­jem­ných se­bev­ražd. Jak se za­cho­vá­te? Důkaz, že i v ho­ro­ru může strach přichá­zet skr­ze ne­dos­ta­tek naděje, že bu­de kdy­ko­li lé­pe.

4. Psy­cho­lo­gic­ké ero­tic­ké dra­ma s ho­ro­ro­vým vy­ústěním

Mōjū - 1969, re­žie: Ja­su­zo Ma­su­mu­ra
Mi­ni­ma­lis­tic­ký sní­mek, kte­rý v ro­ce 1969 přek­ro­čil ne­jed­nu hra­ni­ci. Film, děsí­cí předev­ším mí­rou realis­mu hlav­ních pos­tav, za­sa­ze­ný do zne­po­ko­jivě bi­zar­ních ku­lis so­chařské­ho ate­lie­ru sle­pé­ho umělce.

5. Je li­bo kla­sic­ký kai­dan, ja­pon­ský stra­ši­del­ný příběh?

Yabu no na­ka no ku­ro­ne­ko, re­žie: Ka­ne­to Šin­dó
Ja­pon­ská úc­ta ke světu mr­tvých da­la vznik­nout ne­jed­né "du­chařské his­tor­ce". Příběh o pomstě mat­ky a dce­ry ze zá­hro­bí sta­ví svo­ji at­mos­fé­ru na kom­bi­na­ci úch­vat­né­ho čer­no­bí­lé­ho vy­právění, po­ma­lé­ho tem­pa a fa­móz­ní­ho hu­deb­ní­ho dop­ro­vo­du.

6. Ani­mo­va­ný film, kte­rý vás dos­ta­ne

Ten­shi no ta­ma­go - 1985, re­žie: Ma­mo­ru Ošii
Ne­jed­noz­nač­né dí­lo, vy­ža­du­jí­cí ob­rov­skou dáv­ku trpěli­vos­ti. Po­kud však bu­de­te s fil­mem na stej­né vlně, uži­je­te si tís­ni­vou at­mos­fé­ru zni­če­né země a hro­zi­vý nek­lid ply­nou­cí z ce­lé řady náz­naků a nik­dy ne­zod­pověze­ných otá­zek.

7. A na zá­věr - ší­le­né spo­je­ní ho­ro­ru a ko­me­die

Hau­su - 1977, re­žie: No­bu­hi­ko Óba­ja­ši
Par­ta dě­tí se vy­dá na práz­dni­ny do do­mu te­tič­ky jed­no­ho z nich. Zby­tek ne­má smysl po­pi­so­vat, zby­tek je třeba vidět. Ori­gi­nál­ní pa­ro­die pl­ná fil­mař­ských vtípků, od­kazů a prop­ra­co­va­né vi­zua­li­ty ne­zapře svůj původ v 70. le­tech mi­nu­lé­ho sto­le­tí.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter