Novinky Huawei v portfóliu slovenských operátorov

S blí­žia­cim sa via­noč­ným ob­do­bím pri­ná­ša spo­loč­nosť Huawei, pop­red­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ rie­še­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a kon­co­vých za­ria­de­ní (ICT), na trh no­vé za­ria­de­nia s pod­po­rou tech­no­ló­gie LTE.

Ak­tuál­ne sú pos­tup­ne za­ra­ďo­va­né do por­tfó­lia slo­ven­ských ope­rá­to­rov. Po ofi­ciál­nom sep­tem­bro­vom pred­sta­ve­ní na veľtr­hu IFA 2014 v Berlí­ne, pri­chá­dza na Slo­ven­sko nap­rík­lad am­bi­cióz­ny a vý­kon­ný Huawei As­cend Ma­te7. Šir­šie ma­sy ur­či­te po­te­ší ce­no­vo dos­tup­ný smar­tfón stred­nej trie­dy Huawei As­cend G620s tak­tiež s pod­po­rou LTE.

No­vý extrém­ne rých­ly smar­tfón Huawei As­cend Ma­te7 s osem­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a vy­ni­ka­jú­cou jed­no­do­ty­ko­vou tech­no­ló­giou, kto­rá vy­uží­va ot­la­čok pr­stu je od kon­ca ok­tób­ra dos­tup­ný u ope­rá­to­ra Oran­ge. As­cend Ma­te7 sa vy­zna­ču­je veľ­kým 6pal­co­vým FHD dis­ple­jom pre lep­ší vi­zuál­ny zá­ži­tok, ten­kým 7,9 mm te­lom pre po­hodl­nej­šiu ob­slu­hu, vý­kon­nej­ším 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom pre vy­šší vý­kon a 4100mAh ba­té­riou pre 2 dni vý­dr­že. Vďa­ka no­vej jed­no­do­ty­ko­vej tech­no­ló­gii s vy­uži­tím ot­lač­ku pr­stu a roz­hra­nia EMUI 3.0 As­cend Ma­te7 zvy­šu­je mo­bil­ný zá­ži­tok na no­vú úro­veň a uľah­ču­je uží­va­te­ľom žiť napl­no. As­cend Ma­te7 je naj­nov­ší smar­tfón Huawei s veľ­kým dis­ple­jom a dá­va naj­avo am­bí­cie svoj­ho vý­rob­cu, kto­rý je tre­tím naj­väč­ším pre­daj­com smar­tfó­nov na sve­te.

Ce­no­vo dos­tup­ný smar­tfón stred­nej trie­dy Huawei As­cend G620S po­nú­ka veľ­ký dis­plej, pod­po­ru rých­lej 4G sie­te, 8 Mpix fo­toa­pa­rát a OS An­droid 4.4 Kit­Kat, a to všet­ko za ro­zum­nú ce­nu. Te­le­fón je dos­tup­ný v čier­nom pre­ve­de­ní u ope­rá­to­ra Oran­ge už za 1 Euro s prog­ra­mom Ken­gu­ra. Rov­na­ko ho mô­že­te náj­sť v bie­lom aj čier­nom pre­ve­de­ní u ope­rá­to­ra O2 za 19 Eur so Strie­bor­ným pau­šá­lom. Pod­po­ra sie­te 4G umož­ňu­je te­le­fó­nu As­cend G620S sťa­ho­vať ap­li­ká­cie, hry, hud­bu či vi­deá zá­vrat­nou rých­los­ťou a bez ná­ma­hy. 5-pal­co­vý HD IPS dis­plej po­nú­ka roz­lí­še­nie 1280 x 720 pixelov. Na za­dnej stra­ne sa na­chá­dza 8 me­ga­pixelo­vý a na pred­nej stra­ne 2 me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter