Ericsson prevezme väčšinový podiel v IT firme Apcera, zameranej na cloud technológie

Eric­sson (NAS­DAQ:ERIC) ozná­mil prev­za­tie väč­ši­no­vé­ho po­die­lu v ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Ap­ce­ra, kto­rá vy­ví­ja a pre­dá­va PaaS (Plat­form as a Servic­e) plat­for­my pre fi­rem­ný sek­tor.

Kľú­čo­vým pro­duk­tom Ap­ce­ry je služ­ba Con­ti­nuum, kto­rá fun­gu­je v pros­tre­dí clou­du, vo fy­zic­kom aj hyb­rid­nom pros­tre­dí. Eric­sson v rám­ci ak­vi­zí­cie pris­ľú­bil vý­raz­nú in­ves­tič­nú pod­po­ru vý­vo­ja no­vých tech­no­ló­gií Ap­ce­ry, ako aj roz­voj pre­daj­ných ka­ná­lov a vy­tvo­re­nie vlas­tné­ho eko­sys­té­mu.

Clou­do­vé tech­no­ló­gie me­nia glo­bál­ny trh s ICT infra­štruk­tú­rou a pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb mu­sia mo­der­ni­zo­vať a ino­vo­vať, aby bo­li schop­ní pri­ná­šať svo­jim zá­kaz­ní­kom stá­le vy­ššiu hod­no­tu. PaaS tech­no­ló­gia od Ap­ce­ry dopl­ní por­tfó­lio Eric­sso­nu v ob­las­ti clou­du. Švéd­ska spo­loč­nosť tak do­ká­že za­bez­pe­čiť kom­plet­nú auto­ma­ti­zá­ciu IT ope­rá­cií v clou­de, pri­čom bu­de mať pod kon­tro­lou ce­lú infra­štruk­tú­ru.

Eric­sson je líd­rom v ob­las­ti po­li­cy-ba­sed auto­ma­tion a go­ver­nan­ce te­le­ko­mu­ni­kač­ných sie­tí. Ak­vi­zí­cia uka­zu­je am­bí­cie spo­loč­nos­ti pre­niesť rov­na­ký prís­tup aj do sve­ta ope­rá­tor­ské­ho a kor­po­rát­ne­ho clou­du. Prá­ve clou­do­vé tech­no­ló­gie sú jed­nou zo stra­te­gic­kých ob­las­tí, na kto­ré sa Eric­sson za­me­ria­va. Švé­di po­va­žu­jú lí­der­stvo v ob­las­ti PaaS slu­žieb za kľúč k ús­pe­chu v clou­de.

Ja­son Hof­fman, vice­pre­zi­dent a šéf sek­cie Pro­duct Li­ne Cloud Software v Eric­sso­ne ho­vo­rí: „Krá­sa clou­du spo­čí­va v tom, že umož­ňu­je efek­tív­ne vy­ví­jať, roll-outo­vať a pra­co­vať s ap­li­ká­cia­mi. Aby cloud napl­nil svoj po­ten­ciál, pot­re­bu­je bez­peč­né pros­tre­die a kon­tro­lu. Na­še par­tner­stvo s Guar­dti­me a ak­vi­zí­cia väč­ši­no­vé­ho po­die­lu v spo­loč­nos­ti Ap­ce­ra to za­is­ťu­jú. S tý­mi­to tech­no­ló­gia­mi mô­žu or­ga­ni­zá­cie aj jed­not­liv­ci dô­ve­ro­vať in­teg­ri­te, dis­krét­nos­ti a spo­ľah­li­vos­ti ich infra­štruk­tú­ry."

Spo­loč­nosť Ap­ce­ra bo­la za­lo­že­ná v ro­ku 2012 a síd­li v San Fran­cis­cu v USA. Vy­vi­nu­la tech­no­ló­giu Con­ti­nuum, PaaS plat­for­mu, kto­rá umož­ňu­je bez­peč­ne a tran­spa­ren­tne kon­tro­lo­vať IT zdro­je vo fy­zic­kej infra­štruk­tú­re, ako aj v clou­de.

Ce­lá ak­vi­zí­cia by ma­la byť uzav­re­tá v pos­led­nom kvar­tá­li ro­ku 2014. Ap­ce­ra bu­de po­tom aj na­ďa­lej fun­go­vať ako sa­mos­tat­ná fir­ma, s in­ves­tič­nou pod­po­rou Eric­sso­nu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter