Malé firmy sa vystavujú veľkému riziku, keď podceňujú vlastnú IT stratégiu

V Euró­pe iba 19 % ma­lých fi­riem v pries­ku­me uvie­dlo, že IT stra­té­gia má pre nich sku­toč­ne stra­te­gic­ký vý­znam. Za­tiaľ čo v prí­pa­de európ­skych fi­riem s viac ako 100 za­mes­tnan­ca­mi po­va­žu­je IT stra­té­giu za dô­le­ži­tú 28 % opý­ta­ných, u fi­riem s vy­še 5 ti­síc za­mes­tnan­ca­mi je to 32%.

Z vý­sled­kov pries­ku­mu, kto­rý spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab zhr­nu­la v sprá­ve Bez­peč­nos­tné ri­zi­ká 2014, je zrej­mé, čo sú naj­väč­šie vý­zvy pre veľ­mi ma­lé fir­my. Efek­tív­na IT stra­té­gia je ne­vyh­nut­nou sú­čas­ťou ús­peš­nej fir­my, vďa­ka kto­rej mô­že fir­ma do­siah­nuť vý­znam­né ús­pe­chy.

Mno­ho ma­lých a veľ­mi ma­lých fi­riem sa naz­dá­va, že ne­dis­po­nu­jú dá­ta­mi za­ují­ma­vý­mi pre ky­ber­ne­tic­kých zlo­čin­cov a pre­to sa ne­mô­žu stať ani ich obe­ťa­mi. Pod­ľa sprá­vy spo­loč­nos­ti Ve­ri­zon, kto­rá sa ve­nu­je prá­ve prí­pa­dom od­cu­dzenia dát (2013 Da­ta Breach In­ves­ti­ga­tions Re­port) sa z vy­šet­ro­va­ných 621 prí­pa­dov od­cu­dzenia dát až 193, te­da viac ako 30%, tý­ka prá­ve fi­riem so sto ale­bo me­nej za­mes­tnan­ca­mi. Na to, aby sa hac­ke­ri za­ča­li za­ují­mať o ne­ja­kú fir­mu úpl­ne sta­čí, ak nap­rík­lad spra­cú­va plat­by kre­dit­ný­mi kar­ta­mi, uk­la­dá in­for­má­cie o zá­kaz­ní­koch ale­bo len vy­tvá­ra plá­ny pre no­vé pro­duk­ty. Hac­ke­ri ve­dia, že ma­lé fir­my IT bez­peč­nosť za­ned­bá­va­jú a prá­ve pre­to na ne aj čas­tej­šie úto­čia.

Pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab si ma­lé fir­my ne­bez­pe­čen­stvo on­li­ne hro­zieb uve­do­mu­jú. Na otáz­ku „Čo je pre ne v sú­vis­los­ti s pod­ni­ka­ním a in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi dô­le­ži­té?", 32% ma­lých európ­skych fi­riem uvie­dlo ochra­nu dát. Sved­čí to o tom, že si mno­hé ma­lé fir­my uve­do­mu­jú vý­znam IT stra­té­gie pri ochra­ne cit­li­vých úda­jov a te­da aj pri za­bez­pe­če­ní ich kaž­do­den­nej pre­vádz­ky.

Ma­lé fir­my ve­dia o vý­ho­dách - a bez­peč­nos­tných ri­zi­kách - pou­ží­va­nia mo­bil­ných za­ria­de­ní pri pod­ni­ka­ní. Až 36% ma­lých fi­riem v Euró­pe pod­ľa pries­ku­mu uvie­dlo, že za pos­led­ných 12 me­sia­cov in­teg­ro­va­li mo­bil­né za­ria­de­nia do fi­rem­ných IT sys­té­mov. Ta­ká­to mie­ra in­teg­rá­cie je tak­mer iden­tic­ká s tem­pom in­teg­rá­cie mo­bil­ných za­ria­de­ní u väč­ších fi­riem. Je tiež za­ují­ma­vé, že sú to prá­ve ma­lé fir­my, kto­ré si naj­viac uve­do­mu­jú dô­le­ži­tosť ochra­ny mo­bil­ných za­ria­de­ní. Až 43% ma­lých fi­riem v Euró­pe za­ra­di­lo v nas­le­du­jú­cich 12 me­sia­coch bez­peč­nosť mo­bil­ných a pre­nos­ných za­ria­de­ní me­dzi dô­le­ži­té IT prio­ri­ty. To­to per­cen­to sa vzhľa­dom na ce­los­ve­to­vý prie­mer 23% mô­že zdať vy­so­ké a ta­kis­to sa zdá byť v roz­po­re s tvr­de­nia­mi, že ma­lé fir­my sú v otáz­kach pou­ží­va­nia mo­bil­ných za­ria­de­ní a sú­vi­sia­cich bez­peč­nos­tných ri­zík me­nej roz­hľa­de­né ako veľ­ké fir­my.

Tie­to zis­te­nia pou­ka­zu­jú na to, že níz­ka prio­ri­ta IT stra­té­gií a v šir­šom slo­va zmys­le aj IT bez­peč­nos­ti nie je spô­so­be­ná níz­kym po­ve­do­mím o dô­le­ži­tos­ti bez­peč­nos­tných IT ri­zík. Lo­gic­kým vy­svet­le­ním, pre­čo ma­lé fir­my ne­dis­po­nu­jú lep­ší­mi bez­peč­nos­tný­mi IT opat­re­nia­mi, sú naj­mä chý­ba­jú­ce zdro­je v ich roz­poč­te. Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab pre­to ma­lým fir­mám od­po­rú­ča in­ves­to­vať do bez­peč­nos­tných opat­re­ní, kto­ré pos­kyt­nú okam­ži­tú ochra­nu a od­vrá­tia ky­ber­ne­tic­ké hroz­by, kto­rým če­lia naj­čas­tej­šie.

Pod­ľa spo­mí­na­né­ho pries­ku­mu až 22% ma­lých fi­riem v Euró­pe priz­na­lo, že im bo­li od­cu­dze­né dá­ta pros­tred­níc­tvom „mal­vé­ru" (škod­li­vé­ho sof­tvé­ru), čo je troj­ná­sob­ne viac v po­rov­na­ní s väč­ší­mi európ­sky­mi fir­ma­mi (7%). Ďal­ším vý­znam­ným zdro­jom stra­ty dát u ma­lých fi­riem bo­la aj „zra­ni­teľ­nosť sof­tvé­ru", kto­rú uvie­dlo 8% ma­lých fi­riem. Ten­to údaj sa zho­du­je s ce­los­ve­to­vým prie­me­rom (8%), z čo­ho vy­plý­va, že zra­ni­teľ­nosť sof­tvé­ru je bez­peč­nos­tným prob­lé­mom všet­kých fi­riem bez oh­ľa­du na ich veľ­kosť.

Od­po­rú­ča­nie v ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti

Vzhľa­dom na uve­de­né zis­te­nia od­po­rú­ča spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab ma­lým fir­mám vní­mať kom­plexné bez­peč­nos­tné rie­še­nie ako vhod­nú in­ves­tí­ciu. Nap­rík­lad rie­še­nie Kas­per­sky Small Of­fi­ce Se­cu­ri­ty bo­lo navr­hnu­té tak, aby za­hŕňa­lo úro­veň tech­no­ló­gií ur­če­ných pre fir­my a zá­ro­veň aby je­ho pou­ží­va­nie ne­vy­ža­do­va­lo zna­los­ti IT od­bor­ní­kov. Sú­čas­ťou ba­lí­ka Kas­per­sky Small Of­fi­ce Se­cu­ri­ty je aj naj­nov­šie an­ti-mal­vér rie­še­nie, ako aj de­tek­tor sof­tvé­ro­vej zra­ni­teľ­nos­ti, kto­rý iden­ti­fi­ku­je naj­viac oh­ro­ze­né za­ria­de­nia. To­to rie­še­nie za­hŕňa šif­ro­va­nie dát, ako aj ochra­nu vo­či mal­vé­ru a krá­de­ži pre mo­bil­né za­ria­de­nia, kto­ré sú čo­raz čas­tej­šie pou­ží­va­né ma­lý­mi fir­ma­mi.

Na­vy­še, je sku­toč­ne dô­le­ži­té im­ple­men­to­vať vhod­nú bez­peč­nos­tnú stra­té­giu, kto­rá je pris­pô­so­be­ná pot­re­bám kon­krét­nej or­ga­ni­zá­cie.

Čo by fir­mám ne­ma­lo chý­bať:

  • Po­sú­de­nie ri­zi­ka
  • Vy­tvo­re­nie vhod­ných fi­rem­ných pra­vi­diel a pro­ce­sov
  • Plán pre mi­mo­riad­ne si­tuácie
  • Vy­tvo­re­nie sku­pi­ny za­mes­tnan­cov, kto­rí do­hlia­da­jú na dodr­žia­va­nie sta­no­ve­ných štan­dar­dov
  • Im­ple­men­to­va­nie bez­peč­nos­tných rie­še­ní pre všet­ky za­ria­de­nia, kto­ré ma­jú umož­ne­ný prís­tup ku kor­po­rát­nym dá­tam
  • Stra­té­gie pre bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie, kto­ré by ma­li byť pra­vi­del­ne reali­zo­va­né
  • Stra­té­gie pre zvý­še­nie po­ve­do­mia u za­mes­tnan­cov v ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti
  • Do­ku­men­tá­cia všet­kých opat­re­ní

Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­kach spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab - o bez­peč­nos­tnom rie­še­ní Kas­per­sky Small Of­fi­ce Se­cu­ri­ty ako aj v prí­ruč­ke bez­peč­nos­ti pre ma­lé a veľ­mi ma­lé fir­my.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter