Prevádzkový zisk firmy Samsung výrazne klesol

Pre­vádz­ko­vý zisk ju­ho­kó­rej­skej spo­loč­nos­ti Sam­sung sa v tre­ťom kvar­tá­li v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku zní­žil o 60,1 % na 4,1 bil. ju­ho­kó­rej­ských wonov (KRW). Je to naj­hor­ší vý­sle­dok za viac než tri ro­ky. Tie­to úda­je sú však v sú­la­de s ok­tób­ro­vou prog­nó­zou. V ro­koch 2012 a 2013 bo­la mo­to­rom ras­tu zis­kov spo­loč­nos­ti Sam­sung di­ví­zia smar­tfó­nov. V tre­ťom kvar­tá­li však zisk tej­to di­ví­zie os­la­bil na 1,75 bil. KRW. To je naj­niž­šia úro­veň od dru­hé­ho kvar­tá­lu 2011. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku bol vo vý­ške 6,70 bil. KRW.

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics plá­nu­je poz­me­niť pro­duk­to­vú lí­niu svo­jich smar­tfó­nov a viac sa za­me­rať na ob­lasť smar­tfó­nov stred­nej a niž­šej ka­te­gó­rie. Spo­loč­nosť Sam­sung je na glo­bál­nom tr­hu so smar­tfón­mi lí­der. Jej po­diel na tr­hu však me­dzi jú­lom a sep­tem­brom kle­sal tre­tí kvar­tál po se­be. Spo­loč­nosť chce zvý­šiť kon­ku­ren­cies­chop­nosť v ob­las­ti cien.

Sam­sung Elec­tro­nics pô­so­bí aj na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Slo­va­kia. Tá má v Ga­lan­te od ro­ku 2002 naj­väč­ší zá­vod na vý­ro­bu LED te­le­ví­zo­rov v Euró­pe.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter