O2 má opäť darček pre všetkých svojich zákazníkov – volania blízkemu na celý mesiac bezplatne

- O2 vždy dá­va dar­ček kon­com ro­ka ce­lej svo­jej zá­kaz­níc­kej bá­ze
- Dar­ček je pre zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb aj tých pla­tia­cich na fak­tú­ru
- Ak­ti­vá­cia bez pop­lat­ku, bez ďal­ších pod­mie­nok, pre všet­kých = fé­ro­vá po­nu­ka

O2 pri­ná­ša pre všet­kých svo­jich zá­kaz­ní­kov dar­ček - mož­nosť vo­lať svoj­mu blíz­ke­mu je­den me­siac úpl­ne bez­plat­ne. Sta­čí si zvo­liť te­le­fón­ne čís­lo z O2 sie­te a služ­bu si bez­plat­ne ak­ti­vo­vať pros­tred­níc­tvom SMS sprá­vy, zá­kaz­níc­kej lin­ky ale­bo na pre­daj­ni O2.

„O2 má aj te­raz dar­ček pre kaž­dé­ho zá­kaz­ní­ka. Ak­ti­vo­va­ním služ­by Vo­la­nia naj­bliž­šie­mu mô­žu na­ši zá­kaz­ní­ci te­le­fo­no­vať na vy­bra­né čís­lo z O2 sie­te je­den me­siac úpl­ne bez­plat­ne. „Pre kaž­dé­ho" u nás v O2 zna­me­ná sku­toč­ne pre kaž­dé­ho zá­kaz­ní­ka. Je jed­no, či je no­vý, ale­bo už je s na­mi dlh­šie, či má prog­ram na fak­tú­ru ale­bo pred­pla­te­nú kar­tu, ale­bo má prog­ram ur­če­ný pre všet­kých ale­bo len pre fir­my." uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

Ak­ti­vá­cia služ­by Vo­la­nia naj­bliž­šie­mu

Ak­ti­vá­cia služ­by je mož­ná od te­raz až do 24. de­cem­bra 2014 pros­tred­níc­tvom bez­plat­nej SMS sprá­vy v tva­re: DAR­CEK[me­dze­ra]09xxxxxxxx na čís­lo 99222, ale­bo zá­kaz­níc­kej lin­ky, či pria­mo na pre­daj­ni O2. Služ­bu si mô­žu zá­kaz­ní­ci ak­ti­vo­vať len na ak­tív­nych SIM kar­tách. Zvo­le­né te­le­fón­ne čís­lo mu­sí byť v rám­ci sie­te O2.

Tí, kto­rí ma­jú ak­ti­vo­va­nú služ­bu Môj­mu naj­bliž­šie­mu si mô­žu ak­ti­vo­vať me­siac bez­plat­ných vo­la­ní na iné vy­bra­né čís­lo z O2 sie­te. Zá­kaz­ní­ci s pred­pla­te­nou kar­tou zís­ka­va­jú služ­bu na 30 dní za­dar­mo hneď po pri­ja­tí ak­ti­vač­nej SMS sprá­vy. Zá­kaz­ní­ci s prog­ra­mom na fak­tú­ru zís­ka­va­jú neob­me­dze­né vo­la­nia okam­ži­te po pri­ja­tí ak­ti­vač­nej sprá­vy až do kon­ca ak­tuál­ne­ho zúč­to­va­cie­ho ob­do­bia a ce­lé­ho nas­le­du­jú­ce­ho. Viac in­for­má­cií o po­nu­ke náj­de­te na www.extra­vy­ho­dy.o2.sk.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter