Nový projekt Success Academy chce pomôcť ľuďom vyhnúť sa pracovnému úradu

Osob­ný ka­riér­ny kom­pas pre čer­stvých ab­sol­ven­tov, štu­den­tov ma­tu­rit­ných roč­ní­kov či vy­so­kých škôl. Tak je pre­zen­to­va­ná idea, kto­rou chce no­vý pro­jekt Suc­cess Aca­de­my po­môcť mla­dým ľu­ďom zo­rien­to­vať sa na sú­čas­nom pra­cov­nom tr­hu a od­ha­liť svo­je ka­riér­ne pre­fe­ren­cie.

Pl­ne­ním úloh a ab­sol­vo­va­ním vzde­lá­va­cích cel­kov for­mou ga­mi­fi­ká­cie zís­ka­jú na por­tá­li www.suc­ces­sa­ca­de­my.sk špe­ciál­ne oce­ne­nia, kto­rý­mi mô­žu zvý­šiť svo­ju hod­no­tu u za­mes­tná­va­te­ľov.

„V no­vej Suc­cess Aca­de­my sme sa sna­ži­li nas­ta­viť na reál­ne pot­re­by tr­hu v 21. sto­ro­čí. Ve­nu­je­me sa di­gi­tál­nym zruč­nos­tiam, bu­do­va­niu osob­nej znač­ky na so­ciál­nych mé­diách či pra­vid­lám networ­kin­gu. Zá­ro­veň sme pri­chys­ta­li ob­sah, kto­rý po­má­ha zís­kať vý­hľad do se­ba a od­ha­ľu­je va­še sil­né strán­ky a pre­fe­ren­cie," uvied­la Lu­cia Al Za­fa­ri, Com­mu­ni­ty Af­fairs & Ci­ti­zen­ship ma­na­ger zo spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia. „Ve­rí­me, že má­me na Slo­ven­sku veľ­ké množ­stvo ši­kov­ných mla­dých ľu­dí, kto­rí sa po­čas svoj­ho štú­dia ne­mu­se­li stih­núť dos­tať k praxi a os­vo­jiť si po­ža­do­va­né pra­cov­né ná­vy­ky. Nech­ce­li sme, aby ich po­ten­ciál pri­šiel nav­ni­voč a pre­to sme sa pre nich roz­hod­li vy­my­slieť ces­tu, ako si rých­lo a ľah­ko os­vo­jiť zá­klad­né know-how o sú­čas­nom tr­hu prá­ce," vy­svet­ľu­je šir­ší kon­text pro­jek­tu Lu­cia Al Za­fa­ri.

Cí­ti­li sme pot­re­bu vy­tvo­riť strán­ku, kto­rá by ve­de­la po­dať ak­tuál­ne in­for­má­cie o pot­re­bách tr­hu a mož­nos­ti up­lat­ne­nia mla­dých ab­sol­ven­tov stred­ných a vy­so­kých škôl at­rak­tív­nou for­mou a ne­pô­so­bi­la ťa­ži­vo a stre­su­jú­co," dopĺňa To­máš Bo­žík, ria­di­teľ Ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Ap­tech Euro­pe. Hlav­ným pos­la­ním pro­jek­tu je vy­ba­viť štu­den­tov a ab­sol­ven­tov in­for­má­cia­mi, kto­ré im po­mô­žu v zís­ka­va­ní pra­cov­ných skú­se­nos­tí a v hľa­da­ní ich ideál­ne­ho za­mes­tna­nia.

No­vý por­tál má tak uká­zať uvoľ­ne­nú for­mu ka­riér­ne­ho po­ra­den­stva a zlep­šiť pos­ta­ve­nie mla­dých ab­sol­ven­tov na tr­hu prá­ce. Re­gis­trá­cia, ako aj ce­lý ob­sah Suc­cess Aca­de­my, je za­dar­mo a ot­vo­re­ný kaž­dé­mu. Suc­cess Aca­de­my nech­ce byť len ďal­ší por­tál, na kto­rom uží­va­te­lia pa­sív­ne pri­jí­ma­jú in­for­má­cie. Pre­to pri­ná­ša mož­nosť kon­zul­to­va­nia so skú­se­ný­mi men­tor­mi a ka­riér­ny­mi po­rad­ca­mi, kto­rí do­dá­va­jú por­tá­lu no­vý roz­mer a umož­ňu­jú štu­den­tom zod­po­ve­dať ich špe­ci­fic­ké otáz­ky a kon­zul­to­vať ich pro­jek­ty.

Pl­ne­ním úloh a ab­sol­vo­va­ním vzde­lá­va­cích cel­kov por­tál umož­ňu­je zís­ka­nie špe­ciál­nych oce­ne­ní. Tie sú zob­ra­ze­né v osob­nom pro­fi­le kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý v bu­dúc­nos­ti mô­že slú­žiť ako krea­tív­ny ži­vo­to­pis. „Chce­li sme, aby por­tál po­nú­kal ok­rem uži­toč­ných in­for­má­cií mož­nosť zís­kať hod­not­nú a zmys­lupl­nú od­me­nu - a keď­že cer­ti­fi­ká­tov je v pos­led­nej do­be až príl­iš ve­ľa, roz­hod­li sme sa skú­siť po­núk­nuť nie­čo, čo väč­ši­ne štu­den­tov mô­že po­môcť - at­rak­tív­ny a pro­fe­sio­nál­ne vy­ze­ra­jú­ci ži­vo­to­pis, zlo­že­ný z ich ús­pe­chov a prak­tic­kých skú­se­nos­tí," do­dal To­máš Bo­žík.

Suc­cess Aca­de­my sa sna­ží zís­kať po­zor­nosť svo­jej cie­ľo­vej sku­pi­ny pros­tred­níc­tvom net­ra­dič­né­ho vi­zuá­lu a di­zaj­nu, kto­rý vy­uží­va ga­mi­fi­ká­ciu na vy­tvo­re­nie uvoľ­ne­né­ho a zá­bav­né­ho zá­žit­ku. „Ve­rí­me, že vzde­lá­va­nie má byť dob­rod­ruž­stvo. A pre­to sme chce­li, aby sa na­ši štu­den­ti ne­cí­ti­li ako v ško­le, ale moh­li za­žiť po­cit nie­čo­ho veľ­ké­ho, ví­ťaz­stva nad tr­hom prá­ce a zís­ka­nia reš­pek­tu svoj­ho oko­lia. Ve­rí­me, že vďa­ka ga­mi­fi­ká­cií sa nám tie­to cie­le po­da­ri­lo spl­niť," vy­svet­ľu­je net­ra­dič­né po­ňa­tie por­tá­lu Oli­ver Šim­ko, Lead ga­mi­fi­ca­tion de­sig­ner zo spo­loč­nos­ti Lu­duc­rafts.

Po­čas príp­rav dru­hej fá­zy pro­jek­tu Suc­cess Aca­de­my sme chce­li dať pries­tor štu­den­tom, aby nám po­moh­li zlep­šiť náš pro­jekt. Nech­ce­li sme pri­niesť ďal­šie zme­ny iba od sto­la, ale preb­rať ich aj s re­le­van­tný­mi zá­stup­ca­mi na­šej cie­ľo­vej sku­pi­ny, kto­rý­mi bo­li prá­ve na­ši stá­žis­ti," uvied­la Lu­cia Al Za­fa­ri zo spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia. Spo­lup­rá­ca so štu­den­tmi od­štar­to­va­la eš­te za­čiat­kom let­ných práz­dnin, pri­čom po­čas nie­koľ­kých týž­dňov pri­nies­li pro­jek­tu Suc­cess Aca­de­my množ­stvo cen­nej spät­nej väz­by a ná­pa­dov, kto­ré by sa inak zís­ka­va­li až do­da­toč­ne. Aj pre­to sa v spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia a Ap­tech Euro­pe roz­hod­li za­ra­diť tro­ji­cu štu­den­tov do tí­mu Suc­cess Aca­de­my a spo­loč­ne tak pok­ra­čo­vať v nas­to­le­nej spo­lup­rá­ci.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na http://www.suc­ces­sa­ca­de­my.sk/, ale­bo na Fa­ce­book pro­fi­le https://www.fa­ce­book.com/suc­ces­sa­ca­de­mysk
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter