Predstavujeme Logitech Keys-To-Go: najprenosnejšiu klávesnicu navrhnutú pre iPad, aby sa vám na ňom vždy a všade ľahšie písalo

Vďa­ka klá­ves­ni­ciam Lo­gi­tech Keys-To-Go, Lo­gi­tech Ty­pe+ a Lo­gi­tech Ultrat­hin je pí­sa­nie na no­vom iPa­de Air 2 rých­le, pri­ro­dze­né a flexibil­né

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech (SIX: LOGN) (NAS­DAQ: LO­GI) dnes pred­sta­vi­la no­vú štíh­lu sa­mos­tat­nú klá­ves­ni­cu Lo­gi­tech® Keys-To-Go ur­če­nú pre aký­koľ­vek typ iPa­du, kto­rá sa pri­pá­ja po­mo­cou roz­hra­nia Blue­tooth a kto­rá sa zmes­tí vša­de, tak­že ju mô­že­te so se­bou vziať kam­koľ­vek a nik­dy vám ne­dôj­du slo­vá. Spo­loč­nosť Lo­gi­tech tak­tiež ak­tua­li­zo­va­la svoj sú­čas­ný rad ochran­ných puz­dier pre iPad s in­teg­ro­va­ný­mi klá­ves­ni­ca­mi - vrá­ta­ne mo­de­lov Lo­gi­tech® Ty­pe+ a Lo­gi­tech® Ultrat­hin - tak, aby bo­li kom­pa­ti­bil­né s no­vý­mi tab­let­mi iPad Air 2.

„Ľudia svo­je iPa­dy pou­ží­va­jú úpl­ne vša­de a klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Keys-To-Go bo­la navr­hnu­tá s kon­krét­nym cie­ľom pod­po­ro­vať ak­tív­ny ži­vot­ný št­ýl sú­čas­ných ľu­dí," po­ve­da­la Mi­che­le Her­mann, vice­pre­zi­den­tka di­ví­zie mo­bil­ných za­ria­de­ní v spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech. „Uvied­li sme klá­ves­ni­cu Lo­gi­tech Keys-To-Go a ak­tua­li­zo­va­li na­šu sú­čas­nú oce­ňo­va­nú ra­du puz­dier s klá­ves­ni­ca­mi pre iPad, kto­ré sú te­raz kom­pa­ti­bil­né s no­vým iPa­dom Air 2, aby sme po­núk­li šká­lu pro­duk­tov, kto­ré bu­dú do­ko­na­le dopĺňať mo­bi­li­tu iPa­dov. Tak­že nech už ako ma­ma ale­bo otec vez­me­te na chví­ľu iPad svo­jim de­ťom, aby ste si uro­bi­li rých­lu poz­nám­ku, ale­bo ste vý­kon­ný ve­dú­ci pra­cov­ník na ces­tách, kto­rý pot­re­bu­je od­po­ve­dať na e-mai­ly, te­raz mô­že­te pí­sať ľah­ko, ke­dy­koľ­vek len pot­re­bu­je­te."

Všet­ky pro­duk­ty toh­to ra­du umož­ňu­jú po­hodl­né pí­sa­nie na va­šom iPa­de. Kaž­dá z tých­to klá­ves­níc pri­pá­ja­ných cez roz­hra­nie Blue­tooth má po­hodl­ne roz­lo­že­né klá­ve­sy, aby pí­sa­nie bo­lo čo naj­prí­jem­nej­šie. Všet­ky na­vy­še ma­jú sa­mos­tat­ný rad de­di­ko­va­ných tla­či­diel s klá­ve­so­vý­mi skrat­ka­mi ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS, vďa­ka kto­rým má­te ov­lá­da­nie iPa­du na do­sah kon­če­kov pr­stov a ne­mu­sí­te te­da ru­ky pri pí­sa­ní zdví­hať a na­vi­gá­ciu vy­ko­ná­vať po­mo­cou do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja.

Preh­ľad hlav­ných vlas­tnos­tí mo­de­lov no­vé­ho ra­du:

Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Keys-To-Go pre iPad

No­vý mo­del Lo­gi­tech Keys-To-Go je sa­mos­tat­ná ultra pre­nos­ná klá­ves­ni­ca, kto­rá je štíh­la, ľah­ká a od­ol­ná, a je tak do­ko­na­lým par­tne­rom pre pí­sa­nie na ces­tách. Je iba 6 mm hru­bá a vá­ži 180 gra­mov, tak­že sa vám ľah­ko voj­de do ka­bel­ky, kuf­rí­ka ale­bo vrec­ka sa­ka ale­bo ka­bá­tu, bez to­ho, aby za­be­ra­la cen­né mies­to ale­bo vás za­ťa­ži­la. Po­hodl­ný po­cit pri pí­sa­ní vám spros­tred­ku­je hma­to­vá od­oz­va, na akú ste zvyk­nu­tí pri no­te­boo­ku, ale pri­tom sú klá­ve­sy po­tiah­nu­té tka­ni­nou Fab­ric­Skin, kto­rá od­pu­dzu­je vo­du a po­má­ha tak klá­ves­ni­cu chrá­niť pred oblia­tím a ne­čis­to­ta­mi - tak­že sa vám už do klá­ves ne­dos­ta­nú žiad­ne omr­vin­ky a ak dôj­de k oblia­tiu, ľah­ko te­ku­ti­nu zot­ri­te. Do­bí­ja­teľ­ná ba­té­ria pri pl­nom na­bi­tí vy­dr­ží až tri me­sia­ce pre­vádz­ky. Klá­ves­ni­ca je kom­pa­ti­bil­ný so všet­ký­mi ge­ne­rá­cia­mi tab­le­tov iPad a iPad mi­ni a je k dis­po­zí­cii v troch fa­reb­ných pre­ve­de­niach - čier­nom, čer­ve­nom a mod­ro­ze­le­nom - za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 69.99 €.

Puz­dro s klá­ves­ni­cou Lo­gi­tech Ty­pe+ pre iPad Air 2

Mo­del Lo­gi­tech Ty­pe+ je kom­bi­no­va­né puz­dro s klá­ves­ni­cou pre iPad Air 2. Vy­chá­dza zo svoj­ho ob­ľú­be­né­ho štíh­le­ho a ľah­ké­ho obojstran­ne chrá­nia­ce­ho pred­chod­cu, no má no­vo op­ti­ma­li­zo­va­nú klá­ves­ni­cu, kto­rá sa pri­pá­ja cez roz­hra­nie Blue­tooth a kto­rá je navr­hnu­tá tak, aby spros­tred­ko­va­la rov­na­ký po­cit pri pí­sa­ní ako na no­te­boo­ku, aby ste moh­li hlad­ko pre­chá­dzať z jed­né­ho za­ria­de­nia na dru­hé bez to­ho, aby ste mu­se­li obe­to­vať rých­losť ale­bo pres­nosť. V po­lo­he ur­če­né na pí­sa­nie sa dis­plej iPa­du mag­ne­tic­ky uchy­tí pria­mo nad klá­ves­ni­cu, tak­že ho bu­de­te mať na do­sah pr­stov pre ľah­kú na­vi­gá­ciu. Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Ty­pe+ má na­vy­še fun­kciu auto­ma­tic­ké­ho za­pí­na­nia a vy­pí­na­nia - ak umies­tni­te iPad zvis­le do po­lo­hy pre pí­sa­nie, klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Ty­pe+ sa auto­ma­tic­ky za­pne a keď ho po­lo­ží­te pre ľah­šie pre­chá­dzanie Inter­ne­tu, klá­ves­ni­ca bu­de auto­ma­tic­ky vy­pnu­tá. Ďalej je vy­ba­ve­ná fun­kcia­mi auto­ma­tic­ké­ho pre­bú­dzania iPa­du a je­ho auto­ma­tic­ké­ho uve­de­nia do re­ži­mu spán­ku, kto­ré sa ak­ti­vu­jú ot­vo­re­ním ale­bo za­tvo­re­ním puz­dra, tak­že svoj ​​tab­let bu­de­te môcť pou­ží­vať vždy okam­ži­te, ke­dy­koľ­vek len bu­de­te pot­re­bo­vať. Puz­dro s klá­ves­ni­cou Lo­gi­tech Ty­pe+ je k dis­po­zí­cii vo far­be čier­nej a jas­ne čer­ve­nej za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 99.99 €.

Kryt a klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Ultrat­hin pre iPad Air 2

Mo­del Lo­gi­tech Ultrat­hin je štíh­ly a ľah­ký kryt s in­teg­ro­va­nou klá­ves­ni­cou pre váš iPad Air 2, kto­rý sa k ne­mu pri­chy­tá­va po­mo­cou mag­ne­tic­kých kli­pov. Kryt chrá­ni dis­plej váš­ho tab­le­tu pri pre­ná­ša­ní a je vy­ro­be­ný z vy­so­ko kva­lit­né­ho hli­ní­ko­vé­ho ma­te­riá­lu, kto­rý do­ko­na­le la­dí s iPa­dom Air 2 - sta­ne sa dru­hou po­lo­vi­cou váš­ho iPa­du Air 2. Vďa­ka nas­ta­vi­teľ­né­mu mag­ne­tic­ké­mu slo­tu mô­že­te iPad nak­lo­piť po­dob­ne ako dis­plej no­te­boo­ku do uh­lu, kto­rý vám bu­de pre pí­sa­nie prí­jem­ný. Kryt s klá­ves­ni­cou Lo­gi­tech Ultrat­hin pre iPad Air 2 je k dis­po­zí­cii vo ves­mír­nej še­dej a strie­bor­nej far­be za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 99.99 €.

Dos­tup­nosť

Oča­ká­va sa, že klá­ves­ni­ce Lo­gi­tech Keys-To-Go, Lo­gi­tech Ty­pe+ a Lo­gi­tech Ultrat­hin bu­dú v Euró­pe dos­tup­né kon­com no­vem­bra 2014. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie mô­že­te zís­kať na ad­re­se www.lo­gi­tech.com ale­bo na na­šom blo­gu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter