Microsoft ponúka neobmedzený priestor v OneDrive pre predplatiteľov Office 365

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft vče­ra pros­tred­níc­tvom Of­fi­ce a OneD­ri­ve blo­gu ozná­mi­la zme­ny pre pred­pla­ti­te­ľov služ­by Of­fi­ce 365. Tí, poč­núc dneš­ným dňom, dos­ta­nú neob­me­dze­nú ka­pa­ci­tu v rám­ci clou­do­vé­ho úlo­žis­ka OneD­ri­ve, a to bez­plat­ne.

No­vin­ka sa v naj­bliž­ších me­sia­coch dot­kne pou­ží­va­te­ľov ba­líč­kov Of­fi­ce 365 Ho­me, Of­fi­ce 365 Per­so­nal a Of­fi­ce 365 pre štu­den­tov a do­mác­nos­ti. Uží­va­te­lia, kto­rí chcú byť me­dzi pr­vý­mi s neob­me­dze­nou veľ­kos­ťou úlo­žis­ka OneD­ri­ve, sa mô­žu za­re­gis­tro­vať tu.

Neob­me­dze­ná ka­pa­ci­ta OneD­ri­ve pre zá­kaz­ní­kov s Of­fi­ce 365 for Bu­si­ness bu­de k dis­po­zí­cii za­čiat­kom ro­ka 2015.

Aj keď je neob­me­dze­né úlo­žis­ko dô­le­ži­tým míľ­ni­kom pre OneD­ri­ve, ve­rí­me, že sku­toč­ná hod­no­ta clou­do­vé­ho úlo­žis­ka nas­tá­va iba vte­dy, keď je úz­ko in­teg­ro­va­né s nás­troj­mi, kto­ré ľu­dia pou­ží­va­jú na ko­mu­ni­ká­ciu, tvor­bu a spo­lup­rá­cu, a to ako v osob­nom, tak aj v pro­fe­sio­nál­nom ži­vo­te. To je dô­vod, pre­čo neob­me­dze­né úlo­žis­ko je len jed­na ma­lá časť náš­ho šir­šie­ho sľu­bu do­dať pou­ží­va­te­ľom skú­se­nosť na­prieč pra­cov­ným a súk­rom­ným ži­vo­tom, kto­rá po­má­ha ľu­ďom uk­la­dať, syn­chro­ni­zo­vať, zdie­ľať a spo­lup­ra­co­vať na všet­kých sú­bo­roch, kto­ré sú pre nich dô­le­ži­té. A to všet­ko pri spl­ne­ní tých naj­vyš­ších bez­peč­nos­tných kri­té­rií," uvie­dol Chris Jo­nes, kor­po­rát­ny vice­pre­zi­dent OneD­ri­ve & Sha­re­Point v spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

OneD­ri­ve ako sú­časť ba­líč­ka Of­fi­ce 365 za­is­ťu­je, že klien­ti bu­dú mať k dis­po­zí­cii všet­ky svo­je dô­le­ži­té dá­ta vždy na všet­kých svo­jich za­ria­de­niach s mož­nos­ťou spo­lup­ra­co­vať na jed­nom do­ku­men­te sú­čas­ne s via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi. S OneD­ri­ve tak ma­jú k dis­po­zí­cii vždy naj­ak­tuál­nej­šiu ver­ziu do­ku­men­tu dos­tup­nú prak­tic­ky kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. A čo viac, vďa­ka služ­be Of­fi­ce Del­ve náj­de do­ku­ment, kto­rý zdie­ľal je­den zo spo­luauto­rov, auto­ma­tic­ky sám všet­kých, kto­rí na ňom pra­co­va­li. Už žiad­ne zdĺha­vé hľa­da­nie pos­led­nej ver­zie do­ku­men­tu v on­li­ne pries­to­re.

A to je iba je­den z mno­hých dô­vo­dov, pre­čo je vy­uží­va­nie clou­do­vé­ho úlo­žis­ka nao­zaj cen­nej­šie, než vy­uží­va­nie of­fli­ne tech­no­ló­gie. Aj pre­to je OneD­ri­ve sú­čas­ťou ba­líč­ka Of­fi­ce 365 a Of­fi­ce 365 pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft na­vy­še za­čiat­kom ok­tób­ra pred­sta­vi­la no­vé por­tfó­lio slu­žieb Of­fi­ce 365 za­me­ra­né na ma­lé a stred­né pod­ni­ky, kto­ré ob­sa­hu­jú ap­li­ká­cie a služ­by pre vy­ššiu pro­duk­ti­vi­tu a väč­šiu koo­pe­rá­ciu v rám­ci spo­loč­nos­tí. Pos­ky­tu­jú väč­šiu flexibi­li­tu, s mož­nos­ťou kom­bi­no­vať a pris­pô­so­biť ba­lí­ky na kon­krét­ne pot­re­by za­mes­tnan­cov. Ok­rem to­ho, no­vé ba­lí­ky pos­ky­tu­jú pri­da­nú hod­no­tu v po­do­be ďal­ších slu­žieb ako nap­rík­lad Yam­mer - so­ciál­nej sie­te fun­gu­jú­cej v rám­ci spo­loč­nos­ti. Viac in­for­má­cií o no­vom por­tfó­liu slu­žieb Of­fi­ce 365 pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky náj­de­te tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter