SOFTIP PROFIT PLUS prešiel modernizáciou. Zákazníkov oslovuje novým dizajnom a funkciami

Je­den z naj­ob­ľú­be­nej­ších kom­plexných ERP sys­té­mov na Slo­ven­sku dos­tal no­vú tvár. Vý­vo­já­ri SOF­TIP PRO­FIT PLUS ho po­su­nu­li na vy­ššiu úro­veň fun­kčnos­ti a uží­va­teľ­skej prí­ve­ti­vos­ti tak, aby bol eš­te kva­lit­nej­ším a kom­for­tnej­ším nás­tro­jom pre sú­čas­ných aj no­vých pou­ží­va­te­ľov.

Me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie zme­ny pa­tria mo­der­nej­ší vzhľad, jed­no­duch­šie ov­lá­da­nie, kom­for­tnej­šia prá­ca s dá­ta­mi či no­vé mož­nos­ti vi­zua­li­zá­cie úda­jov. Je­ho dis­tri­bú­cia zá­kaz­ní­kom sa za­ča­la ten­to týž­deň.

V praxi to zna­me­ná preh­ľad­né dlaž­di­co­vé us­po­ria­da­nie sek­cií a ap­li­ká­cií, kto­ré sú v jed­not­li­vých sek­ciách umies­tne­né. Z jed­nej ap­li­ká­cie Cen­trál je mož­né spus­tiť všet­ky os­tat­né nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie, a to len raz. Za­bra­ňu­je sa tým ich dup­li­cit­né­mu ot­vá­ra­niu. Kaž­dý pou­ží­va­teľ si mô­že de­fi­no­vať aj svo­je ob­ľú­be­né ap­li­ká­cie a ak­cie a má aj po­hodl­ný prís­tup k ich his­tó­rii. Zrý­chle­nie a uľah­če­nie orien­tá­cie umož­ňu­je strom s ak­cia­mi, kto­rý je vi­di­teľ­ný vo všet­kých ap­li­ká­ciách. Z kaž­dej z nich te­da mož­no spúš­ťať ľu­bo­voľ­nú inú ap­li­ká­ciu a evi­den­ciu v nej.

Ani úpl­ný za­čia­toč­ník ne­bu­de mať s ino­vo­va­ným SOF­TIP PRO­FIT PLUS prob­lé­my. Na­po­má­ha to­mu no­vý di­zajn pod­po­ru­jú­ci pr­vky dob­re zná­me z Exce­lu (nap­rík­lad ukot­ve­nie stĺpca či zvý­raz­ňo­va­nie zvo­le­ných bu­niek a riad­kov) a via­ce­ré mož­nos­ti filtro­va­nia dát. Pri­bu­dol aj no­vý št­ýl „SOF­TIP", kto­rý je vzduš­nej­ší, bez 3D efek­tov a od­de­ľu­jú­cich čiar. Na od­lí­še­nie a od­de­le­nie jed­not­li­vých ob­las­tí sa pou­ží­va­jú fa­reb­né plo­chy. Iko­ny sú čia­ro­vé a jed­no­fa­reb­né.

Vý­vo­já­ri prip­ra­vi­li pre zá­kaz­ní­kov aj via­ce­ro mož­nos­tí filtro­va­nia dát. Filtro­va­cí ria­dok nad zoz­na­mom úda­jov v ok­ne umož­ňu­je kom­bi­no­vať vý­ber úda­jov pod­ľa rôz­nych kri­té­rií. Vi­di­teľ­nosť riad­ka s filtrom si pre kaž­dé ok­no prog­ram pa­mä­tá. Preh­ľad­ne v gra­fic­kej po­do­be si do­ká­že pou­ží­va­teľ po­zrieť aj tok dok­la­dov sú­vi­sia­cich s ob­chod­ným prí­pa­dom spo­lu s ich vzá­jom­ný­mi väz­ba­mi.

Ve­rí­me, že zá­kaz­ní­ci oce­nia aj no­vú fun­kčnosť pre pod­po­ru tvor­by gra­fov, kto­ré ná­zor­ne pre­zen­tu­jú vý­voj v rám­ci zvo­le­ných úda­jov. Špe­ciál­ne pre ria­dia­cich pra­cov­ní­kov sú ur­če­né ma­na­žér­ske preh­ľa­dy. Pos­ky­tu­jú dá­ta, kto­ré v štan­dar­dnej evi­den­cii nie sú prís­tup­né. Ne­za­bud­lo sa ani na zme­ny v ob­ľu­be zob­ra­zo­va­cích jed­no­tiek - SOF­TIP PRO­FIT PLUS te­raz pl­ne pod­po­ru­je aj ši­ro­kouh­lé mo­ni­to­ry.

„SOF­TIP PRO­FIT PLUS je vlaj­ko­vá loď na­šej po­nu­ky a pre­to je­ho roz­vo­ju ve­nu­je­me neus­tá­lu po­zor­nosť. Te­raz sme sa za­me­ra­li na po­ho­dlie na­šich zá­kaz­ní­kov. Aj naj­do­ko­na­lej­ší nás­troj na­bi­tý fun­kcia­mi si ťaž­ko zís­ka ob­ľu­bu, ak sa kom­pli­ko­va­ne ov­lá­da. Naj­nov­šia ver­zia SOF­TIP PRO­FIT PLUS je v tom­to sme­re na vy­ššej úrov­ni a ve­rím, že si zís­ka eš­te väč­šiu ob­ľu­bu, ako to­mu bo­lo do­te­raz," po­ve­dal Ing. Ra­do­van Bá­lent, člen pred­sta­ven­stva a ria­di­teľ di­ví­zie SME spo­loč­nos­ti SOF­TIP.

Viac in­for­má­cií na www.sof­tip.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter