K O2 Paušálu dostanete teraz telefón aj tablet alebo Xbox

Pre­nos čís­la k O2 eš­te nik­dy ne­bol tak vý­hod­ný. O2 pri­dá­va ok­rem bo­nu­su 150 Eur za pre­nos čís­la pre no­vých zá­kaz­ní­kov k prog­ra­mu O2 Pau­šál aj bo­nus vo vý­ške 150 Eur pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí ten­to pre­nos od­po­ru­či­li. Zá­kaz­ní­kom O2 Pau­šá­lu pri­dá­va­me opäť nie­čo na­vy­še. Svoj bo­nus na kú­pu te­le­fó­nu si od­te­raz mô­žu roz­de­liť na ná­kup te­le­fó­nu a ďal­ších za­ria­de­ní - tab­le­tu ale­bo her­nej kon­zo­ly, ale­bo aj ďal­šie­ho te­le­fó­nu.

„V O2 sme na­šim zá­kaz­ní­kom prip­ra­vi­li via­ce­ro no­vi­niek. Bo­nu­sy za pre­nos ne­zís­ka­va­jú v O2 len no­ví zá­kaz­ní­ci, ale všet­ci, sta­čí ak nás od­po­ru­čia svo­jim zná­mym. Zá­kaz­ní­ci s O2 Pau­šá­lom si od­te­raz mô­žu so svo­jim bo­nu­som na kú­pu za­ria­de­nia nak­la­dať, ako uz­na­jú za vhod­né. Mô­žu si ho roz­de­liť na kú­pu te­le­fó­nu, tab­le­tu ale­bo Xbox-u, ale­bo si kú­pia hneď 4 te­le­fó­ny." uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

K O2 Pau­šá­lu su­per smar­tfón a her­nú kon­zo­lu ale­bo tab­let, ale­bo via­ce­ro te­le­fó­nov na­raz

Zá­kaz­ní­ci O2 Pau­šá­lu bu­dú môcť od­te­raz čer­pať bo­nus na via­ce­ro mo­bil­ných za­ria­de­ní ale­bo vy­bra­né prís­lu­šen­stvo. Nap­rík­lad s Pla­ti­no­vým O2 Pau­šá­lom s bo­nu­som vo vý­ške 384 Eur si bu­dú môcť roz­lo­žiť bo­nus na kú­pu hra­cej kon­zo­ly Xbox 360 a smar­tfón Sam­sung Ga­laxy Ace 4 LTE. Na pre­daj­ni tak za­pla­tia úvod­nú plat­bu 26 Eur. S Di­aman­to­vým O2 Pau­šá­lom a bo­nu­som vo vý­ške 528 Eur si tak bu­dú môcť kú­piť aj 4 te­le­fó­ny na­raz.

Kom­bi­ná­cie mo­bil­ných za­ria­de­ní a vy­bra­né­ho prís­lu­šen­stva sú ľu­bo­voľ­né pod­ľa vý­be­ru zá­kaz­ní­ka z ak­tuál­ne­ho por­tfó­lia. Zá­kaz­ník bu­de mať tak ako do­te­raz ak­tív­nu služ­bu O2 Mo­bil+ s exis­tu­jú­ci­mi me­sač­ný­mi plat­ba­mi. Ďal­šie in­for­má­cie o no­vých pod­mien­kach bo­nu­sov náj­de­te na www.o2.sk.

Bo­nus 150 eur pre zá­kaz­ní­kov s O2 Pau­šá­lom

Zá­kaz­ní­ci, kto­rí sa roz­hod­nú pre­niesť svo­je čís­lo do O2 zís­ka­va­jú ná­rok na bo­nus v hod­no­te 150 Eur. Ten sa im bu­de pri­pi­so­vať nas­le­dov­ných 30 fak­túr vo vý­ške 5 Eur. Bo­nus mô­žu vy­užiť aj exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci O2 s ak­tív­nym prog­ra­mom O2 Pau­šál, sta­čí ak od­po­ru­čia no­vé čís­lo od iné­ho ope­rá­to­ra na pre­nos do O2 na prog­ram O2 Pau­šál. Zá­klad­nou pod­mien­kou pre zís­ka­nie 150 euro­vé­ho bo­nu­su pre exis­tu­jú­ce­ho zá­kaz­ní­ka je ozná­me­nie te­le­fón­ne­ho čís­la zá­kaz­ní­ka, kto­rý pre­šiel do O2 na je­ho od­po­ru­če­nie. Exis­tu­jú­ci zá­kaz­ník však mô­že mať v jed­nom ča­se ak­tív­ny len je­den 150 euro­vý bo­nus.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter