Nová nabíjačka batérií do fotoaparátov i kamier poslúži doma, v kancelárii aj v aute

No­vin­kou na čes­kém tr­hu je vý­kon­ná na­bí­ječ­ka Li-ion ba­te­rií do fo­toa­pa­rátů a vi­deo­ka­mer. Na­bí­ječ­ka znač­ky T6 Power je doplněna jak adap­té­rem do běžné elek­tric­ké zá­suv­ky, tak adap­té­rem do auto­mo­bi­lu. Op­ro­ti běžně dos­tup­ným pro­duktům na­víc na­bí­zí vy­šší vý­kon na­bí­je­ní, kla­sic­kou ba­te­rii do di­gi­tál­ní­ho fo­toa­pa­rá­tu s ka­pa­ci­tou 650 mAh na­bi­je již za 1 ho­di­nu. Dí­ky své kom­pak­tní ve­li­kos­ti je vhod­ná ne­jen pro do­má­cí vy­uži­tí, ale i pro ces­to­vá­ní.

No­vá na­bí­ječ­ka znač­ky T6 Power je ur­če­ná vý­hradně pro Li-ion ba­te­rie do di­gi­tál­ních fo­toa­pa­rátů a vi­deo­ka­mer. Pa­ra­met­ry přís­tro­je od­po­ví­da­jí ba­te­riím pro téměř všech­ny běžně dos­tup­né mo­de­ly na čes­kém tr­hu. Ce­na ba­le­ní, kte­ré ob­sa­hu­je vlas­tní na­bí­je­cí ko­léb­ku, sí­ťo­vý adap­tér a autoa­dap­tér, či­ní 498 Kč.

„Při za­vádění no­vé na­bí­ječ­ky do na­še­ho sor­ti­men­tu jsme zoh­led­ňo­va­li po­ža­dav­ky na­šich zá­kaz­níků. Vzhle­dem k to­mu, že fo­toa­pa­rá­ty a vi­deo­ka­me­ry li­dé vy­uží­va­jí zej­mé­na na ces­tách, kde jim čas­to chy­bí mož­nost připo­je­ní k elek­tric­ké sí­ti, jsme do ba­le­ní s na­bí­ječ­kou přida­li i autoa­dap­tér," uvedl Ra­dim Tla­pák, jed­na­tel spo­leč­nos­ti NTB CZ, kte­rá je dis­tri­bu­to­rem ba­te­rií a na­bí­je­ček znač­ky T6 power na čes­kém tr­hu. „Důle­ži­té by­lo přinést i vy­šší vý­kon. Ač­ko­liv je no­vá na­bí­ječ­ka op­ro­ti star­ším mo­delům dvak­rát rych­lej­ší, ce­nu ba­le­ní jsme za­cho­va­li," do­dal Tla­pák s tím, že v sou­vis­los­ti s uve­de­ním no­vé­ho pro­duk­tu na trh byl ino­vo­ván i gra­fic­ký de­sign obalů ba­te­rií a na­bí­je­ček znač­ky T6 power.

Na­bí­ječ­ka Li-ion ba­te­rií T6 Power

  • Adap­tér do elek­tric­ké zá­suv­ky
  • Adap­tér do vo­zid­la
  • Ce­na: 498 KčOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter