Schneider Electric predstavil UPSku s najvyššími bezpečnostnými štandardami

Schnei­der Elec­tric je je­di­nou európ­skou spo­loč­nos­ťou, kto­rá po­nú­ka zá­lo­ho­va­ný sys­tém na­pá­ja­nia (UPS) na bá­ze špe­cia­li­zo­va­nej tech­no­ló­gie Gu­tor, kto­rá spĺňa štan­dard NQA-1 pre ob­lasť ap­li­ká­cií v jad­ro­vej ener­ge­ti­ke.

Špe­ciál­ny zá­lo­ho­va­ný sys­tém na­pá­ja­nia s tech­no­ló­giou Gu­tor bol vy­bu­do­va­ný pre Ida­ho Na­tio­nal La­bo­ra­to­ry - hlav­né cen­trum ame­ric­kej vlá­dy pre vý­skum a vý­voj jad­ro­vej ener­gie. Do­dáv­ka UPS sa us­ku­toč­ni­la v po­lo­vi­ci augus­ta 2014 po ús­peš­nom otes­to­va­ní pro­to­ty­pu. Tes­ty potvr­di­li, že za­ria­de­nia sú od­ol­né vo­či špe­ci­fic­kým elek­tric­kým a seiz­mic­kým pod­mien­kam a spĺňa­jú štan­dar­dy kva­li­ty NQA-1 a IEEE Std 650-2006.

V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha­jú prá­ce na im­ple­men­tá­cii sys­té­mu do praxe. Ok­rem sek­to­ru jad­ro­vej ener­ge­ti­ky sú tech­no­ló­gie Schnei­der Elec­tric ob­dob­ne pris­pô­so­be­né špe­ci­fi­kám che­mic­ké­ho a pet­ro­che­mic­ké­ho prie­mys­lu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter