Najlepšia sociálna aplikácia pre biznis úspešná aj na Slovensku

Tech­no­ló­gia EN­PLUG, kto­rá pre­me­ní aký­koľ­vek dis­play, TV ale­bo pro­jek­tor na inter­ak­tív­ny mar­ke­tin­go­vý nás­troj je k dis­po­zí­cii aj na Slo­ven­skom tr­hu. Po tom, čo sa spo­loč­nosť EN­PLUG sta­la jed­ným z naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich star­tu­pov v USA, za­čal En­plug po­nú­kať svo­je služ­by aj v Euró­pe. EN­PLUG Euro­pe sa v prie­be­hu 10 me­sia­cov zo síd­la v Bra­tis­la­ve roz­rás­tol o za­stú­pe­nie v Čes­kej re­pub­li­ke, Ra­kús­ku, Poľ­sku, Špa­nielsku, Bel­gic­ku a ďal­ších európ­skych kra­ji­nách.

„Veľ­mi sa te­ší­me z oce­ne­nia, kto­ré na­ša ap­li­ká­cia zís­ka­la. Utvr­dzu­je nás v tom, že sme na európ­sky trh do­nies­li špič­ko­vú tech­no­ló­giu, kto­rá po­má­ha na­šim zá­kaz­ní­kom s roz­vo­jom a po­sil­ne­ním ich biz­ni­su v ak­tuál­ne naj­at­rak­tív­nej­šom mar­ke­tin­go­vom pros­tre­dí so­ciál­nych mé­dií," po­ve­dal Ras­tis­lav Bren­čič, za­kla­da­teľ a CEO En­plug Euro­pe.

Na pres­tíž­nom oce­ňo­va­ní naj­lep­ších biz­nis ap­li­ká­cií, kto­ré v Ka­li­for­nii or­ga­ni­zu­je spo­loč­nosť Re­ga­lix, po­ro­ta zlo­že­ná z od­bor­ní­kov z ob­las­ti mar­ke­tin­go­vé­ho prie­mys­lu, vy­hod­no­ti­la ap­li­ká­ciu EN­PLUG ako naj­lep­šiu v ka­te­gó­rii So­cial Apps za rok 2014. Me­dzi 180 no­mi­no­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi bo­li pro­duk­ty spo­loč­nos­tí z ce­lé­ho sve­ta vrá­ta­ne Adi­das, Mo­to­ro­la, Auto­CAD, AT&T, Cis­co, Sym­an­tec a mno­hí ďal­ší.

Tech­no­ló­gia EN­PLUG je k dneš­né­mu dňu v Euró­pe na­sa­de­ná v de­siat­kach pre­vá­dzok a bo­la sú­čas­ťou nie­koľ­kých po­du­ja­tí, ako nap­rík­lad TEDx Pra­ha a Bra­tis­la­va, Deň ot­vo­re­ných dve­rí SND, Te­le­kom Night Run a ďal­ších. Ná­rast vi­di­teľ­nos­ti (reach) a za­po­je­nia (ena­ga­ge­ment) sa v po­hy­bo­val v prie­me­re nad 500%.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter