Trendy informačnej bezpečnosti v Bratislave

Už viac ako 120 IT ma­na­žé­rov a špe­cia­lis­tov potvr­di­lo účasť na kon­fe­ren­cii o in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti Jud­gment Day 9, kto­rá sa bu­de ko­nať 6.11.2014 v Bra­tis­la­ve. Po­čas kon­fe­ren­cie bu­dú pre­zen­to­vať a dis­ku­to­vať od­bor­ní­ci na té­my ako Heartbleed, bez­peč­nosť mo­bil­ných za­ria­de­ní ale­bo elek­tro­nic­ký zlo­čin. Kon­fe­ren­ciu or­ga­ni­zu­je spo­loč­nosť TEM­PEST a zá­ujem o po­du­ja­tie pre­ja­vi­li aj pop­red­ní sve­to­ví vý­rob­co­via IT.

41% slo­ven­ských IT ma­na­žé­rov a špe­cia­lis­tov po­va­žu­je za prio­ri­tu na nas­le­du­jú­ce ob­do­bie zvý­še­nie úrov­ne bez­peč­nos­ti IT. Po­čet malware úto­kov v pos­led­ných ro­koch vzrás­tol o viac ako 600 % a den­ne je ge­ne­ro­va­ných 450 000 no­vých po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­ných sú­bo­rov či 30 000 no­vých ne­bez­peč­ných URL adries. „Ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nosť je té­mou, o kto­rej sa v sú­čas­nos­ti pod­rob­ne dis­ku­tu­je na kon­fe­ren­ciách po ce­lom sve­te. Ak chce­te po­cho­piť, ako sa mô­že nie­čo neur­či­té zme­niť na nie­čo veľ­mi reál­ne, príď­te na 9. roč­ník kon­fe­ren­cie Jud­gment Day," ko­men­to­val Mar­co Ger­cke, po­rad­ca Ra­dy Euró­py, EÚ, NA­TO a OSN pre boj pro­ti te­ro­riz­mu na inter­ne­te a expert na elek­tro­nic­kú kri­mi­na­li­tu. Ger­cke bu­de na kon­fe­ren­cii pre­zen­to­vať nie­len bez­peč­nos­tné od­po­rú­ča­nia pre CIO, ale aj spô­so­by, ako ria­diť bez­peč­nos­tné ri­zi­ká a za­in­te­re­so­vať top ma­naž­ment or­ga­ni­zá­cií do prob­le­ma­ti­ky ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti.

trendy_TS.jpg Akú hroz­bu pred­sta­vu­jú nes­po­koj­ní za­mes­tnan­ci, kto­rí tvo­ria cen­ný zdroj in­for­má­cií pre zlo­či­nec­ké sku­pi­ny, a čo so se­bou pri­ná­ša­jú hroz­by ako Heartbleed, Shellshock či Ba­dUSB? Aj o tom sa bu­de dis­ku­to­vať na kon­fe­ren­cii Jud­gment Day 9. Sú­čas­ťou kon­fe­ren­cie bu­dú kon­krét­ne prí­pa­do­vé štú­die z biz­ni­su a té­my elek­tro­nic­ký zlo­čin, kryp­to­me­ny, úlo­ha in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti vo fir­mách a bez­peč­nosť mo­bil­ných za­ria­de­ní a clou­du. Uká­že­me tiež, ako ochrá­niť va­šu or­ga­ni­zá­ciu pred ras­tú­ci­mi nás­tra­ha­mi cy­berkri­mi­na­li­ty.

Jud­gment Day 9 je 9. roč­ní­kom kon­fe­ren­cie, na kto­rej sa kaž­do­roč­ne stre­tá­va­jú zá­stup­co­via pop­red­ných fi­riem i ve­rej­nej sprá­vy. Účas­tní­ci ma­jú mož­nosť dis­ku­to­vať a doz­ve­dieť sa viac o ak­tuál­nych hroz­bách, ri­zi­kách a tren­doch v IT bez­peč­nos­ti. Kon­fe­ren­cia je bez­plat­ná.

Par­tner­mi kon­fe­ren­cie sú Cis­co, Check Point, Ge­mal­to, Hewlett-Pac­kard, Sa­fe­Net, SAP a Me­diál­nym par­tne­rom kon­fe­ren­cie je ma­ga­zín In­foware.

Viac in­for­má­cií vrá­ta­nie re­gis­trá­cie náj­de­te na www.jud­gmen­tday.sk.

Zdroj: TempestOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter