Telekom spúšťa Európsky program M2M partnerských riešení

Sku­pi­na Deutsche Te­le­kom pok­ra­ču­je v pod­po­re nás­tro­jov, kto­ré po­má­ha­jú zá­kaz­ní­kom v ich pod­ni­ka­ní.

V rám­ci prog­ra­mu Euro­pean M2M Par­tner Prog­ram, kto­rý od­štar­to­val vo štvr­tok, sku­pi­na pod­po­rí lo­kál­ne ús­peš­né M2M (Ma­chi­ne-to-ma­chi­ne) rie­še­nia v ce­lej Euró­pe.

Par­tner­ský prog­ram Te­le­ko­mu je ur­če­ný pre fir­my a spo­loč­nos­ti, kto­ré po­nú­ka­jú svo­je pro­duk­ty vy­uží­va­jú­ce te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by a ma­jú zá­ujem po­nú­kať ich aj na­šim zá­kaz­ni­kom. Cie­ľom prog­ra­mu je mo­ti­vo­vať par­tne­rov k vy­uží­va­niu služ­bieb Te­le­ko­mu pre svo­je rie­še­nia a umož­niť im čer­pať z to­ho pra­me­nia­ce vý­ho­dy.

V úvo­de bu­de dos­tup­ných 34 ove­re­ných rie­še­ní od 15 par­tne­rov. Par­tner­stvo s Deutsche Te­le­ko­mom im pri­ne­sie mar­ke­tin­go­vú pod­po­ru, pod­po­ru pri pre­da­ji a tech­nic­ký tré­ning. Te­le­kom umož­ňu­je par­tne­rom pou­ží­vať pri pro­pa­gá­cii aj ofi­ciál­ne lo­go Te­le­kom Par­tner.

Prog­ram tiež po­má­ha lo­kál­nym par­tne­rom v roz­ší­re­ní ich rie­še­ní do ce­lej Euró­py. Ako par­tne­ri bo­li no­mi­no­va­ní pos­ky­to­va­te­lia rie­še­ní z Poľ­ska, Ho­lan­dska, Slo­ven­ska, Čes­kej re­pub­li­ky a Ma­ďar­ska.

Slo­vak Te­le­kom do prog­ra­mu no­mi­no­val nas­le­du­jú­cich par­tne­rov:

- BM COM - vý­ťa­ho­vé ko­mu­ni­ká­to­ry
- KVA­DOS - rie­še­nia v ob­las­ti ria­de­nia prá­ce

Kan­di­dá­ti mu­sia spl­niť množ­stvo po­žia­da­viek na to, aby sa kva­li­fi­ko­va­li ako európ­ski par­tne­ri pro­jek­tu Euro­pean M2M Par­tner Prog­ram. Deutsche Te­le­kom pre­hod­no­cu­je člen­stvo par­tne­rov v prog­ra­me raz roč­ne.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke m2m.te­le­kom.com

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter