Prevádzkový zisk Ericssonu medziročne klesol

Pre­vádz­ko­vý zisk švéd­skej spo­loč­nos­ti Eric­sson za tre­tí štvrťrok ne­napl­nil oča­ká­va­nia, keď­že os­la­bi­la jej pod­ni­ka­teľ­ská ak­ti­vi­ta v Se­ver­nej Ame­ri­ke. Fir­ma, kto­rá je naj­väč­ším sve­to­vým vý­rob­com za­ria­de­ní pre mo­bil­né te­le­ko­mu­ni­kač­né sie­te, za júl až sep­tem­ber vy­ká­za­la pre­vádz­ko­vý zisk v su­me 3,9 mld. švéd­skych ko­rún (SEK). Iš­lo o pok­les op­ro­ti rov­na­ké­mu ob­do­biu vla­ňaj­ška, ke­dy bol vo vý­ške 4,2 mld. SEK. Eric­sson ne­napl­nil oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov os­lo­ve­ných v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters, kto­rí prog­nó­zo­va­li, že je­ho pre­vádz­ko­vý zisk za tre­tí kvar­tál sa me­dzi­roč­ne nez­me­ní a bu­de v ob­je­me 4,2 mld. SEK.

Spo­loč­nosť však v tre­ťom štvrťro­ku do­siah­la tr­žby na úrov­ni 57,6 mld. SEK, či­že pre­ko­na­la prog­nó­zu ana­ly­ti­kov, kto­rí od­ha­do­va­li, že bu­dú v su­me 55,4 mld. SEK. Tr­žby di­ví­zie te­le­ko­mu­ni­kač­ných sie­ti na po­rov­na­teľ­nom zá­kla­de po­sil­ni­li o 7 %. Ich rast sa tak zrý­chlil, keď­že v dru­hom štvrťro­ku stúp­li o 5 %. Hru­bá mar­ža spo­loč­nos­ti bo­la v tre­ťom štvrťro­ku 35,2 %, čo bo­lo v sú­la­de s prog­nó­za­mi.

Tr­žbám Eric­sso­nu na po­rov­na­teľ­nom zá­kla­de po­mo­hol rast na Blíz­kom vý­cho­de, v Čí­ne, In­dii a Rus­ku, ale tr­žby v Se­ver­nej Ame­ri­ke sa zmen­ši­li. "Reali­zu­je­me kon­trak­ty v ob­las­ti tech­no­ló­gií 4G/LTE v Čí­ne a na Taiwane a zlep­šu­je­me tr­žby v Ja­pon­sku. Ok­rem to­ho sa na­ďa­lej zlep­šu­je in­ves­tič­né pros­tre­die v In­dii," uvied­la spo­loč­nosť Eric­sson vo vy­hlá­se­ní. Te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri v Se­ver­nej Ame­ri­ke sa však sús­tre­ďo­va­li na op­ti­ma­li­zá­ciu to­ku ho­to­vos­ti, čo vie­dlo k spo­ma­le­niu ak­ti­vi­ty Eric­sso­nu na tom­to tr­hu.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter