ČR: Sám sebe IT audítorom?

Pra­vi­del­né a souhr­nné sle­do­vá­ní sta­vu IT infra­struk­tu­ry je sou­čás­tí kaž­dé­ho prog­ra­mu IT údr­žby a pod­kla­dem pro je­jí roz­voj.

Me­zi dvě zá­klad­ní cha­rak­te­ris­ti­ky dneš­ní do­by patří slo­ži­tost a kom­plexnost - sa­mozřejmě to pla­tí i pro in­for­mač­ní tech­no­lo­gie. Slo­ži­tost i kom­plexnost způso­bu­jí, že pod­ni­ko­vá in­for­mač­ní ar­chi­tek­tu­ra je mnoh­dy vel­mi roz­sáh­lá a nepřeh­led­ná, zej­mé­na pak v případě středně vel­kých a vel­kých fi­rem. Je pro­to zce­la po­cho­pi­tel­né, že jed­nou za čas by měl proběhnout audit IT - a ten je ve své pod­statě spe­cia­li­zo­va­nou po­do­bou as­ses­smen­tu.

Audit in­for­mač­ních tech­no­lo­gií je te­dy slo­žen ze stej­ných kroků, ja­ko as­ses­sment, jen se ty­pově i roz­sa­hem mění sle­do­va­né in­for­ma­ce a zjiš­ťo­va­né vzta­hy me­zi ni­mi. Sa­mozřejmě se li­ší i zá­věry, kte­ré se ví­ce za­měřují na IT prob­le­ma­ti­ku. Pro­ces je však po­dob­ný, je nut­ný přís­tup k infra­struk­tuře, jsou zjiš­ťo­vá­na da­ta o mož­ných ri­zi­cích, a v zá­věru do­chá­zí k ana­ly­tic­ké­mu zpra­co­vá­ní za vy­uži­tí lid­ské sí­ly.

Su­ro­vá da­ta nes­ta­čí

Mi­mo­cho­dem, vy­uži­tí lid­ské in­te­li­gen­ce je u as­ses­smen­tu i audi­tu IT přida­nou hod­no­tou, kte­rá umož­ňu­je správ­né vy­světle­ní va­zeb me­zi jed­not­li­vý­mi pr­vky. Se­be­lep­ší prog­ram v tom­to případě ne­nah­ra­dí od­bor­ní­ka s dos­ta­teč­ným množ­stvím zku­še­nos­tí z ob­dob­ných as­ses­sment pro­jektů. Pro zá­kaz­ní­ka na­víc nej­sou důle­ži­tá zís­ka­ná su­ro­vá da­ta, ale ma­na­žer­ský přeh­led - a to je za­se přida­ná hod­no­ta, kte­rou přiná­ší exter­ní do­da­va­tel, napřík­lad sys­té­mo­vý in­teg­rá­tor. Je si­ce prav­da, že inter­ní tech­nič­tí spe­cia­lis­té by si s těmi­to in­for­ma­ce­mi do­ká­za­li po­ra­dit, ale zde již vy­stu­pu­je do popředí mož­ná neob­jek­ti­vi­ta, ať úmysl­ná či ni­ko­liv.

Kon­krét­ní za­měření IT audi­tu příliš neov­liv­ňu­je nás­led­nou reak­ci zá­kaz­ní­ka. Nejdůle­žitější to­tiž je, že klient má přes­né in­for­ma­ce o ak­tuál­ním sta­vu a reak­ce mno­hem ví­ce sou­vi­sí se zjištěný­mi sku­teč­nos­tmi, než s ob­las­tí, na kte­rou by­lo šetření za­měřené. Vý­znam­nou ro­li hra­jí i opa­ko­vaně od­ha­le­ná ri­zi­ka, po­kud te­dy napřík­lad pra­vi­del­né hod­no­ce­ní sta­vu infra­struk­tu­ry upo­zor­ňu­je na kon­čí­cí ži­vot­nost přepí­na­če, je vel­mi pravděpo­dob­né, že jed­nou k je­ho sel­há­ní doj­de - i s mož­ný­mi do­pa­dy na kri­tic­kou sou­část infra­struk­tu­ry.

Přís­tup mu­sí být od­pověd­ný

Na dru­hou stra­nu do­sa­vad­ní zku­še­nos­ti uka­zu­jí, že ve chví­li, kdy někdo in­ves­tu­je do IT audi­tu prostřed­ky a čas svých pra­cov­níků, má sou­časně vel­ký zá­jem řešit i zjištěná ri­zi­ka a sly­ší na kon­krét­ní do­po­ru­če­ní. Vý­stu­py mo­hou slou­žit přímo pro vy­řeše­ní prob­lé­mu ne­bo ja­ko vstup k pod­robnější­mu audi­tu za­měřené­mu jen na kon­krét­ní pr­vek a je­ho oko­lí. Řeše­ní může mít na­víc ce­lou řadu po­dob - od vý­mě­ny prob­le­ma­tic­kých za­říze­ní přes změnu servisn­ích smluv až třeba po obměnu jed­not­li­vých týmů. Důle­ži­té je, že in­for­ma­ce v zá­věreč­né zprávě umož­ňu­jí přij­mout adek­vát­ní roz­hod­nu­tí a za­há­jit ces­tu k náp­ravě.

Může nas­tat i si­tua­ce, kdy po pro­ve­de­ném IT audi­tu klient řek­ne, že plně ro­zu­mí ri­zikům, na kte­rá zprá­va upo­zor­ňu­je, ale že v sou­čas­né době ne­má ve svém roz­poč­tu prostřed­ky na vy­řeše­ní zjištěných prob­lémů. I za té­to si­tua­ce lze zá­kaz­ní­ko­vi po­mo­ci. Me­zi mož­né způso­by řeše­ní patří různé úrovně za­jištění prob­lé­mo­vých ob­las­tí, napřík­lad po­mo­cí spe­cia­li­zo­va­ných slu­žeb ne­bo kom­plexní­ho přev­ze­tí sprá­vy. Řeše­ním může být i říze­ná pos­tup­ná obměna pod­le prio­rit kon­krét­ní­ho zá­kaz­ní­ka.

Zej­mé­na ve fá­zi zjiš­ťo­vá­ní se exter­ní do­da­va­te­lé, a to včetně spo­leč­nos­ti Di­men­sion Da­ta, set­ká­va­jí s jis­tou od­ta­ži­tos­tí IT pra­cov­níků. Je to zce­la po­cho­pi­tel­né, pro­ces IT audi­tu podvědomě cí­tí ja­ko své oh­ro­že­ní a mož­nost pro od­ha­le­ní je­jich neš­varů. Zce­la bez oh­le­du na to, zda vůbec něja­ké ne­dos­tat­ky exis­tu­jí. Důle­ži­té v ta­ko­vé si­tua­ci je vy­světlit sku­teč­ný cíl hod­no­ce­ní a IT pra­cov­ní­ky zís­kat na svo­ji stra­nu. Prav­di­vým a vel­mi sil­ným ar­gu­men­tem je napřík­lad fakt, že audit může vést k poříze­ní no­vých za­říze­ní, kte­rá vý­razně us­nad­ní sprá­vu infra­struk­tu­ry.

Zá­věry zís­ka­né z IT audi­tu te­dy mo­hou slou­žit ta­ké ja­ko vstup pro dal­ší hod­no­ce­ní a as­ses­men­ty. Nic­méně důle­ži­té je, aby klient do­ká­zal s jed­not­li­vý­mi zá­věry pra­co­vat a byl otevře­ný dis­ku­si nad různý­mi mož­nos­tmi řeše­ní. Sa­mot­ný IT audit je pou­ze zá­kla­dem, kte­rý může fir­ma vy­užít ke své­mu roz­vo­ji. Ane­bo ho ulo­žit do šup­lí­ku. Správ­nou va­rian­tu si vy­ber­te.

Jo­sef ŠIM­RAL,Ma­na­ged Servic­es Lea­der, Di­men­sion Da­ta Czech Re­pub­lic

Ve spo­leč­nos­ti Di­men­sion Da­ta půso­bí od ro­ku 2008. Ve své pro­fe­si zod­po­ví­dá za od­děle­ní Ma­na­ged Servic­es, te­dy říze­ných slu­žeb tech­nic­ké, pro­voz­ní a kon­zul­tač­ní pod­po­ry. Z po­zi­ce hlav­ní­ho kon­zul­tan­ta navr­hu­je servisn­í prog­ra­my od­po­ví­da­jí­cí uni­kát­ním potřebám klientů.

Lu­cie Lam­pířová,Servic­es Ac­count Ma­na­ger, Di­men­sion Da­ta Czech Re­pub­lic

Ve spo­leč­nos­ti Di­men­sion Da­ta pra­cu­je od ro­ku 2011. Ja­ko Servic­e De­li­ve­ry Ma­na­ger zod­po­ví­dá za do­ru­čo­vá­ní slu­žeb v rám­ci Ma­na­ged Servic­es a je pri­már­ním es­ka­lač­ním kon­tak­tem při do­dáv­kách slu­žeb spo­leč­nos­ti zá­kaz­níkům.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter