Slovinsko by malo predať tamojší Telekom začiatkom roka 2015

Slo­vin­sko oča­ká­va, že spo­loč­nosť Te­le­kom Slo­ve­nia, kto­rá je naj­väč­ším te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom v kra­ji­ne, pre­dá na za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. Po­ve­dal to v stre­du no­vi­ná­rom je­den z pred­sta­vi­te­ľov mi­nis­ter­stva fi­nan­cií. Ta­moj­ší ope­rá­tor je na zoz­na­me pät­nás­tich fi­riem, kto­ré mu­sí kra­ji­na spri­va­ti­zo­vať a pros­tried­ky z ich pre­da­ja pou­žiť na skro­te­nie ras­tú­ce­ho ve­rej­né­ho dl­hu. Ten by mal pod­ľa prog­nóz v tom­to ro­ku pos­ko­čiť na 82,2 % hru­bé­ho do­má­ce­ho pro­duk­tu (HDP) z úrov­ne 70 % HDP v ro­ku 2013.

Te­le­kom Slo­ve­nia je naj­väč­šou z pre­dá­va­ných fi­riem s tr­ho­vou ka­pi­ta­li­zá­ciou na úrov­ni 941 mil. eur. Slo­vin­ská vlá­da a štá­tom vlas­tne­né pod­ni­ky pre­dá­va­jú cel­ko­vo 72,75 % Te­le­ko­mu, pri­čom zvy­šok fir­my už te­raz vlas­tnia súk­rom­ní in­ves­to­ri. Pô­vod­ný plán od­stu­pu­jú­cej vlá­dy po­čí­tal s do­kon­če­ním pre­da­ja do kon­ca toh­to ro­ka. Za­tiaľ sa po­da­ri­lo štá­tu pre­dať iba tri z pät­nás­tich fi­riem, kto­rých pre­daj pris­ľú­bi­la od­chá­dza­jú­ca vlá­da. No­vý ka­bi­net pre­mié­ra Mi­ra Ce­ra­ra je od­hod­la­ný v pri­va­ti­zá­cii pok­ra­čo­vať a pril­ákať viac pria­mych za­hra­nič­ných in­ves­tí­cií.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter