Cloud, mobilita, bezpečnosť. Čísla všade rastú.

Kri­tic­ká hra­ni­ca pre zá­kaz­ní­kov clou­du, ras­tú­ce po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov, bez­peč­nos­tné hroz­by, slo­ven­ská pre­mié­ra mem­ris­to­ro­vej pa­mä­te a infra­štruk­tú­ra no­vé­ho ti­síc­ro­čia - to sú pr­vé sprá­vy z IT kon­fe­ren­cie Tech­Fó­rum 2014.

Viac ako 250 účas­tní­kov sa stret­lo na rep­re­zen­ta­tív­nej tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii Tech­Fó­rum 2014. „No­vé poz­nat­ky a tech­no­lo­gic­ké tren­dy mô­žu zme­niť na­še skú­se­nos­ti na je­di­neč­nosť. Po­žia­da­li sme pres­tíž­nych IT vý­rob­cov, aby pre­zen­to­va­li prak­tic­ké rie­še­nia a kon­krét­ne tech­no­ló­gie v kon­texte reál­nych pro­jek­tov," uvie­dol kon­fe­ren­ciu Mi­lan Fu­ták, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Auto­Cont SK.

IBM vní­ma Slo­ven­sko ako trh vo vý­vo­ji, kto­rý sa za­ují­ma o no­vé tren­dy. „Z ak­tuál­nych tren­dov sa sús­tre­ďu­je­me naj­mä na cloud a ana­ly­tic­ké nás­tro­je. Sme za­hl­te­ní množ­stvom dát, kto­ré nie sú štruk­tú­ro­va­né," Frid­rich Ma­te­jík z IBM. Dob­rá ana­ly­ti­ka mô­že mo­ni­to­ro­vať sprá­va­nie aj oča­ká­va­nie zá­kaz­ní­kov, pred­chá­dzať poš­ko­de­niu stro­jov vo vý­ro­be, zní­žiť ne­po­dar­ky, ale aj mo­de­lo­vať zdra­vot­níc­ke prí­pa­dy. Vo vy­bra­ných fir­mách a ve­rej­nej sprá­ve sú už skú­šob­né ver­zie, kde za naj­väč­ší prí­nos po­va­žu­jú pou­ží­va­te­lia okam­ži­tý prís­tup k in­for­má­ciám.

„IT sa me­ní bez to­ho, aby sme si to uve­do­mo­va­li," uvie­dol kľú­čo­vú pre­zen­tá­ciu Mar­tin Sůra z HP. V mi­nu­lom ro­ku po­čet za­ria­de­ní pri­po­je­ných na inter­net pre­sia­hol po­čet ľu­dí a do ro­ku 2020 ich po­čet pre­siah­ne 30 mi­liárd. Všet­ky tie­to za­ria­de­nia pri­ná­ša­jú expo­nen­ciál­nu pot­re­bu uk­la­da­nia a spra­co­va­nia dát a ich ochra­ny, ako aj spot­re­bu ener­gie. La­bo­ra­tó­riá HP pra­cu­jú už sied­my rok na vý­vo­ji mem­ris­to­ro­vej pa­mä­te, kto­rá je 10.000-krát rých­lej­šia ako dneš­né hard dis­ky. Spo­je­nie s tech­no­ló­giou Pho­to­nics, kto­rá vy­uží­va svet­lo na ko­mu­ni­ká­ciu v či­poch, sa sta­lo zá­kla­dom kon­cep­tu The Ma­chi­ne. No­vé tech­no­ló­gie sa bu­dú pos­tup­ne uvá­dzať na ko­mer­čné pou­ži­tie, pri­čom už te­raz sa za­čí­na vý­voj špe­ciál­ne­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. „Uve­de­nie mem­ris­tro­vej pa­mä­te a kon­cep­tu The Ma­chi­ne ako pred­sta­vu­je naj­väč­ší pre­lom v IT za os­tat­ných 20-30 ro­kov," uzat­vá­ra M. Sůra.

Ti­bor Ko­le­ják z Mic­ro­sof­tu sa na clou­do­vé rie­še­nia po­ze­rá cez pe­nia­ze. Rea­gu­je tak na naj­čas­tej­šiu otáz­ku zá­kaz­ní­kov, ana­ly­zu­je vplyv clou­du na ria­de­nie cash flow, aj zní­že­nie ob­sta­rá­va­cích nák­la­dov. Ale navr­hu­je ďal­ší poh­ľad - ako lep­šie mô­že­te vy­uží­vať svo­jich ľu­dí, kto­rí sa sta­ra­jú o IT vo fir­me. Štan­dar­dnou nápl­ňou aj­tíč­ká­rov je bez­prob­lé­mo­vá ru­tin­ná pre­vádz­ka, čo im za­be­rá viac ako po­lo­vi­cu ča­su. Tú­to pra­cov­nú náplň je efek­tív­nej­šie pre­niesť ku clou­do­vé­mu do­dá­va­te­ľo­vi a inter­ných ľu­dí vy­užiť na ak­ti­vi­ty s vy­ššou pri­da­nou hod­no­tou, aký­mi sú mo­ni­to­ring pro­ce­sov, vý­voj ap­li­ká­cií, bez­peč­nos­tné opat­re­nia a vzde­lá­va­nie za­mes­tnan­cov.

„Už keď má­te via­cej ako sto za­mes­tnan­cov, IT štruk­tú­ra sa stá­va viac kom­plexnou a kri­tic­kou pre fun­go­va­nie spo­loč­nos­ti," ho­vo­rí Mi­los­lav Zá­les­ký z Auto­Con­tu. Po­žia­dav­ky na IT ras­tú geo­met­ric­ky, zdro­je iba mier­ne, kva­lit­ných ľu­dí pri­bú­da iba li­mi­to­va­ne. Časť zá­ťa­že tre­ba pre­niesť na exter­né­ho do­dá­va­te­ľa a o tom sú všet­ky clou­dy. Ty­pic­ký­mi pre clou­do­vé služ­by sú vý­ho­dy, kto­ré sa ťaž­ko po­pi­su­jú v exce­li. Pre­vádz­ko­va­nie IT mi­mo fir­mu za­bez­pe­ču­je „du­šev­ný kom­fort ria­di­te­ľov" a pok­ry­tie ri­zík fi­riem. Clou­do­vé služ­by umož­nia ref­lek­to­vať na se­zón­ne ná­va­ly ale­bo prin­ci­pál­ne zme­ny a pred­chá­dza­jú per­so­nál­nym vý­pad­kom, keď­že do­dá­va­teľ má množ­stvo skú­se­ných od­bor­ní­kov.

Ve­rej­ný cloud je zdie­ľa­nie infra­štruk­tú­ry via­ce­rý­mi klien­tmi. V dá­to­vom cen­tre Auto­Con­tu v Os­tra­ve je za os­tat­né šty­ri ro­ky vy­še sto zá­kaz­ní­kov z vý­ro­by, slu­žieb, ob­cho­du, sta­veb­níc­tva aj dop­ra­vy. Pri­vát­ny cloud ref­lek­tu­je po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov, aby infra­štruk­tú­ra „bo­la u ne­ho" a pred­sta­vu­je efek­tív­ne, flexibil­né rie­še­nie. Prí­no­som je sprá­va infra­štruk­tú­ry, proak­tív­ny mo­ni­to­ring a pred­ví­da­teľ­nosť nák­la­dov. Ta­ké­to rie­še­nie už vy­še ro­ka vy­uží­va­jú ne­moc­ni­ce, štát­na sprá­va, pro­jek­čné kan­ce­lá­rie, špe­dič­né fir­my a štát­ne agen­tú­ry. Ty­pic­kým pre všet­kých zá­kaz­ní­kov je poz­na­nie kri­tic­kej hra­ni­ce, že „už to nes­tí­ha­me, nech sa o to sta­rá niek­to iný".

Prá­ca kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov sa me­ní, chcú pra­co­vať od­kiaľ­ko­vek a na čom­koľ­vek, a dá­ta mu­sia byť pod kon­tro­lou a v bez­pe­čí. Server­y, sto­ra­ge a sie­ťo­vé tech­no­ló­gie sa hro­ma­dia, aby ak­cep­to­va­li ná­ro­ky pou­ží­va­te­ľov a v jed­nej chví­li sa strá­ca jed­no­du­chosť a preh­ľad­nosť. Zá­kaz­ní­ci aj do­dá­va­te­lia sto­ja pred otáz­kou: „Dá sa spra­vo­vať a pre­di­ko­vať IT pros­tre­die v ére vir­tua­li­zá­cie a clou­du?" Ma­rek Bra­ži­na z VMware pred­sta­vil nás­troj na sprá­vu, kto­rý ana­ly­zu­je efek­ti­vi­tu vy­na­lo­že­ných pros­tried­kov v infra­štruk­tú­re. Rea­gu­je tak na naj­čas­tej­šie úlo­hy IT ria­di­te­ľov, kto­ré oča­ká­va­jú od nich za­mes­tná­va­te­lia - auto­ma­ti­zá­ciu pro­ce­sov, bez­peč­nosť a do­ká­za­teľ­nú efek­ti­vi­tu nák­la­dov.

Z poh­ľa­du bez­peč­nos­ti sú cloud a mo­bi­li­ta tech­no­ló­gie, kto­ré me­nia spô­sob prá­ce. Hroz­by však exis­tu­jú od vzni­ku ľud­skej spo­loč­nos­ti a mo­ti­vá­cia IT útoč­ní­kov je stá­le vy­ššia. Keď­že no­vé tech­no­ló­gie vždy tre­ba vy­la­diť, pa­ra­doxne to uľah­šu­je úto­ky. „Pri­már­ne pro­du­ku­je­me sof­tvér na ochra­nu, ale pop­ri tom sa sna­ží­me IT pro­fe­sio­ná­lov aj kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov vzde­lá­vať v ob­las­ti bez­peč­nos­ti," uzat­vá­ra Pa­lo Lu­ka z Ese­tu.

 

Zdroj: AutoCont Holding a.s.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter