Internetová populácia SR dosiahla v septembri 3,4 mil. užívateľov

Inter­ne­to­vá po­pu­lá­cia SR v sep­tem­bri me­dzi­me­sač­ne vzrást­la o 0,43 % na 3,41 mil. uží­va­te­ľov. Vy­plý­va to z vý­sled­kov vý­sku­mu AIM­mo­ni­tor, kto­ré zve­rej­ni­la po­ra­den­ská spo­loč­nosť Ge­mius. Od za­čiat­ku škol­ské­ho ro­ka a po ukon­če­ní do­vo­le­niek stú­pol zá­ujem uží­va­te­ľov o webo­vé strán­ky tý­ka­jú­ce sa prá­ce, vzde­lá­va­nia a bý­va­nia. V sle­do­va­nom ob­do­bí sa zvý­ši­la náv­štev­nosť webov za­po­je­ných do vý­sku­mu v ka­te­gó­rii prá­ca a vzde­lá­va­nie o 200 tis. uží­va­te­ľov a v ka­te­gó­rii reali­ty a bý­va­nie o 60 tis. uží­va­te­ľov. Po­čet zob­ra­ze­ní v pr­vej z ka­te­gó­rií sa me­dzi­me­sač­ne zvý­šil pod­ľa po­ra­den­skej spo­loč­nos­ti až o se­dem mi­lió­nov.

Naj­viac slo­ven­ských uží­va­te­ľov nav­ští­vi­lo z kla­sic­kých po­čí­ta­čov webo­vé strán­ky v ka­te­gó­riách spra­vo­daj­stvo, 2,4 mil. reál­nych uží­va­te­ľov, a služ­by, ma­py, ces­tov­né po­riad­ky, kon­krét­ne 2,2 mil. reál­nych uží­va­te­ľov. Rov­na­ké ka­te­gó­rie do­mi­no­va­li v prí­pa­de náv­štev­nos­ti z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Na dru­hej stra­ne naj­vyš­ší po­čet zob­ra­ze­ní strá­nok evi­do­va­la ka­te­gó­ria zoz­na­mo­va­cie server­y, kto­rá za­zna­me­na­la viac ako 207 mil. zob­ra­ze­ní z kla­sic­kých PC a 56 mil. z mo­bil­ných za­ria­de­ní.

V sep­tem­bri rást­la náv­štev­nosť z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Po­čet slo­ven­ských uží­va­te­ľov nav­šte­vu­jú­cich webo­vé strán­ky za­po­je­né do vý­sku­mu z mo­bil­ných te­le­fó­nov a tab­le­tov sa me­dzi­me­sač­ne zvý­šil o 4 %, čím pre­sia­hol 1,1 mi­lió­na.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter