Príjmy spoločnosti IBM v treťom kvartáli klesli o 4 %

Spo­loč­nosť IBM za­zna­me­na­la v tre­ťom kvar­tá­li pok­les príj­mov o 4 %. Cel­ko­vé príj­my spo­loč­nos­ti sa tak v štvrťro­ku, kto­rý sa skon­čil 30. sep­tem­bra, dos­ta­li na 22,4 mld. USD, pri­čom v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka bo­li vo vý­ške 23,34 mld. USD. Ana­ly­ti­ci oča­ká­va­li príj­my vo vý­ške 23,37 mld. USD.

Čis­tý zisk z pok­ra­ču­jú­cich čin­nos­tí IBM kle­sol na 3,46 mld. USD, na jed­nu ak­ciu tak pri­pa­dá čis­tý zisk 3,46 USD. V rov­na­kom ob­do­bí mi­nu­lé­ho ro­ku bol ten­to zisk 4,14 mld. USD, te­da 3,77 USD na ak­ciu. Pod­ľa up­ra­ve­ných úda­jov spo­loč­nosť IBM za­ro­bi­la 3,68 USD na ak­ciu, pri­čom ana­ly­ti­ci oča­ká­va­li su­mu 4,31 USD na ak­ciu.

V pon­de­lok sa tak­tiež ob­ja­vi­li sprá­vy, že spo­loč­nosť IBM pre­ne­chá stra­to­vú di­ví­ziu po­lo­vo­di­čov fir­me Glo­bal­foun­dries. IBM za to fir­me Glo­bal­foun­dries za­pla­tí po­čas nas­le­du­jú­cich troch ro­kov 1,5 mld. USD v ho­to­vos­ti. Potvr­di­li to obid­ve fir­my. Spo­loč­nosť Glo­bal­foun­dries pre­vez­me čin­nosť fir­my IBM a po­núk­ne prá­cu v pod­sta­te všet­kým za­mes­tnan­com, kto­rých sa zme­na tý­ka.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter