Zisk Electroluxu v treťom kvartáli medziročne stúpol

Švéd­sky vý­rob­ca do­má­cich spot­re­bi­čov Elec­tro­lux v tre­ťom štvrťro­ku do­sia­hol väč­ší rast jad­ro­vé­ho zis­ku, ako sa oča­ká­va­lo. Spo­loč­nosť v pon­de­lok in­for­mo­va­la, že jej up­ra­ve­ný jad­ro­vý zisk v tre­ťom kvar­tá­li stú­pol na 1,39 mld. švéd­skych ko­rún (SEK) z úrov­ne 1,08 mld. SEK, na kto­rej bol v rov­na­kom ob­do­bí vla­ňaj­ška. Up­ra­ve­ný pre­vádz­ko­vý zisk fir­my pre­ko­nal oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov os­lo­ve­ných v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters, kto­rí od­ha­do­va­li, že bu­de vo vý­ške 1,33 mld. SEK.

Spo­loč­nosť, kto­rá sú­ťa­ží s ame­ric­kým Whirlpoo­lom a čín­skou spo­loč­nos­ťou Haier, oča­ká­va, že ame­ric­ký trh s do­má­ci­mi spot­re­bič­mi za ce­lý ten­to rok vzras­tie o 4 % a európ­sky o 1 %. Švéd­ska sku­pi­na, kto­rá pre­dá­va do­má­ce spot­re­bi­če vlas­tnej znač­ky ale ja zna­čiek AEG či Za­nus­si, kon­šta­to­va­la, že pod­mien­ky na tr­hu zos­tá­va­jú ťaž­ké a pou­ká­za­la na ne­dáv­ne os­la­be­nie ve­dú­cich in­di­ká­to­rov a spot­re­bi­teľ­skej dô­ve­ry v Euró­pe.

Ná­roč­ným tr­hom pre Elec­tro­lux je aj Bra­zí­lia, keď­že spo­ma­le­nie eko­no­mi­ky poš­ko­di­lo do­pyt na tom­to tr­hu a os­la­be­nie bra­zíl­skej me­ny do­nú­ti­lo švéd­sku fir­mu zvý­šiť ce­ny. "Ho­ci do­pyt na tr­hu v Bra­zí­lii sa sta­bi­li­zo­val po veľ­mi sla­bom jar­nom a let­nom ob­do­bí, v iných čas­tiach La­tin­skej Ame­ri­ky sa si­tuácia na­ďa­lej zhor­šu­je," uvie­dol vo vy­hlá­se­ní ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Elec­tro­luxu Keith McLoug­hlin

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter