Firma Philips zaznamenala v treťom kvartáli stratu

Ho­lan­dská spo­loč­nosť Phi­lips za­zna­me­na­la v tre­ťom kvar­tá­li čis­tú stra­tu vo vý­ške 103 mil. eur. Tr­žby spo­loč­nos­ti do­siah­li v tom­to ob­do­bí 5,5 mld. eur. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka spo­loč­nosť Phi­lips za­zna­me­na­la čis­tý zisk vo vý­ške 281 mil. eur a tr­žby na úrov­ni 5,6 mld. eur. Dô­vo­dom slab­ších vý­sled­kov v tre­ťom štvrťro­ku toh­to ro­ka je os­la­be­nie na tr­hoch v Rus­ku a v Čí­ne a tak­tiež jed­no­ra­zo­vé vý­dav­ky. Preh­ra v pa­ten­to­vom spo­re so spo­loč­nos­ťou Ma­si­mo to­tiž stá­la spo­loč­nosť Phi­lips 366 mil. eur. Ho­lan­dská fir­ma však po­da­la v tom­to spo­re od­vo­la­nie.

Spo­loč­nosť Phi­lips uvied­la, že v ro­ku 2015 oča­ká­va zlep­še­nie, pri­čom svo­je plá­ny na rok 2016 ne­me­ní. Fir­ma chce tiež dodr­žať svoj plán roz­de­le­nia spo­loč­nos­ti. Sprá­vy o roz­de­le­ní sa ob­ja­vi­li v sep­tem­bri. Phi­lips sa tak po 120 ro­koch roz­de­lí na dve spo­loč­nos­ti. Do pr­vej vy­čle­ní os­vet­ľo­va­ciu tech­ni­ku a v dru­hej zlú­či ak­ti­vi­ty v ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a zdra­vot­níc­kych čin­nos­tí. Obe di­ví­zie ma­jú aj v bu­dúc­nos­ti vy­stu­po­vať pod znač­kou Phi­lips. Fir­ma oča­ká­va, že vďa­ka roz­de­le­niu v bu­dú­com ro­ku ušet­rí 100 mil. eur a v ďal­šom zhru­ba 200 mil. eur. Nák­la­dy na reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu spo­loč­nosť od­ha­du­je na 50 mil. eur.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter