Gartner: Schneider Electric je lídrom v manažmente dátových centier

Schnei­der Elec­tric je pod­ľa naj­nov­šie­ho hod­no­te­nia spo­loč­nos­ti Gar­tner líd­rom v ob­las­ti sprá­vy infra­štruk­tú­ry dá­to­vých cen­tier (DCIM). Gar­tner oce­nil v hod­no­te­ní Ma­gic Quad­rant kva­li­ty sof­tvé­ro­vé­ho ba­lí­ka StruxureWare pre dá­to­vé cen­trá.

Pre ob­lasť DCIM iš­lo o pr­vé hod­no­te­nie Ma­gic Quad­rant od Gar­tne­ru, je­ho príp­ra­va tr­va­la viac ako osem me­sia­cov.

„To, že nás Gar­tner za­ra­dil me­dzi líd­rov pre nás zna­me­ná potvr­de­nie schop­nos­ti napĺňať pot­re­by ma­ji­te­ľov dá­to­vých cen­tier, aj ro­biť stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia," ho­vo­rí Soe­ren Bro­gaard Jen­sen, vice­pre­zi­dent Schnei­der Elec­tric pre sof­tvé­ro­vé rie­še­nia.

Gar­tner pri svo­jej ana­lý­ze hod­no­til vlas­tnos­ti pro­duk­tov, stra­té­giu a plá­ny fir­my, ce­no­vé mo­de­ly a rov­na­ko reali­zo­val roz­ho­vo­ry so zá­kaz­ník­mi. Naj­lep­šie hod­no­te­nie do­sia­hol Schnei­der Elec­tric v Ma­gic Quad­rant za „Com­ple­te­ness of Vi­sion" a „Abi­li­ty to Execu­te". Pod­ľa spo­loč­nos­ti to je dô­ka­zom kva­lít StruxureWare, kto­rý umož­ňu­je sprá­vu na­pá­ja­nia, ener­gií, chla­de­nia a bez­peč­nos­ti IT sys­té­mov.

Schnei­der Elec­tric neus­tá­le pra­cu­je na zlep­še­ní StruxureWare pre dá­to­vé cen­trá. Ten­to rok fir­ma ozná­mi­la spo­lup­rá­cu so spo­loč­nos­ťou Vi­gi­lent na in­teg­rá­cii ma­naž­men­tu dy­na­mic­ké­ho chla­de­nia a rov­na­ko pre­bie­ha in­teg­rá­cia StruxureWare s Uni­ver­sal Con­fi­gu­ra­tion Ma­na­ge­ment Da­ta­ba­se od HP.

Ne­dáv­no Schnei­der Elec­tric uvie­dol na trh ver­ziu StruxureWare Da­ta Cen­ter Ope­ra­tion v7.4, kto­rá zni­žu­je ka­pi­tá­lo­vé a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy tým, že uvoľ­ňu­je ka­pa­ci­tu za­ria­de­ní a do­ká­že sa in­teg­ro­vať do exis­tu­jú­cich DCIM sys­té­mov.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter