GfK ohlasuje akvizíciu spoločnosti Cogenta, lídra v oblasti online informácií o cenách

Spo­loč­nosť GfK ozná­mi­la, že ku­pu­je spo­loč­nosť Co­gen­ta, kto­rá je pop­red­ným pos­ky­to­va­te­ľov in­for­má­cií v ob­las­ti re­tai­lu a cien. Vďa­ka tej­to ak­vi­zí­cii spo­loč­nosť ďa­lej roz­ši­ru­je a prehl­bu­je svoj biz­nis sle­do­va­ním re­tai­lo­vých ak­ti­vít v sú­la­de s vlas­tnou stra­té­giou glo­ba­li­zá­cie a di­gi­ta­li­zá­cie. Za­me­ra­nie na ten­to on­li­ne biz­nis zá­sad­né­ho vý­zna­mu umož­ní re­tai­lo­vým klien­tom a klien­tom z da­né­ho od­vet­via spo­loč­nos­ti GfK do­ko­na­le poz­nať on­li­ne tvor­bu cien.

Klien­ti GfK po ce­lom sve­te pod­ni­ka­jú v dy­na­mic­kom re­tai­lo­vom pros­tre­dí. Roz­hod­nu­tia o ce­nách mu­sia pri­jí­mať stá­le rých­lej­šie a čas­tej­šie. No­vé rie­še­nie spo­loč­nos­ti GfK „On­li­ne Pri­cing in­telli­gen­ce" po­mô­že klien­tom lep­šie sa orien­to­vať na dy­na­mic­kých tr­hoch a pris­pe­je k ich lep­šie­mu roz­ho­do­va­niu, čo pre nich pred­sta­vu­je jas­nú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. A ak sa na­viac tie­to dá­ta pre­po­ja s iný­mi rie­še­nia­mi GfK, (ako sú napr. in­for­má­cie pre­daj­ných ce­nách), zís­ka­jú klien­ti veľ­mi dô­le­ži­té a uži­toč­né poz­nat­ky.

„Vzhľa­dom na to, že v on­li­ne pros­tre­dí sa neus­tá­le zvy­šu­je vi­di­teľ­nosť aj dy­na­mi­ka vý­vo­ja cien, je ce­no­vá tran­spa­ren­tnosť pre na­šich zá­kaz­ní­kov kľú­čo­vá. Co­gen­ta a jej ino­va­tív­ne služ­by do­ko­na­le za­pa­da­jú do náš­ho por­tfó­lia slu­žieb pre re­tai­lo­vých ob­chod­ní­kov a vý­rob­cov, pre­to­že im po­má­ha­jú v ob­las­ti cien pri­jí­mať správ­ne pod­ni­ka­teľ­ské roz­hod­nu­tia. Te­ší­me sa na glo­bál­ne roz­ší­re­nie toh­to biz­ni­su, pre­to­že je úpl­ne in­teg­ro­va­né do por­tfó­lia GfK," ho­vo­rí Ger­hard Haus­ruc­kin­ger, člen ve­de­nia GfK, kto­rý ria­di sek­tor Con­su­mer Choices.
Co­gen­ta v sú­čas­nos­ti zbie­ra úda­je o viac než 8 mi­lió­noch pro­duk­tov na neus­tá­le sa roz­ši­ru­jú­com geog­ra­fic­kom úze­mí, kto­rý za­hŕňa v sú­čas­nos­ti viac ako 20 kra­jín. Tá­to spo­loč­nosť so síd­lom v an­glic­kom Win­dso­re bo­la za­lo­že­ná v ro­ku 2006 a pra­cu­je pre pop­red­ných re­tai­lo­vých zá­kaz­ní­kov a vý­rob­cov Veľ­kej Bri­tá­nie a ce­lé­ho sve­ta. Co­gen­ta bu­de úpl­ne in­teg­ro­va­ná do spo­loč­nos­ti GfK.

Adrian Hobbs, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a spo­lu­zak­la­da­teľ fir­my Co­gen­ta do­dá­va: „Spo­je­nie so spo­loč­nos­ťou GfK veľ­mi ví­ta­me, pre­to­že pri poh­ľa­de na na­še sú­čas­né por­tfó­lio pro­duk­tov a klien­tov je to voľ­ba, kto­rá sa nám sa­ma po­nú­ka. Bu­de­me tak môcť pos­ky­to­vať na­še ús­peš­né rie­še­nia om­no­ho väč­šie­mu poč­tu klien­tov po ce­lom sve­te a v om­no­ho krat­šom ča­so­vom ho­ri­zon­te, ako by sme to bo­li schop­ní ro­biť vlas­tný­mi si­la­mi. Na­še od­bor­né zna­los­ti a skú­se­nos­ti ideál­ne dopĺňa­jú po­nu­ku, kto­rú re­tai­lo­vé­mu biz­ni­su a vý­rob­com po­nú­ka GfK."

 

Zdroj: www.gfk.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter