ČR: Firemné školenia vedú častejšie zamestnanci, ako externisti

Roz­poč­ty na roz­voj za­městnanců v tu­zem­ských fir­mách i nad­ná­rod­ních kor­po­ra­cích se zten­ču­jí. Ne­ní to to­lik patr­né na poč­tu ško­le­ní, ale zej­mé­na na tom, že spo­leč­nos­ti ve­dou vzdělá­ní své­po­mo­cí. Méně již vy­uží­va­jí exter­ních agen­tur či lek­torů. Trend potvr­di­la dlou­ho­le­tá lek­tor­ka pro byz­nys, ne­zis­ko­vé or­ga­ni­za­ce a stát­ní sprá­vu PaedDr. Ol­ga Med­lí­ko­vá, kte­rá se spe­cia­li­zu­je na tak­zva­né ško­le­ní ško­li­telů uv­nitř fi­rem.

Přetr­vá­vá do­ba kri­ze, ús­por a škrtů roz­počtů. Ma­na­žeři fi­rem si však uvědo­mu­jí, že průběžné vzdělá­vá­ní a zvy­šo­va­ní kva­li­fi­ka­ce za­městnanců i jich sa­mot­ných, před­sta­vu­je pro fir­mu kon­ku­ren­ční vý­ho­du. Pro­to spo­leč­nos­ti méně vy­uží­va­jí exter­ních agen­tur, vy­jma cer­ti­fi­ko­va­ných oborů, a sna­ží se vést inter­ní vzdělá­va­ní tak­zva­nou své­po­mo­cí. „Vý­raz­ným fi­rem­ním tren­dem je bu­do­vat si vlas­tní lek­tor­skou zá­klad­nu ze svých li­dí a ob­razně řeče­no ku­po­vat si pou­ze ok­ra­jově to, co neumějí. Tý­ká se to zej­mé­na ško­lí­cích od­děle­ní vel­kých spo­leč­nos­tí," potvr­zu­je z le­ti­té praxe lek­tor­ka PaedDr. Ol­ga Med­lí­ko­vá spe­cia­li­zu­jí­cí se právě na ško­le­ní ško­li­telů či ji­ný­mi slo­vy tré­nink tre­nérů.

Ško­le­ní ve­dou za­městnan­ci

Ško­le­ní tak v dneš­ní době častěji ve­dou ko­le­go­vé ve fir­mách na se­nior­ských po­zi­cích. To potvr­zu­jí ve veřejně dos­tup­ných průzku­mech sa­mot­ní ma­na­žeři. Až 40 % jich uvá­dí, že i při neus­tá­lém sni­žo­vá­ní nák­ladů na roz­voj za­městnanců se sna­ží nes­ni­žo­vat po­čet inter­ních vzdělá­va­cích prog­ramů. „Ač­ko­li ma­jí před­ná­še­jí­cí pra­cov­ní­ci know-how a dlou­ho­le­tou praxi, čas­to ty­to zna­los­ti neumějí předat dá­le. Právě pro­to je nut­né, aby sa­mi proš­li ško­le­ním a nau­či­li se své vědo­mos­ti a zna­los­ti předat pou­ta­vou for­mou ko­legům za­městnancům," vy­světlu­je lek­tor­ka.

Bu­do­vá­ní inter­ních vzdělá­va­cích cen­ter sto­jí mi­lio­ny ko­run

Sou­čas­ným tren­dem je roz­voj sys­té­mu nás­led­né­ho vzdělá­vá­ní a to jak u vlas­tních pra­cov­níků a par­tnerů, tak u klientů. Stá­le častějším je­vem je za­klá­dá­ní vlas­tních vzdělá­va­cích středi­sek. In­ves­ti­ce do vy­bu­do­vá­ní vlas­tních vzdělá­va­cích cen­ter přitom nej­sou v žá­dném případě za­ned­ba­tel­né. Fir­my in­ves­tu­jí do inter­ních lek­torů a koučů až de­sít­ky mi­lionů ko­run. Vý­znam­nou ro­li hra­je i to, že stát mo­ti­vu­je za­městna­va­te­le ke vzdělá­vá­ní svých pra­cov­níků da­ňo­vým zvý­hodněním. Na dru­hou stra­nu pa­ra­doxně up­lat­nit stu­dium v zá­kla­du daně z příj­mu ja­ko vý­da­je na od­bor­ný roz­voj za­městnanců mno­ho fi­rem ne­vyu­ží­vá. Cel­kově se in­ves­ti­ce do inter­ní­ho vzdělá­vá­ní v Čes­ku po­hy­bu­jí v mi­liar­dách ko­run ročně.

„Fir­my i or­ga­ni­za­ce, kte­rým zá­le­ží na kva­litě svých lek­torů, sa­ha­jí k tak­zva­ným de­ve­lop­ment centrům, kde inter­ní lek­toři a kou­čo­vé pro­ka­zu­jí svo­ji od­bor­nou způso­bi­lost," dopl­ňu­je Ol­ga Med­lí­ko­vá na www.sat­nik.nets tím, že: „Po­mo­cí těchto cen­ter se dá zjis­tit, kdo je jak způso­bi­lý ne­jen od­borně, ale i lek­tor­sky, kdo potřebu­je něja­kou po­moc, ko­ho přesu­nout napřík­lad z lek­tor­ské ro­le do ro­le kou­če ne­bo men­to­ra, prostě jak může da­ný člověk růst."

Pro­fes­ní ško­le­ní pro kon­krét­ní po­zi­ci ve­dou

Za­městnan­ci ma­jí rá­di ško­le­ní, jež jsou jim ši­tá na mí­ru. Te­dy ty, kte­ré přesně cí­lí na vy­ko­ná­va­nou pro­fe­si a u nichž je pravděpo­dob­né, že ur­či­tou část in­for­ma­cí sku­tečně vy­uži­jí v obo­ru. Po­kud jde o tak­zva­né měkké ma­na­žer­ské do­ved­nos­ti, zá­jem je právě o lek­tor­ské do­ved­nos­ti, ar­gu­men­ta­ci a přesvědčo­vá­ní, ko­mu­ni­ka­ci a řeše­ní kon­fliktů, ti­me ma­na­ge­ment, vy­jed­ná­vá­ní s klien­tem. Z po­ra­den­ské praxe pak vy­stu­po­vá­ní na veřej­nos­ti a jed­ná­ní s par­tne­rem.

Pro ví­ce in­for­ma­cí pro­sím nav­štiv­te http://www.sat­nik.net/
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter