Sociálna poisťovňa zlepšila s IBM podporu prevádzky

So­ciál­na pois­ťov­ňa sa roz­hod­la ze­fek­tív­niť pod­po­ru pre­vádz­ky in­for­mač­ných tech­no­ló­gií vo svo­jej cen­trá­le, ako aj všet­kých po­boč­kách. IBM s po­mo­cou biz­nis par­tne­ra spo­loč­nos­ti Di­gni­tas reali­zo­va­la pro­jekt Cen­trál­ny sys­tém pod­po­ry pre­vádz­ky, kto­ré­ho vý­sled­kom je, zvý­še­nie kva­li­ty v pos­ky­to­va­ní IT slu­žieb a zlep­še­nie ich dos­tup­nos­ti.

Sú­čas­ťou toh­to pro­jek­tu bol pre­chod na nov­šiu sof­tvé­ro­vú plat­for­mu a mo­der­ni­zá­cia tech­no­ló­gií po­mo­cou im­ple­men­tá­cie IBM Ti­vo­li Chan­ge and Con­fi­gur­taion da­ta­ba­se a IBM Ti­vo­li servic­e Request Ma­na­ge­ra. Keď­že pred­tým v So­ciál­nej pois­ťov­ni neexis­to­va­li jed­not­né pra­vid­lá, ako pos­tu­po­vať, v prí­pa­de prob­lé­mov s pre­vádz­kou IT, sna­hou tej­to in­šti­tú­cie s vy­še 1500 za­mes­tnan­ca­mi bo­lo pod­po­ru IT zjed­no­tiť, ze­fek­tív­niť a do­siah­nuť ús­po­ry na úse­ku pre­vádz­ky.

„Na­ším pr­vo­ra­dým cie­ľom bo­lo štan­dar­di­zo­vať na úrov­ni pod­po­ry všet­ky in­for­mač­né sys­té­my v pros­tre­dí spo­loč­nos­ti. Vý­sled­kom je zlep­še­nie pod­po­ry pos­ky­to­va­ných in­for­mač­ných slu­žieb," ho­vo­rí Ra­do­van Ma­tajs, ria­di­teľ od­bo­ru pre­vádz­ky a slu­žieb IS So­ciál­nej pois­ťov­ne.

„Za­tiaľ čo v mi­nu­los­ti sme bez cen­tra­li­zo­va­nej pod­po­ry pre­vádz­ky zá­pa­si­li s efek­tív­nym vy­uži­tím pra­cov­ní­kov pod­po­ry IT. Prob­lé­my tý­ka­jú­ce sa pre­vádz­ky in­for­mač­ných sys­té­mov, pra­cov­ní­ci nah­la­so­va­li te­le­fo­nic­ky ale­bo e-mai­lom. Po ús­peš­nej reali­zá­cii pro­jek­tu väč­ši­nu po­žia­da­viek v ob­las­ti pod­po­ry IT nah­la­su­jú uží­va­te­lia z cen­trá­ly ako aj všet­kých po­bo­čiek So­ciál­nej pois­ťov­ne pros­tred­níc­tvom webo­vé­ho roz­hra­nia," pok­ra­ču­je Ra­do­van Ma­tajs zo So­ciál­nej pois­ťov­ne.

Pro­jekt Cen­trál­ny sys­tém pod­po­ry pre­vádz­ky v So­ciál­nej pois­ťov­ni pre­bie­hal v pos­led­nom štvrťro­ku mi­nu­lé­ho ro­ka, pri­čom ove­ro­va­cia pre­vádz­ka no­vé­ho sys­té­mu pod ges­ciou IBM a biz­nis par­tne­ra Di­gni­tas tr­va­la do kon­ca ap­rí­la toh­to ro­ka. „Biz­nis pou­ží­va­te­lia v So­ciál­nej pois­ťov­ni dos­ta­li vďa­ka pro­jek­tu vlast­ný nás­troj, v kto­rom mô­žu za­dá­vať, vy­hľa­dá­vať a kon­tro­lo­vať v reál­nom ča­se, ako sa sek­cia in­for­ma­ti­ky vy­spo­ria­da­va s ich po­žia­dav­ka­mi," ho­vo­rí Mar­tin Mur­gáč, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko.

Vý­sled­kom štan­dar­di­zá­cie pro­ce­sov v rám­ci pod­po­ry IT je tiež zní­že­nie prie­mer­né­ho ča­su na vy­ba­ve­nie po­žia­da­viek a zlep­še­nie ma­naž­men­tu pre­vádz­ky sek­cie in­for­ma­ti­ky So­ciál­nej pois­ťov­ne. So­ciál­na pois­ťov­ňa za pro­jekt Cen­trál­ny sys­tém pod­po­ry pre­vádz­ky zís­ka­la oce­ne­nie naj­lep­ší ITIL pro­jekt ro­ku 2013 na me­dzi­ná­rod­nej od­bor­nej kon­fe­ren­cii itSMF Slo­ven­sko v Bra­tis­la­ve.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter