Telco Conference 2014 – TOP stretnutie IT odborníkov

7. roč­ník „Tel­co Con­fe­ren­ce 2014" po­núk­ne účas­tní­kom kon­fe­ren­cie opäť je­di­neč­nú príl­eži­tosť vy­po­čuť si pa­ne­lo­vé dis­ku­sie a skve­lé pred­náš­ky od­bor­ní­kov z ob­las­ti IT, ten­tok­rát v pries­to­roch ho­te­la Zo­cho­va cha­ta v Mod­re.

Už 21. ok­tób­ra sa stret­nú tech­nic­kí a stra­te­gic­kí ria­di­te­lia, IT ma­na­žé­ri, top ma­naž­ment te­le­ko­mu­ni­ká­cií aby dis­ku­to­va­li na kľú­čo­vé té­my: Ako zvlád­nuť v sie­ti enorm­ný ná­rast vi­deo pre­vádz­ky? Aké sú ús­ka­lia a príl­eži­tos­ti LTE (4G) sie­tí? Aké je reál­ne up­lat­ne­nie clou­du v sú­čas­nos­ti? A mno­hé ďaľ­šie. Na kon­fe­ren­ciu pri­ja­li poz­va­nie Mar­tin Mos­ný /SWAN/, To­máš Ma­sár /O2 Slo­va­kia/, Ivan Mar­ták /Oran­ge/, Pe­ter Uh­rík / Da­ta­Cu­be/, Erik Kir­schner /Rac­ksca­le/ a ďal­ší od­bor­ní­ci z IT ob­las­ti.Ján Mi­há­lik zo spo­loč­nos­ti DCpro sa vo svo­jej pred­náš­ke za­me­ria čo je roz­ho­du­jú­ce pri vý­be­re dá­to­vé­ho cen­tra a na čo tre­ba dbať.

Viac in­for­má­cií o prog­ra­me, ďal­ších pred­ná­ša­jú­cich a mož­nos­tiach re­gis­trá­cie si mô­že­te po­zrieť na www.in­formslo­va­kia.sk. Náj­de­te tu tak­tiež me­ná už re­gis­tro­va­ných účas­tní­kov kon­fe­ren­cie.

Ce­lý prog­ram kon­fe­ren­cie, in­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­cich ako aj už re­gis­tro­va­ných účas­tní­koch si mô­že­te po­zrieť na www.tel­co2014.eu

Zdroj: In Form SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter