Pokutu pre ST by mal podľa Miškova zaplatiť Deutsche Telekom

Vlá­da by ma­la pod­ľa ne­za­ra­de­né­ho pos­lan­ca NR SR Ju­ra­ja Miš­ko­va spo­loč­ne s mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva bez­pod­mie­neč­ne tr­vať na tom, že po­ku­tu pre Slo­vak Te­le­kom (ST) vo vý­ške tak­mer 39 mi­lió­nov eur bu­de zná­šať vý­luč­ne za­hra­nič­ný ak­cio­nár - Deutsche Te­le­kom. Ako po­ve­dal Miš­kov pre agen­tú­ru SI­TA, ne­mec­ký ak­cio­nár má po pri­va­ti­zá­cii ok­rem väč­ši­no­vé­ho 51-per­cen­tné­ho po­die­lu v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom aj ma­na­žér­sku kon­tro­lu nad spo­loč­nos­ťou a ne­sie pre­to pl­nú zod­po­ved­nosť za roz­hod­nu­tie, kto­ré vy­hod­no­ti­la Európ­ska ko­mi­sia ako po­ru­še­nie pra­vi­diel únie na ochra­nu slo­bod­né­ho tr­hu.

Ok­rem to­ho upo­zor­ňu­je na to, že ude­le­ná po­ku­ta zni­žu­je hod­no­tu spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom prá­ve v ča­se prip­ra­vo­va­nej pri­va­ti­zá­cie 49-per­cen­tné­ho po­die­lu štá­tu. "Pev­ne ve­rím, že no­vý mi­nis­ter hos­po­dár­stva Pa­vol Pav­lis pod­nik­ne všet­ky ne­vyh­nut­né kro­ky, aby na zlé roz­hod­nu­tia za­hra­nič­né­ho ma­naž­men­tu ne­dop­lá­cal roz­po­čet Slo­ven­ska," do­dal Miš­kov.

Európ­ska ko­mi­sia (EK) ulo­ži­la po­ku­tu vo vý­ške 38,84 mi­lió­na eur spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST), a. s. a jej ma­ter­skej fir­me Deutsche Te­le­kom AG za zneu­ží­va­nie do­mi­nan­tné­ho pos­ta­ve­nia na tr­hu po­čas viac ako pia­tich ro­kov. Ako in­for­mo­va­la EK, cie­ľom bo­lo vy­tla­čiť z tr­hu so ši­ro­ko­pás­mo­vý­mi služ­ba­mi na Slo­ven­sku kon­ku­ren­tov. EK dos­pe­la k zá­ve­ru, že Slo­vak Te­le­kom svo­jim kon­ku­ren­tom od­mie­tol pos­kyt­núť uvoľ­ne­ný prís­tup k účas­tníc­ke­mu ve­de­niu a up­lat­ňo­val aj po­li­ti­ku stlá­ča­nia mar­že.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter