Tržby spoločnosti Google za tretí štvrťrok dosiahli 16,5 mld. USD

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Goog­le Inc, kto­rá pod­ni­ká v ob­las­ti vy­hľa­dá­va­nia na inter­ne­te, za júl až sep­tem­ber vy­ká­za­la tr­žby v ob­je­me 16,52 mld. USD. Iš­lo o ich me­dzi­roč­ný rast, keď­že v rov­na­kom ob­do­bí mi­nu­lé­ho ro­ka bo­li na úrov­ni 13,75 mld. USD. Vý­ška tr­žieb spo­loč­nos­ti za tre­tí štvrťrok bo­la tro­chu niž­šia, ako oča­ká­val trh. Ana­ly­ti­ci, kto­rých vo svo­jom pries­ku­me os­lo­vi­la agen­tú­ra Reu­ters, pred­pok­la­da­li, že tr­žby fir­my bu­dú vo vý­ške 16,57 mld. USD.

Spo­loč­nosť Goog­le Inc v tre­ťom štvrťro­ku vý­raz­ne zvý­ši­la svo­je vý­dav­ky. Po­čas jú­la až sep­tem­bra zvý­ši­la po­čet svo­jich za­mes­tnan­cov o prib­liž­ne 3 ti­síc. Tem­po ras­tu príj­mov spo­loč­nos­ti z rek­la­my sa však spo­ma­li­lo, ho­ci sa mier­ne zvý­ši­li ce­ny rek­la­my. Hod­no­ta ak­cií Goog­le na tú­to sprá­vu rea­go­va­la pok­le­som. Vo štvr­tok po uzat­vo­re­ní riad­ne­ho ob­cho­do­va­nia ce­na ak­cií Goog­le os­la­bi­la o 2,7 % na úro­veň 510,11 USD za kus.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter